Grad - E-Theses : [186] Collection home page

Browse
Subscribe to this collection to receive daily e-mail notification of new additions RSS Feed RSS Feed RSS Feed
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 186
Issue DateTitleAuthor(s)
2520ทรรศนะเรื่องความหลุดพ้นในพุทธปรัชญาเถรวาทฉาทนี จันทนยิ่งยง
2522ธุรกิจกองทุนรวมในประเทศไทยจูงใจ กอไพศาล
2529การจัดสรรที่ดินของเอกชนจุไรพร ภู่เผือก
2520คลองกับระบบเศรษฐกิจของไทย (พ.ศ. 2367-2453)กิตติ ตันไทย
2522การวิเคราะห์เนื้อหาหนังสือท่องเที่ยวเมืองไทยกาญจนา อาจองค์
2527การศึกษาการบริหารงานของสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ในการคุ้มครองผู้บริโภคกังวาล เนียมสุวรรณ
2524การวิเคราห์เนื้อหาหนังสือสำหรับเด็อายุตั้งแต่ 6 ถึง 12 ปี ที่พิมพ์ในประเทศไทยตั้งแต่ พ.ศ. 2515 ถึง พ.ศ. 2519กฤษณา ผลชีวิน
2522กระบวนการบริหารงานนิเทศการฝึกสอนของหัวหน้าหน่วยนิเทศก์การฝึกสอน ในวิทยาลัยครูกฤษณ์ ศิริพงษ์
2528แนวทางการใช้ที่ดินชุมชนเมืองฉะเชิงเทราเพื่อเป็นเมืองรองของภาคตะวันออกกฤตยา เทพมงคล
2520การโอนกรรมสิทธิ์ของทรัพย์สินตามสัญญาซื้อขายกฤตยชญ์ ศิริเขต
2518การสร้างสถานการณ์จำลองปัญหาการสอนวิชาภาษาอังกฤษกฤชฎา ฮวบดี
2522ความต้องการและความคิดเห็นเกี่ยวกับการศึกษาต่อเนื่องทางการพยาบาล ของพยาบาลในโรงพยาบาล สังกัดสภากาชาดไทยกรองจิต วาทีสาธกกิจ
2508การศึกษาวิชาบรรณารักษศาสตร์ในระดับฝึกหัดครูไข่มุกด์ มิลินทะเลข
2526ตั๋วเงินที่มีลายมือชื่อปลอมโสฬส สุวรรณเนตร์
2526ลาวกับความมั่นคงของประเทศไทย : ศึกษานโยบายของไทยต่อลาวระหว่าง พ.ศ. 2518-2523โสมเพ็ญ ขุทรานนท์
2529การศึกษาการสัญจรทางน้ำเพื่อการขนส่งผู้โดยสารในกรุงเทพมหานครโสภาพรรณ ปานชุ่มจิตร์
2527การศึกษาปัญหาทางการตลาดของการส่งออกอัญมณี และเครื่องประดับที่ผลิตในประเทศไทยโสภา กำภู ณ อยุธยา
2526การวิเคราะห์อิทธิพลของปัจจัยทางการศึกษา ที่มีผลต่อการสอบคัดเลือกของนิสิต คณะแพทย์ศาสตร์โสภา เทพวรชัย
2529ผลของอุณหภูมิที่มีต่อความเป็นพิษเฉียบพลันของคลอรีน ในสัตว์น้ำวัยอ่อนบางชนิด : กุ้งก้ามกราม ปลาตะเพียนขาว และปลาดุกอุยโสภัณ ใจรักพันธุ์
2527การศึกษาปริมาณโลหะหนักที่เป็นพิษในแม่น้ำเจ้าพระยาตอนล่าง ช่วงปากน้ำถึงปากคลองเทเวศน์โสภณ ศรีวพจน์
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 186