Search

Search History 


Current filters:
Start a new search
Select to load keywords     
Add filters:

Use filters to refine the search results.

Select to load keywords     

Results 1-10 of 10 (Search time: 0.005 seconds).
  • previous
  • 1
  • next
Item hits:
Issue DateTitleAuthor(s)
2534แนวคิดการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการในประเทศไทย : กรณีศึกษาอุตสาหกรรมการเกษตร : รายงานผลการวิจัยศรีวงศ์ สุมิตร; ชัยวุฒิ ชัยพันธุ์
2526วิเคราะห์สภาวะปัจจุบันของสถานะการณ์การเกษตรโลกชัยวุฒิ ชัยพันธุ์
2540ผลกระทบของข้อตกลงแกตต์รอบอุรุกวัยต่อชาวนาไทย : การวิเคราะห์ทางด้านเศรษฐศาสตร์จุลภาค : รายงานผลการวิจัยชัยวุฒิ ชัยพันธุ์
2532ผลกระทบของการขยายตัวของกลุ่มประชาคมยุโรปที่มีต่อการส่งออก ผลผลิตการเกษตร : ศึกษาเปรียบเทียบระหว่างไทยกับประเทศอาเซียนอื่น ๆ : รายงานผลการวิจัยชัยวุฒิ ชัยพันธุ์
2527ข้อตกลงจำกัดการส่งออกด้วยความสมัครใจระหว่างประเทศไทยกับกลุ่มประชาคมยุโรป : ลักษณะ ผลกระทบและผลที่ติดตามมา. ส่วนที่ II ผลกระทบต่อการตัดสินใจระดับฟาร์มชัยวุฒิ ชัยพันธุ์
2527ข้อตกลงการจำกัดการส่งออกด้วยความสมัครใจ ระหว่างประเทศไทยกับกลุ่มประชาคมยุโรป : ลักษณะ ผลกระทบและผลที่ติดตามมาชัยวุฒิ ชัยพันธุ์
2534การผลิตและใช้ประโยชน์จากลิกไนต์ในประเทศไทย : การวิเคราะห์ทางเศรษฐมิติ : รายงานการวิจัยชัยวุฒิ ชัยพันธุ์
2524การประมาณค่าพารามิเตอร์เมื่อมีขนาดตัวอย่างน้อย : ลักษณะปัญหา วิธีแก้และคอมพิวเตอร์โปรแกรมชัยวุฒิ ชัยพันธุ์
2524การประมาณค่าพารามิเตอร์เมื่อมีขนาดตัวอย่างน้อย : รายงานผลการวิจัยชัยวุฒิ ชัยพันธุ์
2526กลไกการครอบงำทางอุดมการณ์ ภาษาและวัฒนธรรมของจักรวรรดินิยมญี่ปุ่นในประเทศไทยชัยวุฒิ ชัยพันธุ์