Search

Search History 


Current filters:
Start a new search
Select to load keywords     
Add filters:

Use filters to refine the search results.

Select to load keywords     

Results 1-6 of 6 (Search time: 0.005 seconds).
  • previous
  • 1
  • next
Item hits:
Issue DateTitleAuthor(s)
2528ศัพท์เศรษฐกิจการเมืองวิทยากร เชียงกูล
2534วิเคราะห์โครงสร้างว่าด้วยการว่างงานและการจ้างงานไม่เพียงพอในประเทศไทย ภาค 2 การวิเคราะห์โครงสร้างว่าด้วยการว่างงานและการจ้างงานไม่เพียงพอนอกภาคเกษตรณรงค์ เพ็ชรประเสริฐ; ชเนฏฐ ว. ขุมทอง; พรเทพ พัฒธนานุรักษ์; วิทยากร เชียงกูล; วิวัฒนชัย อัตถากร
2529มิเชล ฟูโกต์ : ทัศนะต่อปัญญาชนวิทยากร เชียงกูล
2526บทบาทของทุนต่างชาติ รัฐ และกฎุมพีในการเปลี่ยนแปลงสังคมเกษตรภาคกลาง (2503-2523)วิทยากร เชียงกูล
2525การเปลี่ยนแปลงของโครงสร้างสังคมเกษตรภาคกลาง : ผลจากการขยายตัวของเศรษฐกิจทุนนิยม 2503-2523วิทยากร เชียงกูล
2526การต่อสู้ระหว่างนโยบายปฏิรูปเสรีและนโยบายพิทักษ์สถานะเดิมแบบอนุรักษ์นิยมวิทยากร เชียงกูล