Please use this identifier to cite or link to this item: http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/45778
Title: ความคิดเห็นเกี่ยวกับการตัดสินใจซื้อสินค้าที่ระลึกของผู้ชมฟุตบอลโตโยต้าไทยพรีเมียร์ลีก
Other Titles: OPINION CONCERNING TOWARDS DECISION MAKING BUYING SOUVENIRS OF TOYOTA THAI PREMIER LEAGUE SPECTATORS
Authors: ชินพัชร ประพัฒนสารกุล
Advisors: จุฑา ติงศภัทิย์
Other author: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา
Advisor's Email: Juta.T@Chula.ac.th
Subjects: การตัดสินใจ
พฤติกรรมผู้บริโภค
พฤติกรรมผู้บริโภค
ของที่ระลึก
การตลาด
อุปทานและอุปสงค์
ความภักดีต่อชื่อตราผลิตภัณฑ์
ฟุตบอล -- ไทย
Decision making
Consumer behavior
Souvenirs (Keepsakes)
Marketing
Supply and demand
Brand loyalty
Soccer -- Thailand
Issue Date: 2557
Publisher: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Abstract: การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาความคิดเห็นเกี่ยวกับการตัดสินใจซื้อสินค้าที่ระลึกของผู้ชมฟุตบอลโตโยต้าไทยพรีเมียร์ลีก และเปรียบเทียบความคิดเห็นเกี่ยวกับการตัดสินใจซื้อสินค้าที่ระลึก โดยจำแนกตามเพศ อายุ และรายได้ส่วนตัวเฉลี่ยต่อเดือน วิธีดำเนินการวิจัย ใช้แบบสอบถามในการเก็บข้อมูล จากกลุ่มตัวอย่างจำนวน 414 คน นำผลที่ได้มาวิเคราะห์ทางสถิติโดยหาค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบค่า “ที” และวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว กรณีพบความแตกต่างรายคู่ จะวิเคราะห์ด้วยวิธี แอลเอสดี ผลการวิจัยพบว่า 1.) ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชาย อายุ 20-35 ปี มีรายได้ส่วนตัวเฉลี่ยต่อเดือน 10,000-20,000 บาท ซื้อสินค้ามาแล้ว 3-5 ครั้ง ในช่วงฤดูกาลแข่งขัน ใช้จ่ายสินค้าที่ระลึก 100-1,000 บาทต่อครั้ง และมาเลือกซื้อกับเพื่อน และซื้อเพื่อนำไปใช้อุปโภค และชื่นชอบสินค้าประเภทเครื่องนุ่งห่มมากที่สุด และส่วนใหญ่ได้รับข้อมูลข่าวสารมาจาก อินเตอร์เน็ต / เว็บไซต์ และมีการวางแผนจะกลับมาซื้อสินค้าที่ระลึกอีกครั้ง และสินค้าที่ระลึกต้องแสดงเอกลักษณ์ความเป็นสโมสรนั้นๆ และจะแนะนำเพื่อนหรือญาติให้มาเลือกซื้อสินค้าที่ระลึก 2.) ความคิดเห็นเกี่ยวกับการตัดสินใจซื้อสินค้าที่ระลึกของผู้ชมฟุตบอลโตโยต้าไทยพรีเมียร์ลีก ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก ได้แก่ ด้านผลิตภัณฑ์(ค่าเฉลี่ย = 4.21) ด้านราคา (ค่าเฉลี่ย = 4.09) ด้านช่องทางการจัดจำหน่าย (ค่าเฉลี่ย = 4.08) และด้านการส่งเสริมการตลาด (ค่าเฉลี่ย = 4.02) 3.) เพศชายและเพศหญิงมีความคิดเห็นเกี่ยวกับการตัดสินใจซื้อสินค้าที่ระลึก ในด้านราคา แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 4.) ผู้ตอบแบบสอบถามที่มีอายุแตกต่างกัน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับการตัดสินใจซื้อสินค้าที่ระลึก ในรายข้อด้านผลิตภัณฑ์ ข้อสินค้าที่ระลึกมีความหลากหลาย และข้อบรรจุภัณฑ์มีความน่าสนใจ สวยงาม และดึงดูดใจให้เกิดการซื้อ แตกต่างอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 5.) ผู้ตอบแบบสอบถามที่มีรายได้ส่วนตัวเฉลี่ยต่อเดือนแตกต่างกัน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับการตัดสินใจซื้อสินค้าที่ระลึก ในรายข้อด้านผลิตภัณฑ์ ข้อขนาดของสินค้าที่ระลึกมีความเหมาะสมและเคลื่อนย้ายได้สะดวก และข้อมีคำแนะนำการใช้อย่างละเอียด แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
Other Abstract: The purpose of this research were to study about opinion concerning towards decision making buying souvenirs of Toyota Thai Premier League spectators and comparing opinion classified by gender , age and income. Methods A total of 414 subjects answered the questionnaire which was used a survey tool. Data were analyzed statistically by using mean, standard deviation, t-test and One-way ANOVA (F-test). Then the differences were analyzed in pairs by using LSD method. Results 1.) The samples were male aged 20-35 years old. Their incomes were approximately 10,000-20,000 Baht. They bought 3-5 times in the competition season. They spent 100-1,000 Baht per time. They purchased souvenirs with friend and buying for consumption. Souvenirs they liked the most were clothes. The internet and website was used to search for information regarding to souvenirs. Souvenirs must be unique each the club. 2.) Opinion concerning towards decision making buying souvenirs of Toyota Thai Premier League spectators were ranked in high level in term of Product(Mean = 4.21), Price(Mean = 4.09), Place(Mean = 4.08) and Promotion(Mean = 4.02). 3.) Results of comparing opinion about buying souvenirs of spectators classified by gender using t-test were found to be significantly different at 0.05 levels in term of Product. 4.) Results of comparing opinion about buying souvenirs of spectators classified by age using One-way ANOVA (F-test) were found to be significantly different at 0.05 levels in term of product in variety of souvenirs and interesting package. 5.) Results of comparing opinion about buying souvenirs of spectators classified by income using One-way ANOVA (F-test) were found to be significantly different at 0.05 levels in term of product of appropriate souvenirs and perfectly introductions.
Description: วิทยานิพนธ์ (วท.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2557
Degree Name: วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
Degree Level: ปริญญาโท
Degree Discipline: วิทยาศาสตร์การกีฬา
URI: http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/45778
URI: http://doi.org/10.14457/CU.the.2014.592
metadata.dc.identifier.DOI: 10.14457/CU.the.2014.592
Type: Thesis
Appears in Collections:Spt - Theses

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
5678306039.pdf6.29 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.