Search

Search History 


Current filters:
Start a new search
Select to load keywords     
Add filters:

Use filters to refine the search results.

Select to load keywords     

Results 1-7 of 7 (Search time: 0.005 seconds).
  • previous
  • 1
  • next
Item hits:
Issue DateTitleAuthor(s)
2525โครงการสำรวจสภาวะทางเศรษฐกิจ สังคม และประชากรของกรุงเทพมหานคร : รายงานการวิจัยเทียนฉาย กีระนันทน์; ธีรเวทย์ ประมวญรัฐการ; ประพันธ์ เศวตนันทน์; ไพศาล เล็กอุทัย; สรชัย พิศาลบุตร; สุชาดา กีระนันทน์; อรวรรณ ปิลันธน์โอวาท; อุทุมพร ทองอุไทย
2525โครงการศึกษาเกี่ยวกับพฤติกรรมการใช้พลังงานในครัวเรือนของชาวกรุงเทพมหานคร : รายงานการวิจัยเทียนฉาย กีระนันทน์
2527อุปสงค์ต่อบุตร : การเปลี่ยนแปลงในช่วงทศวรรษเทียนฉาย กีระนันทน์
2527พฤติกรรมการใช้พลังงานในครัวเรือนของชาวกรุงเทพมหานครเทียนฉาย กีระนันทน์; ธีรเวทย์ ประมวญรํฐการ; ประพันธ์ เศวตนันทน์; ไพศาล เล็กอุท้ย; สรชัย พิศาลบุตร; สุชาดา กีระนันทน์; อรวรรณ ปิลันธน์โอวาท; อุทุมพร ทองอุไทย; จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะรัฐศาสตร์; จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะเศรษฐศาสตร์; จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะเศรษฐศาสตร์; จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี; จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี; จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะนิเทศศาสตร์; จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะนิเทศศาสตร์
2524ความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจระหว่างการเจริญพันธ์ รายได้และค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับบุตร : รายงานการวิจัยเทียนฉาย กีระนันทน์
2534การวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายของบัณฑิตศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเทียนฉาย กีระนันทน์
2538การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในประเทศไทย : รายงานการวิจัยสุมาลี ปิตยานนท์; แล ดิลกวิทยรัตน์; เทียนฉาย กีระนันทน์; จุฑา มนัสไพบูลย์; ณรงค์ เพ็ชรประเสริฐ; วรวิทย์ เจริญเลิศ