Nurse - Research Reports : [26] Collection home page

Browse
Subscribe to this collection to receive daily e-mail notification of new additions RSS Feed RSS Feed RSS Feed
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 26
Issue DateTitleAuthor(s)
2557ผลของโปรแกรมส่งเสริมการทำหน้าที่ร่วมกับสัมพันธภาพเพื่อการบำบัดต่อสุขภาวะของผู้ป่วยจิตเภท : รายงานวิจัยรัชนีกร เกิดโชค
2560คู่มือการส่งเสริมการทำหน้าที่ของผู้ป่วยจิตเภทสำหรับผู้ป่วยจิตเภทรัชนีกร เกิดโชค
2544การพัฒนารูปแบบชมรมผู้สูงอายุ : รายงานการวิจัยประนอม โอทกานนท์
2555รูปแบบการบำบัดทางจิตสังคมโดยพยาบาลจิตเวชสำหรับบุคคลที่มีภาวะซึมเศร้าและความคิดฆ่าตัวตาย ในชุมชนเมืองกรุงเทพมหานครอรพรรณ ลือบุญธวัชชัย; รังสิมันต์ สุนทรไชยา; พีรพนธ์ ลือบุญธวัชชัย
2537การศึกษาความต้องการการพยาบาลของผู้สูงอายุ ในชมรมและสถานสงเคราะห์ผู้สูงอายุ : รายงานการวิจัยประนอม โอทกานนท์; จิราพร เกศพิชญวัฒนา
2548การพัฒนาหุ้นเต้านมจำลองเพื่อใช้ในการสอนตรวจเต้านมด้วยตนเอง (ระยะที่ 2 และ 3) : รายงานผลการวิจัยชมพูนุช โสภาจารีย์; สุชาดา รัชชุกูล; ศราวุธ ริมดุสิต
2546ผลลัพธ์ของการคลอดเองโดยธรรมชาติกับการเร่งคลอด : รายงานผลการวิจัยสุชาดา รัชชุกูล
2546การสร้างมาตรฐานการปฏิบัติการพยาบาลผู้ป่วยโรคมะเร็งเต้านม : รายงานการวิจัยพวงทิพย์ ชัยพิบาลสฤษดิ์
2542การประดิษฐ์โปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อวิเคราะห์ภาระงานพยาบาล : รายงานประพิม ศุภศันสนีย์; สุวิณี วิวัฒน์วานิช
2525การพัฒนาสมุนไพรไทยด้านสาธารณะสุขสมัยกรุงรัตนโกสินทร์โสภิต ธรรมอารี
2544ความวิตกกังวลของผู้ที่กำลังจะเป็นพ่อแม่ในระหว่างการตั้งครรภ์แรกที่มีภาวะเสี่ยงสูง : รายงานการวิจัยสุชาดา รัชชุกูล; ชมพูนุช โสภาจารีย์
2545ความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะทางสังคมกับการป่วยด้วยโรคเรื้อรังและไม่ติดต่อประพิม ศุภศันสนีย์; สุชาดา รัชชุกูล
2544การสร้างมาตรฐานการพยาบาลสตรีที่มีภาวะเลือดออกทางสูติกรรมในโรงพยาบาลสังกัดกรุงเทพมหานคร : รายงานผลการวิจัยสุชาดา รัชชุกูล; สุภาวดี เครือโชติกุล
2547การวิเคราะห์ตัวแปรจำแนกกลุ่มมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ที่สำเร็จการศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต โดยใช้เวลาศึกษาภายในสองปีการศึกษาและมากกว่าสองปีการศึกษา : รายงานผลการวิจัยบุญใจ ศรีสถิตย์นรากูร
2541การศึกษาการใช้วารสารวิชาการภาษาต่างประเทศ ของอาจารย์และนิสิตห้องสมุดคณะพยาบาลศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย : รายงานการวิจัยโสภี อุณรุท
2528การวิเคราะห์บันทึกการพยาบาลในโรงพยาบาลทั่วไปเขตกรุงเทพมหานคร : รายงานผลการวิจัยสุชาดา รัชชุกูล
2530การตรวจสอบคุณภาพของการพยาบาลในโรงพยาบาลหัวเฉียวสุชาดา รัชชุกูล
2537ศึกษาสภาวะสุขภาพของคนงานก่อสร้างสตรีในเขตกรุงเทพมหานคร : รายงานผลการวิจัยพวงเพ็ญ ชุณหปราณ; เพ็ญพักตร์ อุทิศ; จิราพร เกศพิชญวัฒนา
2541ศึกษาความต้องการการสนับสนุนของผู้ดูแลผู้ติดเชื้อเอชไอวี ในเขตกรุงเทพมหานคร : รายงานการวิจัยพวงเพ็ญ ชุณหปราณ; สุรีพร ธนศิลป์; สัจจา ทาโต
2541ผลของการใช้วิธีการเพื่อนบ้านสอนเพื่อนบ้านที่มีต่อความรู้ทัศนคติ และการปฎิบัติในการป้องกันการติดเชื้อเอชไอวีของประชาชนในชุมชนลุมพินี: รายงานการวิจัยพวงเพ็ญ ชุณหปราณ; บุญใจ ศรีสถิตย์นรากูร; ภาวนา จงทักษิณาวัตร; พรนิภา ลีละธนาฤกษ์; ภวพร ไพศาลวัชรกิจ; ปรารถนา หมี้แสน; ประดับ แก้วแดง; นารีรัตน์ รูปงาม; ภัสรา จารุสุสินธิ์; วิภาสิริ นราพงษ์; ศิรินภา ชี้ทางให้; บุบผา พวงมาลี; น้ำค้าง แสงสว่าง; นัยนา เตโชฬาร
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 26