Search

Search History 


Current filters:
Start a new search
Select to load keywords     
Add filters:

Use filters to refine the search results.

Select to load keywords     

Results 1-10 of 10 (Search time: 0.004 seconds).
  • previous
  • 1
  • next
Item hits:
Issue DateTitleAuthor(s)
2551คู่มือหลักการและวิธีปฏิบัติงานผลิตสื่อภาพดิจิทัล ภาพถ่าย ภาพสไลด์ชัชวาล ศรีสละ
2551คู่มือปฏิบัติงานและการให้บริการ CU Cyber Zone : บริการอินเทอร์เน็ตเพื่อประชาคมจุฬาฯระเบียบ แสงจันทร์
2552คู่มือการใช้บริการห้องสมุด สถาบันวิทยบริการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยศุภกร เมาลานนท์; ระเบียบ แสงจันทร์
2552คู่มือการใช้บริการฐานข้อมูลเพื่อการค้นคว้าวิจัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และบริการสารสนเทศสถาบันวิทยบริการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยระเบียบ แสงจันทร์
2552คู่มือการสร้างและแก้ไขข้อมูลเว็บเพจฝ่ายบริการผู้อ่านระเบียบ แสงจันทร์
2551การใช้งานกล้องถ่ายภาพดิจิทัลและการจัดการภาพชัชวาล ศรีสละ
2552การจัดทำคลังข้อมูลภาพดิจิทัลชัชวาล ศรีสละ
2552Pilot project การจัดทำหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ในโครงการหนังสือหายากออนไลน์ : E text ภาค 1 การจัดทำโครงการชัชวาล ศรีสละ
2552Pilot project การจัดทำหนังสือหายากอิเล็กทรอนิกส์ในโครงการหนังสือหายากออนไลน์ : E textชัชวาล ศรีสละ
2558Crosswalk ช่วยดึงข้อมูลต่างระบบ : ฐานข้อมูลห้องสมุด (Sierra) สู่ ThaiLIS Digital Collectionสุนิตา เข็มทอง