FACULTY OF PSYCHOLOGY : [6] Collection home page

Browse
Subscribe to this collection to receive daily e-mail notification of new additions RSS Feed RSS Feed RSS Feed
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 6 of 6
Issue DateTitleAuthor(s)
2561การพัฒนาและตรวจสอบคุณภาพชุดเครื่องมือในการประเมินพัฒนาการทางสมองและระบบประสาท สำหรับเด็กไทยวัย 12 และ 18 เดือน ผ่านพฤติกรรมการมองเพลงไพร รัตนาจารย์
2561ผลของเป้าหมายการควบคุม และการชี้แจงเหตุผลรองรับการตัดสินใจ ต่อระดับการเอนเอียงในการตัดสินใจ ให้ตนเองและผู้อื่นอรพรรณ คูเกษมรัตน์
2561ความเครียด ความเหนื่อยล้าในการเห็นอกเห็นใจ ความพึงพอใจในการเห็นอกเห็นใจ และสุขภาวะของนักวิชาชีพผู้ให้บริการด้านสุขภาพจิตศิริลักษณ์ เตชะธนอิทธิกุล
2561ความสัมพันธ์ระหว่างอัตลักษณ์ทางเฟมินิสต์เชิงบวกและการถูกกระทำรุนแรงในคู่รัก: อิทธิพลส่งผ่านของการเห็นคุณค่าในตนเองและอำนาจในความสัมพันธ์มัลลิกา อุกฤษฏ์
2559อิทธิพลของบุคลิกภาพหลงตนเองต่อการผูกมัดในชีวิตสมรส : อิทธิพลส่งผ่านของแรงจูงใจและพฤติกรรมรักษาสัมพันธภาพและอิทธิพลกำกับของระยะเวลาการสมรสพรสวรรค์ ตันโชติศรีนนท์
2561อิทธิพลของความหมายในชีวิต ต่อการปรับตัวต่อความเจ็บป่วยและภาวะสูญเสียการทำหน้าที่ของอวัยวะทางร่างกายของผู้พิการและญาติผู้ดูแล : การวิจัยแบบผสานวิธีจุรีรัตน์ นิลจันทึก
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 6 of 6