Search

Search History 


Current filters:
Start a new search
Select to load keywords     
Add filters:

Use filters to refine the search results.

Select to load keywords     

Results 1-9 of 9 (Search time: 0.006 seconds).
  • previous
  • 1
  • next
Item hits:
Issue DateTitleAuthor(s)
2532โครงการสำรวจการวางแผนครอบครัวของผู้อพยพลี้ภัยอินโดจีนในประเทศไทย พ.ศ. 2531 : ศูนย์เขาอีด่าง จังหวัดปราจีนบุรี และศูนย์บ้านวินัย จังหวัดเลยนพวรรณ จงวัฒนา; เกื้อ วงศ์บุญสิน; ปรียา รุ่งโสภาสกุล
2536โครงการศึกษาลักษณะด้านประชากรและพฤติกรรมของสตรีขายบริการทางเพศ ในประเทศไทย : รายงานผลการวิจัยเบื้องต้นภัสสร ลิมานนท์; เพ็ญพร ธีระสวัสดิ์; นพวรรณ จงวัฒนา
2534โครงการศึกษาลักษณะด้านประชากรและพฤติกรรมของสตรีขายบริการทางเพศ : การศึกษาเฉพาะกรณีภัสสร ลิมานนท์; เพ็ญพร ธีระสวัสดิ์; นพวรรณ จงวัฒนา; มยุรี นกยูงทอง
2541แบบแผนการเจ็บป่วยและนโยบายเกี่ยวกับสวัสดิการ การรักษาพยาบาลของผู้สูงอายุในประเทศไทยนพวรรณ จงวัฒนา
2544ผลกระทบของการย้ายถิ่นต่อสภาวการณ์ของแรงงานข้ามชาติ : บทสรุปจากงานวิจัยวิพรรณ ประจวบเหมาะ; พัชราวลัย วงศ์บุญสิน; นพวรรณ จงวัฒนา; สุวัฒนา วิบูลย์เศรษฐ์; มยุรี นกยูงทอง
2540นโยบายการทำแท้งในทวีปยุโรปตะวันตกนพวรรณ จงวัฒนา
2528ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับเด็กอายุต่ำกว่า 1 ปีบริบูรณ์ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทยนพวรรณ จงวัฒนา
2537ความต้องการใช้ข้อมูลประชากรเพื่อการวางแผนธุรกิจนพวรรณ จงวัฒนา; มยุรี นกยูงทอง
2542ข้อมูลผู้สูงอายุที่น่าสนใจนพวรรณ จงวัฒนา; เกื้อ วงศ์บุญสิน; วิพรรณ ประจวบเหมาะ รูฟโฟโล; ดาราวรรณ เจียมเพิ่มพูน; มยุรี นกยูงทอง; รุ่งรัตน์ โกวรรธนะกุล; ฑิฆัมพร เอี่ยมประกอบกิจ