Please use this identifier to cite or link to this item: http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/44739
Title: แนวทางการพัฒนาการจัดการสถานออกกำลังกายในอาคารชุดพักอาศัยในเขตกรุงเทพมหานคร
Other Titles: Guidelines for the developing management of the condominiums fitness center in Bangkok Metropolis
Authors: โศรัจ แวววิริยะ
Advisors: เทพประสิทธิ์ กุลธวัชวิชัย
Other author: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา
Advisor's Email: Tepprasit.G@chula.ac.th
Subjects: สถานกายบริหาร -- ไทย -- กรุงเทพฯ
สถานกายบริหาร -- ไทย -- กรุงเทพฯ -- การจัดการ
สถานกายบริหาร -- การจัดการ
Physical fitness centers -- Thailand -- Bangkok
Physical fitness centers -- Thailand -- Bangkok -- Management
Physical fitness centers -- Management
Issue Date: 2555
Publisher: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Abstract: การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาแนวทางการพัฒนาการจัดการสถานออกกำลังกายในอาคารชุดพักอาศัยในเขตกรุงเทพมหานคร และเพื่อศึกษาสภาพและปัญหาการจัดการสถานออกกำลังกายในอาคารชุดพักอาศัยในเขตกรุงเทพมหานคร เกี่ยวกับทรัพยากรในการจัดการ กระบวนการจัดการ และความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ กลุ่มตัวอย่างจำนวน 454 คน ประกอบด้วยผู้บริหารของบริษัทผู้ประกอบการอาคารชุดพักอาศัย บุคลากรที่ดูแลรับผิดชอบในส่วนของสถานออกกำลังกายในอาคารชุดพักอาศัยในเขตกรุงเทพมหานคร ผู้ใช้บริการสถานออกกำลังกายในอาคารชุดพักอาศัยในเขตกรุงเทพมหานคร และผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความเชี่ยวชาญทางด้านการจัดการ โดยใช้แบบสอบถาม แบบสัมภาษณ์ และแบบประเมินเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล นำข้อมูลที่ได้จากการตอบแบบสอบถามมาแจกแจงความถี่ คำนวณหาค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ทดสอบค่าความแตกต่างด้วยค่า “ที” (t-test) และวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA) ส่วนข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์และการประเมินตามค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อความกับวัตถุประสงค์ (Index Objective-Item Congruence : IOC) นำมาสรุปผลเป็นความเรียง ผลการวิจัยพบว่า 1. ปัญหาการจัดการสถานออกกำลังกายในอาคารชุดพักอาศัยในเขตกรุงเทพมหานครเกี่ยวกับทรัพยากรในการจัดการ โดยรวมมีปัญหาอยู่ในระดับมาก (mean = 2.51) 2. ปัญหาการจัดการสถานออกกำลังกายในอาคารชุดพักอาศัยในเขตกรุงเทพมหานครเกี่ยวกับกระบวนการจัดการ โดยรวมมีปัญหาอยู่ในระดับมาก (mean = 2.68) 3. ความพึงพอใจในการใช้บริการสถานออกกำลังกายในอาคารชุดพักอาศัยในเขตกรุงเทพมหานคร โดยรวมมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก (mean = 2.63) 4. แนวทางการพัฒนาการจัดการสถานออกกำลังกายในอาคารชุดพักอาศัยในเขตกรุงเทพมหานคร ซึ่งประเมินโดยผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความเชี่ยวชาญทางด้านการจัดการ พบว่า อาคารชุดพักอาศัยควรมีการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่หรือบุคลากรให้มีความรู้เกี่ยวกับข้อปฏิบัติในการใช้สถานออกกำลังกาย รวมถึงข้อปฏิบัติในการออกกำลังกายอย่างถูกวิธี ควรมีการตรวจสอบสภาพการใช้งานอุปกรณ์ออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ และอาจจัดให้มีกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพให้กับผู้พักอาศัย ต้องมีการติดตามความคืบหน้าของการปฏิบัติงานในส่วนของสถานออกกำลังกายจากการจัดเก็บข้อมูล ซึ่งอาจต้องมีตำแหน่งงานฝ่ายบริหารที่มีหน้าที่รับผิดชอบในส่วนของสถานออกกำลังกายโดยตรง โดยเจ้าหน้าที่หรือบุคลากรควรมีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็นในการปฏิบัติงาน มีการรายงานผลการปฏิบัติงาน และควรนำผลการปฏิบัติงาน ไปใช้ในการพัฒนาและปรับปรุงการดำเนินงานในส่วนของสถานออกกำลังกายอย่างจริงจัง
Other Abstract: The results of this research were measured from 454 sample groups by survey data collection, interview data method and evaluated data method. The survey data compiled from 441 questionnaires were analyzed with statistical tools in form of frequency, percentage, means and standard deviation while interview data was analyzed from 7 respondents and evaluated data was analyzed from 6 assessor. The survey showed interesting results to study as follows; 1.The problems of condominiums fitness center in Bangkok metropolis in terms of resource management were at a high level (mean = 2.51). 2.The problems of condominiums fitness center in Bangkok metropolis in terms of management process were at a high level (mean = 2.68). 3.The users’ satisfaction level on condominiums fitness center in Bangkok metropolis was totally high (mean = 2.63). 4.The guidelines for the developing management of the condominiums fitness center in Bangkok Metropolis evaluated by the management experts based on Index of IOC indicated that condominiums fitness center should train staff to develop knowledge and skills to better perform their jobs. These include fitness center practices, the principles of doing exercise properly, and the inspection of facilities and equipment continuously. In addition, the fitness centers might create special events to enable members to get fit and stay healthy as well as monitor the fitness center’s operations. The monitoring process, directly supervised by the executive unit, should be implemented by collecting user data. Also, fitness center staff should participate in providing opinions and reporting daily operations to executive unit. All feedbacks and action plans have to review seriously to improve and develop the appropriate operation of fitness center in condominiums.
Description: วิทยานิพนธ์ (วท.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2555
Degree Name: วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
Degree Level: ปริญญาโท
Degree Discipline: วิทยาศาสตร์การกีฬา
URI: http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/44739
Type: Thesis
Appears in Collections:Spt - Theses

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
soraj_wa.pdf3.91 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.