Search

Search History 


Current filters:
Start a new search
Select to load keywords     
Add filters:

Use filters to refine the search results.

Select to load keywords     

Results 1-10 of 14 (Search time: 0.007 seconds).
Item hits:
Issue DateTitleAuthor(s)
2542พฤติกรรมการลงทุนในทิศทางเดียวกันของกองทุนรวมนคร เหลืองรวงทอง
2547พฤติกรรมการลงทุนด้านนวัตกรรมและผลการดำเนินงานทางเศรษฐกิจ ของกิจการในอุตสาหกรรมผักและผลไม้แปรรูปในประเทศไทยรพีพร รุ้งสีทอง, 2524-
2557ผลของการลดภาษีเงินได้นิติบุคคลที่มีต่อค่าใช้จ่ายในการลงทุนของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์: กรณีศึกษาประเทศไทยภูมิใจ ตั้งสวัสดิรัตน์
2546ผลกระทบทางด้านการค้าและสวัสดิการภายหลังจากการจัดตั้งเขตการค้าเสรีอาเซียนคมคิด งามวิริยะพงศ์
2546ผลกระทบจากความผันผวนของตัวแปรนโยบายการคลัง และนโยบายการเงินที่มีต่อการลงทุนของประเทศนิติวิชย์ ทองอร, 2522-
2547ปัจจัยกำหนดทางเลือกและปริมาณการลงทุนผ่านระบบอินเตอร์เน็ตมานพ ศตายุกุล
2555ประสิทธิภาพของตลาดการซื้อขายทองคำล่วงหน้าในประเทศไทยและพฤติกรรมของนักลงทุนจิรัชญา สุขเกษม
2557การเคลื่อนไหวของดัชนีพันธบัตรรัฐบาลไทยภายใต้อิทธิพลของปัจจัยทางเศรษฐกิจรัตนาภรณ์ กุลชูศักดิ์
2560การศึกษาผลกระทบเชิงพลวัตของการลงทุนในภาคการขนส่งต่อสาขาการผลิตในประเทศไทย โดยใช้แบบจำลองดุลยภาพทั่วไปวัชระ เพชรดิน
2547การทดสอบแบบจำลอง Fama-French ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยณัฐพงศ์ รู้ซื่อ, 2523-