Please use this identifier to cite or link to this item: http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/33131
Title: การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างองค์กรสื่อสารมวลชน Money Channel ในเชิงธุรกิจและผลต่อกระบวนการนำเสนอข่าวสาร
Other Titles: Restructuring of media organization “money channel” and its impact on news production
Authors: ชนิดา ประสมสุข
Advisors: กนกศักดิ์ แก้วเทพ
Other author: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะเศรษฐศาสตร์
Advisor's Email: Kanoksak.K@Chula.ac.th
Subjects: การสื่อข่าวและการเขียนข่าว
นักข่าว -- จรรยาบรรณ
สถานีโทรทัศน์
Reporters and reporting
Reporters and reporting -- Professional ethics
Television stations
Issue Date: 2553
Publisher: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Abstract: งานวิจัยฉบับนี้มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อศึกษาทิศทางการดำเนินงานในเชิงธุรกิจและ ลักษณะความเปลี่ยนแปลงในกระบวนการนำเสนอข่าวสารขององค์กรสื่อสารมวลชน Money Channel ภายหลังการเข้ามาร่วมทุนของ GMM Grammy รวมถึงความสมดุลระหว่างการ นำเสนอข่าวสารตามหลักวิชาชีพกับผลประโยชน์ทางธุรกิจของ Money Channel ภายหลัง การเปลี่ยนแปลง โดยอาศัยกรอบแนวคิดทฤษฎีเศรษฐศาสตร์การเมืองของสื่อสารมวลชน (Political Economic Media Theory) รวมถึงการวิจัยเอกสารและการสัมภาษณ์เชิงลึก ผู้วิจัยพบว่า หลังจาก GMM Grammy เข้ามามีบทบาทในการบริหารองค์กร สื่อสารมวลชน Money Channel ในสัดส่วนร้อยละ 50 ส่งผลให้รายได้ปรับตัวสูงขึ้นเพียง ระยะเวลา 1 ปีที่เข้ามาร่วมทุน ภายใต้การบริหารงานแบบรวมศูนย์ แต่กลับก่อให้เกิดความ คล่องตัว จนทำให้สถานีสามารถฟื้นสถานการณ์ทางการเงินที่ขาดทุนต่อเนื่อง ในด้านลักษณะ ความเปลี่ยนแปลงในกระบวนการนำเสนอข่าวสาร พบว่า เนื้อหายังสอดคล้องกับแนวทางของ ตลาดหลักทรัพย์ฯ ที่มีวัตถุประสงค์ในการให้ความรู้ด้านตลาดทุน แต่พื้นที่เกือบครึ่งของสถานี ฯ ถูกแบ่งไปเพื่อการพาณิชย์ โดยเพิ่มช่วงเวลาออกอากาศสดและปรับลดรายการออกอากาศ ซ้ำที่มีเนื้อหาล้าสมัยลง อีกทั้งยังส่งผลให้ลักษณะของความเป็นเจ้าของเปลี่ยนไป ทั้งนี้ จาก การศึกษา ไม่พบความเปลี่ยนแปลงชัดเจนในด้านการทำงานของผู้ปฏิบัติงาน ในทางตรงกัน ข้าม ฝ่ายข่าวและฝ่ายรายการได้รับอิสระในการทำงานอย่างเต็มที่มากขึ้น สุดท้าย การศึกษาแสดงให้เห็นว่าการเข้ามาของ GMM Grammy ไม่ได้ทำให้ จริยธรรมหรือจรรยาบรรณทางวิชาชีพสื่อ ที่ต้องให้ข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องกับผู้ชมสูญเสียไป เพราะผู้ปฏิบัติงานยึดมั่นในหลักวิชาชีพและกล้าที่เจรจากับผู้บริหารถึงหลักการทำงานที่ ถูกต้อง จึงรู้สึกไม่อึดอัดในการทำงานร่วมกัน แสดงถึงการเข้ามาขยายธุรกิจแบบรวมตัวที่เริ่ม จากการใช้นโยบายการสร้างแรงจูงใจและอำนวยความสะดวกในการทำงานมากขึ้น
Other Abstract: This research aims to study the direction of business and the changes in news production process of the media organization “Money Channel” as well as to check whether the direction of new production has been well balanced between the journalist code of conduct and the company’s business profit after the merger with GMM Grammy. The research applies Political Economic Media Theory as the main framework. Documentary research and in-depth interviews are the research’s tools The researcher found that after the restructuring where GMM Grammy takes part in managing the organization, Money channel gained increasing revenue within one year. Despite the centralization of management, Money Channel could make profit after facing the loss statement for several years due to the increasing flexibility of working. There is not much change in news production process because the content is still compatible with the aim of the SET to provide knowledge on capital market though almost half of the station’s time is allocated for commercial purpose which is adjusted by increasing the live programs and reducing the outdated-content rerun programs. As a consequence, the pattern of ownership has been changed. Eventually the research finding expresses that the restructuring causing by GMM Grammy does no ruin to the code of conduct of conduct since GMM Grammy’s policy focuses more on working incentives and facilitation
Description: วิทยานิพนธ์ (ศศ.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2553
Degree Name: ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต
Degree Level: ปริญญาโท
Degree Discipline: เศรษฐศาสตร์การเมือง
URI: http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/33131
URI: http://doi.org/10.14457/CU.the.2010.1375
metadata.dc.identifier.DOI: 10.14457/CU.the.2010.1375
Type: Thesis
Appears in Collections:Econ - Theses

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Chanida_pr.pdf2.75 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.