Search

Search History 


Current filters:

Start a new search
Select to load keywords     
Add filters:

Use filters to refine the search results.

Select to load keywords     

Results 1-7 of 7 (Search time: 0.005 seconds).
  • previous
  • 1
  • next
Item hits:
Issue DateTitleAuthor(s)
2535เพศสัมพันธ์ของสตรีไทยที่สมรส : หลักฐานจากการสำรวจประชากรและการอนามัยปี พ.ศ. 2530นภาพร ชโยวรรณ; โนเดล, จอห์น; จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. สถาบันประชากรศาสตร์
2539รายงานโครงการสำรวจสภาวะผู้สูงอายุในประเทศไทย พ.ศ. 2538นภาพร ชโยวรรณ; โนเดล, จอห์น
2535ผลกระทบของการลดภาวะเจริญพันธุ์ ต่อระบบครอบครัวอุปถัมภ์ของผู้สูงอายุ : ตัวอย่างประเทศไทยนภาพร ชโยวรรณ; โนเดล, จอห์น; ศิริวรรณ ศิริบุญ
2535ครอบครัวอุปถัมภ์กับขั้นตอนชีวิตของผู้สูงอายุและของบุตรนภาพร ชโยวรรณ; โนเดล, จอห์น; ศิริวรรณ ศิริบุญ
2545กิจกรรมทางเพศของคนสูงอายุไทย : อิทธิพลของอายุ เพศและสุขภาพนภาพร ชโยวรรณ; โนเดล, จอห์น; จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. สถาบันประชากรศาสตร์
2542การอยู่อาศัยและการเกื้อหนุนโดยครอบครัวของผู้สูงอายุไทยนภาพร ชโยวรรณ; โนเดล, จอห์น
2534การรายงานอายุและเดือน ปีเกิดในประเทศไทย : หลักฐาน จากการสำรวจ ประชากรและการอนามัย ปี พ.ศ. 2530นภาพร ชโยวรรณ; โนเดล, จอห์น