Edu - Research Reports : [276] Collection home page

Browse
Subscribe to this collection to receive daily e-mail notification of new additions RSS Feed RSS Feed RSS Feed
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 276
Issue DateTitleAuthor(s)
2561การพัฒนาระบบซอฟต์แวร์ประยุกต์ตามแนวคิด SECI โมเดลและรูปแบบการเรียนรู้เชิงนวัตกรรมเพื่อส่งเสริมทักษะการคิดและนวัตกรรมสำหรับผู้เรียนระดับอุดมศึกษา : รายงานผลการวิจัยเนาวนิตย์ สงคราม
2558การปรับปรุงคุณภาพการเรียนการสอนโดยการประยุกต์ใช้กระบวนการ DMAICวิชัย เสวกงาม
2561การพัฒนารูปแบบการสอนที่เน้นบูรณาการภูมิปัญญาท้องถิ่นกับการจัดการเรียนรู้ทัศนศิลป์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น : รายงานการวิจัยพัชริน สงวนผลไพโรจน์
2554รายงานการสังเคราะห์งานวิจัยด้านการศึกษา คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปีพุทธศักราช 2550-2553 : รายงาน-
2557การศึกษาผลของการใช้แผนการช่วยเหลือทางการเรียนและพฤติกรรมที่มีต่อพฤติกรรมในชั้นเรียนของผู้เรียนที่มีภาวะเสี่ยงต่อปัญหาการเรียนรู้ในระดับประถมศึกษา : รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ชนิศา ตันติเฉลิม
2557การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนตามแนวคิด การพัฒนาด้านจิตพิสัยเพื่อสร้างเสริมสุขภาพนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น : รายงานวิจัยจินตนา สรายุทธพิทักษ์
2563รูปแบบการผนึกกำลังระหว่างกลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพและเทคโนโลยีกับกลุ่มสาขาวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์สำหรับการสร้างสรรค์นวัตกรรมเพื่อการพัฒนาประเทศอรุณี หงษ์ศิริวัฒน์
2560การพัฒนาแนวทางการเข้าสู่ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา : รายงานการศึกษาวิจัยพฤทธิ์ ศิริบรรณพิทักษ์
2554การพัฒนายุทธศาสตร์การบริหารงานวิชาการตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง : กรณีศึกษาคณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย : รายงานการวิจัยอรุณี หงษ์ศิริวัฒน์
2556การพัฒนาตัวบ่งชี้ความสามารถพิเศษทางกีฬาโปโลน้ำและรูปแบบโปรแกรมการฝึกซ้อม สำหรับนักกีฬาโปโลน้ำทีมชาติไทยธานินทร์ บุญญาลงกรณ์
2558การประถมศึกษาสำหรับประเทศไทยภายหลังปี ค.ศ. 2015 : รายงานวิจัยยศวีร์ สายฟ้า
2557การพัฒนาการบริหารจัดการสหกิจศึกษาสำหรับมหาวิทยาลัย กรณีศึกษา สาขาวิชาธุรกิจและอาชีวศึกษา คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย : รายงานการวิจัยสิริฉันท์ สถิรกุล เตชพาหพงษ์
2564การจัดเรียนการสอนห้องเรียนกลับด้านร่วมกับการไตร่ตรองการสอนเพื่อพัฒนาความสามารถในการออกแบบการเรียนการสอนของนิสิตในรายวิชาการออกแบบการสอนรัชนีกร หงส์พนัส; ยุรวัฒน์ คล้ายมงคล
2555การพัฒนาการจัดและการใช้แหล่งเรียนรู้บนฐานของภูมิปัญญาท้องถิ่น ตามแนวพหุปัญญาสำหรับเด็กอนุบาลอัญญมณี บุญซื่อ
2555ความต้องการศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาธุรกิจและอาชีวศึกษา คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ของครูอาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล : การวิเคราะห์จำแนกกลุ่มพหุวิรุจ กิจนันทวิวัฒน์
2554การพัฒนารูปแบบสมัชชาการศึกษาเพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน : รายงานการวิจัยพฤทธิ์ ศิริบรรณพิทักษ์; วิชุดา กิจธรธรรม; เฟื่องอรุณ ปรีดีดิลก; บุณฑริกา บูลภักดิ์
2566โครงการจัดการความรู้เพื่อขับเคลื่อนการช่วยเหลือเด็กและเยาวชนในภาวะวิกฤตทางการศึกษาจังหวัดราชบุรี : รายงานฉบับสมบูรณ์สุรศักดิ์ เก้าเอี้ยน; วีระเทพ ปทุมเจริญวัฒนา; กมลวรรณ พลับจีน; ชุติมา ชุมพงศ์; พรปวีณ์ ยุทธสารเสนีย์; ดานา โมหะหมัดรักษาผล
2564การพัฒนากระบวนการเรียนการสอนรายวิชาการเรียนรวมในสถานศึกษาปฐมวัยเพื่อเสริมสร้างความตระหนักรู้ด้านการปฏิบัติในชั้นเรียนรวมสำหรับครูปฐมวัยโดยใช้การปฏิบัติตามแนวจิตตปัญญาและกระบวนการคิดเชิงออกแบบ : รายงานผลการวิจัยศศิลักษณ์ ขยันกิจ
2564การพัฒนาหลักสูตรและแนวทางการจัดการเรียนการสอนนาฏศิลป์ไทยสำหรับผู้เรียนในต่างประเทศ : รายงานการวิจัยเสาวพร บุญช่วย
2564คู่มือสำหรับครูการนำหลักสูตรไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนนาฏศิลป์ไทยสำหรับผู้เรียนในต่างประเทศเสาวพร บุญช่วย; อุบลวรรณ หงษ์วิทยากร; ดวงกมล บางชวด; พริ้วฝน เทียนศรี
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 276