Search

Search History 


Current filters:
Start a new search
Select to load keywords     
Add filters:

Use filters to refine the search results.

Select to load keywords     

Results 1-10 of 14 (Search time: 0.007 seconds).
Item hits:
Issue DateTitleAuthor(s)
2549เส้นโค้งฟิลลิปส์ในประเทศไทย ภายใต้ช่วงเวลาการดำเนินนโยบายการเงินแบบกำหนดเป้าหมายอัตราเงินเฟ้อกิตติพงศ์ เจียมวิทยานุกูล
2548ผลกระทบจากวิกฤตการณ์น้ำมันและนโยบายการเงินแบบกฎของเทย์เลอร์ในประเทศไทยทศพล อภัยทาน
2552ผลกระทบของนโยบายการเงินผ่านช่องทางราคาหลักทรัพย์ภายใต้สภาวะตลาดขาขึ้นและขาลงกฤษณี พิสิฐศุภกุล
2548ผลกระทบของการโยกย้ายสินเชื่อระหว่างภาคการผลิตต่อเป้าหมายทางเศรษฐกิจของไทยธานี เรียงวงษ์
2551ผลกระทบของการสื่อสารของธนาคารแห่งประเทศไทยที่มีต่อตลาดการเงินพิสุทธิ์ ศิริยุวศักดิ์
2550ผลกระทบของการประกาศผลการประชุมนโยบายการเงิน ต่อความผันผวนของตลาดตราสารหนี้ไทยสาริศา โคตะวีระ
2549ผลกระทบของการควบคุมราคาสินค้าที่มีต่อนโยบายการเงินภายใต้กรอบเป้าหมายเงินเฟ้อกรพินธ์ ศรีอำพลชาญ
2553นโยบายการเงินและอัตราแลกเปลี่ยนภายใต้แบบจำลองการเงินเชิงพฤติกรรมนันทสิทธิ์ วิทยพัธนา
2550การสื่อสารของธนาคารกลาง และ ประสิทธิภาพของนโยบายการเงินในบริบทของโกลเบิลเกมส์ณัฐ บัณฑิตวัฒนาวงศ์
2542การวิเคราะห์พฤติกรรมของวัฏจักรราคาประวิทย์ โรจน์กังสดาล