Grad - Theses : [20157] Collection home page

Browse
Subscribe to this collection to receive daily e-mail notification of new additions RSS Feed RSS Feed RSS Feed
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 20157
Issue DateTitleAuthor(s)
2551การจัดการน้ำเสียจากการผลิตไบโอดีเซลด้วยกระบวนการร่วมระหว่างการนำกลับทางเคมีและกระบวนการทางเคมีไฟฟ้าภัทรลักษณ์ จารุวัตร
2551การจัดการน้ำเสียจากการผลิตไบโอดีเซลด้วยกระบวนการร่วมระหว่างการนำกลับทางเคมีและกระบวนการทางเคมีไฟฟ้าภัทรลักษณ์ จารุวัตร
2551การประยุกต์ระบบบริหารผลการดำเนินงานสำหรับผู้ประกอบการขนส่งสินค้าด้วยรถบรรทุกนันญธพร ห้วยผัด
2526การเปรียบเทียบความคิดรวบยอดเชิงจริยธรรม ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่สาม ที่เรียนด้วยกิจกรรมการเล่านิทานกับกิจกรรมการแสดงบทบาทสมมุติบุบผา เรืองรอง
2527ความคิดเห็นของผู้บริหารการศึกษาและข้าราชการ ที่รับผิดชอบการจัดการศึกษาเกี่ยวกับโครงสร้างการบริหารการศึกษา ระดับจังหวัดในภาคใต้บุญศรี แลสันกลาง
2518ผลของการฝึกเตะเท้าที่มีต่อความเร็วในการว่ายน้ำแบบวัดวานิพนธ์ กิติกุล
2525ความคิดเห็นของอาจารย์และนักศึกษา เกี่ยวกับการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาช่างอุตสาหกรรมนพวรรณ ชอนตะวัน
2509การศึกษาความสนใจของนิสิตมหาวิทยาลัยในพระนครต่อเรื่องต่าง ๆ ในหนังสือพิมพ์รายวันนพพร ปริปุณณะ
2537การใช้อำนาจในการบริหารของผู้นำทางการบริหารการศึกษาไทย : กรณีศึกษาเชิงคุณภาพนพดล เจนอักษร
2523การเปรียบเทียบค่าความเที่ยงของมาตราวัดทัศนคติแบบลิเคอร์ทที่มีจำนวนรายการคำตอบต่างกันธารทิพย์ ประเสริฐสม
2518การจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรของวิทยาลัยอาชีวศึกษาของรัฐบาล ในเขตกรุงเทพมหานครธัชนาภรณ์ เสนาลักษณ์
2529การเปรียบเทียบความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษเทคนิค ของนักเรียนโปรแกรมช่างอุตสาหกรรมระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพณรงค์ ภูมิสวัสดิ์
2522การหลีกหนีในกวีนิพนธ์ลิริคสมัยโรแมนติคชูศรี ภักดีเจริญชัย
2529การออกกลางคันของนิสิตระดับปริญญามหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย : ภูมิหลังและการรับรู้สาเหตุฉวีวรรณ วัฎฎานนท์
2524การสำรวจอัตราความเร็วและความถูกต้องในการอ่าน ของผู้ประกาศข่าวทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย และสถานีโทรทัศน์ในเขตกรุงเทพมหานครทิพย์อนงค์ ภูรัต
2518การสร้างสถานการณ์จำลองปัญหาของครูถวิล นิ่มขุนทด
2528ผลจากการใช้กิจกรรมตามแผนการสอนกลุ่มสร้างเสริมประสบการณ์ชีวิตตามการรับรู้ของครูชั้นประถมศึกษาปีที่ 6ฉวีวรรณ แก้วโสฬส
2524สัมฤทธิ์ผลของการเรียนเทนนิสของผู้เรียนที่มีคะแนนความสามารถทางสมองสูงและ ต่ำกิตติพจน์ แดงสอาด
2517การเปลี่ยนทัศนคติของนิสิตชั้นปีที่หนึ่งคณะครุศาสตร์ และคณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ต่อกิจกรรมนิสิตกานดา พู่พุฒ
2527สภาพการรู้หนังสือของผู้ที่จบชั้นประถมศึกษาในภาคกลางกันยา เอกวานิช
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 20157