Search

Search History 


Current filters:
Start a new search
Select to load keywords     
Add filters:

Use filters to refine the search results.

Select to load keywords     

Results 1-10 of 240 (Search time: 0.085 seconds).
Item hits:
Issue DateTitleAuthor(s)
2548โลกาภิวัตน์กับการเปลี่ยนแปลงในสังคมไทยแนวสู่การศึกษาทางนิเวศวิทยามนุษย์พัฒนาวดี ชูโต; วิไล วงศ์สืบชาติ
2532โครงการสำรวจการวางแผนครอบครัวของผู้อพยพลี้ภัยอินโดจีนในประเทศไทย พ.ศ. 2531 : ศูนย์เขาอีด่าง จังหวัดปราจีนบุรี และศูนย์บ้านวินัย จังหวัดเลยนพวรรณ จงวัฒนา; เกื้อ วงศ์บุญสิน; ปรียา รุ่งโสภาสกุล
2536โครงการศึกษาลักษณะด้านประชากรและพฤติกรรมของสตรีขายบริการทางเพศ ในประเทศไทย : รายงานผลการวิจัยเบื้องต้นภัสสร ลิมานนท์; เพ็ญพร ธีระสวัสดิ์; นพวรรณ จงวัฒนา
2534โครงการศึกษาลักษณะด้านประชากรและพฤติกรรมของสตรีขายบริการทางเพศ : การศึกษาเฉพาะกรณีภัสสร ลิมานนท์; เพ็ญพร ธีระสวัสดิ์; นพวรรณ จงวัฒนา; มยุรี นกยูงทอง
2538โครงการศึกษาครอบครัวไทย : สรุปผลวิจัยเบื้องต้นภัสสร ลิมานนท์; สุวัฒนา วิบูลย์เศรษฐ์; เกื้อ วงศ์บุญสิน; วิพรรณ ประจวบเหมาะ รูฟโฟโล
2554โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลเพื่อส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุในชุมชนตำบลไหล่น่าน อำเภอเวียงสา จังหวัดน่านศิริวรรณ ศิริบุญ; วิพรรณ ประจวบเหมาะ; จิราพร เกศพิชญวัฒนา; สุวิณี วิวัฒน์วานิช; บุศริน บางแก้ว; ชเนตตี มิลินทางกู
2541โครงการฝึกอบรมพัฒนาทักษะการต่อรองด้วยวิธีอวัจนะภาษา ของสตรีขายบริการทางเพศให้ลูกค้าใช้ถุงยางอนามัยในอำเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส : รายงานการวิจัยภัสสร ลิมานนท์; Griensven, Godfried J.P. van; จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. สถาบันประชากรศาสตร์
2540โครงการประชากรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาประเทศไทยที่ยั่งยืน : ภาคกลาง และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ : รายงานการวิจัยเบื้องต้นพัฒนาวดี ชูโต, 2498-
2545แรงจูงใจและผลกระทบระหว่างการจัดฟันของเด็กวัยเรียนในกรุงเทพฯสุนทร ระพิสุวรรณ; ศุลีพร ธรรมรังสี; เทวฤทธิ์ สมโคตร; พลินี เดชสมบูรณ์รัตน์
2553แรงงานนอกระบบ...เสาหลักเศรษฐกิจไทยสมภูมิ แสวงกุล