Search

Search History 


Current filters:
Start a new search
Select to load keywords     
Add filters:

Use filters to refine the search results.

Select to load keywords     

Results 1-10 of 15 (Search time: 0.006 seconds).
Item hits:
Issue DateTitleAuthor(s)
2535เพศสัมพันธ์ของสตรีไทยที่สมรส : หลักฐานจากการสำรวจประชากรและการอนามัยปี พ.ศ. 2530นภาพร ชโยวรรณ; โนเดล, จอห์น; จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. สถาบันประชากรศาสตร์
2532สรุปผลการวิจัยโครงการวิจัยผลกระทบทางเศรษฐกิจ สังคม และประชากรผู้สูงอายุในประเทศไทยนภาพร ชโยวรรณ; มาลินี วงษ์สิทธิ์; จันทร์เพ็ญ แสงเทียนฉาย
2539รายงานโครงการสำรวจสภาวะผู้สูงอายุในประเทศไทย พ.ศ. 2538นภาพร ชโยวรรณ; โนเดล, จอห์น
2538รายงานโครงการศึกษาสถานภาพสตรีและภาวะเจริญพันธุ์ ในประเทศไทยนภาพร ชโยวรรณ; มาลินี วงษ์สิทธิ์; วิพรรณ ประจวบเหมาะ รูฟโฟโล
2531รายงานเบื้องต้นการสำรวจประชากรและการอนามัยในประเทศไทยนภาพร ชโยวรรณ; พีรสิทธิ์ คำนวณศิลป์; พิชิต พิทักษ์เทพสมบัติ; มาลินี วงษ์สิทธิ์; จันทร์เพ็ญ แสงเทียนฉาย; ศิริวรรณ ศิริบุญ
2542ภาวะเศรษฐกิจของผู้สูงอายุไทย : ความแตกต่างระหว่างเพศนภาพร ชโยวรรณ
2546ภาวะเศรษฐกิจกับการเปลี่ยนแปลงทางประชากรและครอบครัวในประเทศไทย : รายงานเบื้องต้นนภาพร ชโยวรรณ; ชเนตตี มิลินทรางกูร; บุศรินทร์ บางแก้ว; ปรียา รุ่งโสภาสกุล; มาลินี วงษ์สิทธิ์; รัชนก คชานุบาล; วิพรรณ ประจวบเหมาะ; ศิริวรรณ ศิริบุญ
2538ผู้สูงอายุไทยถูกทอดทิ้งมากขึ้นจริงหรือ?นภาพร ชโยวรรณ
2535ผลกระทบของการลดภาวะเจริญพันธุ์ ต่อระบบครอบครัวอุปถัมภ์ของผู้สูงอายุ : ตัวอย่างประเทศไทยนภาพร ชโยวรรณ; โนเดล, จอห์น; ศิริวรรณ ศิริบุญ
2535ครอบครัวอุปถัมภ์กับขั้นตอนชีวิตของผู้สูงอายุและของบุตรนภาพร ชโยวรรณ; โนเดล, จอห์น; ศิริวรรณ ศิริบุญ