Search

Search History 


Current filters:
Start a new search
Select to load keywords     
Add filters:

Use filters to refine the search results.

Select to load keywords     

Results 1-10 of 10 (Search time: 0.008 seconds).
  • previous
  • 1
  • next
Item hits:
Issue DateTitleAuthor(s)
2554โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลเพื่อส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุในชุมชนตำบลไหล่น่าน อำเภอเวียงสา จังหวัดน่านศิริวรรณ ศิริบุญ; วิพรรณ ประจวบเหมาะ; จิราพร เกศพิชญวัฒนา; สุวิณี วิวัฒน์วานิช; บุศริน บางแก้ว; ชเนตตี มิลินทางกู
2542เงื่อนไขเบื้องต้นของการฟื้นฟูและพัฒนาทรัพยากรประมง ในระบบนิเวศปากแม่น้ำท่าจีน จังหวัดสมุทรสาคร : กำลังผลิตทางชีวภาพและทัศนคติของประชากรในชุมชนชายฝั่งทะเลณิฏฐารัตน์ ปภาวสิทธิ์; สุนันทา สุวรรโณดม; อัจฉราภรณ์ เปี่ยมสมบูรณ์; ศิริวรรณ ศิริบุญ; สนิท อักษรแก้ว
2542สรุปผลการประเมินการจัดตั้งศูนย์บริการทางสังคมสำหรับผู้สูงอายุศิริวรรณ ศิริบุญ; มาลินี วงษ์สิทธิ์
2531รายงานเบื้องต้นการสำรวจประชากรและการอนามัยในประเทศไทยนภาพร ชโยวรรณ; พีรสิทธิ์ คำนวณศิลป์; พิชิต พิทักษ์เทพสมบัติ; มาลินี วงษ์สิทธิ์; จันทร์เพ็ญ แสงเทียนฉาย; ศิริวรรณ ศิริบุญ
2546ภาวะเศรษฐกิจกับการเปลี่ยนแปลงทางประชากรและครอบครัวในประเทศไทย : รายงานเบื้องต้นนภาพร ชโยวรรณ; ชเนตตี มิลินทรางกูร; บุศรินทร์ บางแก้ว; ปรียา รุ่งโสภาสกุล; มาลินี วงษ์สิทธิ์; รัชนก คชานุบาล; วิพรรณ ประจวบเหมาะ; ศิริวรรณ ศิริบุญ
2539ภาวะเจริญพันธุ์และการวางแผนครอบครัวของสตรีลาวและสตรีไทยศิริวรรณ ศิริบุญ
2538ผู้สูงอายุไทยกับศาสนาศิริวรรณ ศิริบุญ
2535ผลกระทบของการลดภาวะเจริญพันธุ์ ต่อระบบครอบครัวอุปถัมภ์ของผู้สูงอายุ : ตัวอย่างประเทศไทยนภาพร ชโยวรรณ; โนเดล, จอห์น; ศิริวรรณ ศิริบุญ
2535ครอบครัวอุปถัมภ์กับขั้นตอนชีวิตของผู้สูงอายุและของบุตรนภาพร ชโยวรรณ; โนเดล, จอห์น; ศิริวรรณ ศิริบุญ
2529การวิเคราะห์ข้อมูลทางประชากรศาสตร์โดยใช้สกาโลแกรมศิริวรรณ ศิริบุญ; จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. วิทยาลัยประชากรศาสตร์