Please use this identifier to cite or link to this item: http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/62191
Title: อิทธิพลของปัจจัยสภาวะแวดล้อมที่มีต่อผลผลิตปฐมภูมิ ในทะเลใกล้ฝั่งภูเก็ต โดยวิธีการศึกษาแบบชีววิเคราะห์
Other Titles: Bioassay approach to environmental factors influencing marine primary production in Phuket coastal waters
Authors: Nipavan Voramongkol
Email: No information provinded
Advisors: Suraphol Sudara
Hylleberg, Jorgen
Other author: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย
Advisor's Email: No information provinded
No information provinded
Subjects: น้ำ -- การวิเคราะห์
ชีววิเคราะห์
แพลงค์ตอน
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โซ่อาหาร (นิเวศวิทยา)
Issue Date: 1984
Publisher: Chulalongkorn University
Abstract: การศึกษาทางชีววิเคราะห์เกี่ยวกับผลของสารประกอบเคมีที่เป็นอาหารของแพลงตอนพืช ได้แก่ สารพวกไนเตรท, ฟอสเฟต, แอมโมเนีย, ซิลิกอน, เหล็ก และสารดีเลเตอร์ EDTA ตลอดจนอิทธิพลของน้ำจากแหล่งที่มีระบบนิเวศน์แตกต่างกัน คือ จากปะการัง, ป่าชายเจน น้ำทิ้งจากบ้านเรือน และเหมืองแร่บนบก เมื่อเติมสารอาหารดังกล่าวแต่ละชนิดลงไปในน้ำทะเล สารประกอบพวกไนเตรทและฟอสเฟตจะจำเป็นที่สุดสำหรับการเจริญเติบโตสังเคราะห์แสงของแพลงตอนพืช และในกรณีการเติมสารมากกว่าหนึ่งชนิด ปรากฏว่าเมื่อเติมสารลงไปในน้ำทะเลพร้อมกันทั้งหมดจะทำให้ค่าผลผลิตปฐมภูมิมีค่าสูงที่สุด น้ำจากปะการังซึ่งได้จากน้ำภายในถุงพลาสติกที่หุ้มปิดหัวปะการังไว้ 4 ชั่วโมง เมื่อนำมาผสมกับน้ำทะเลในอัตราส่วนต่าง ๆ กัน 4 อัตราส่วน ทุกอัตราส่วนจะมีผลทำให้ผลผลิตปฐมภูมิของน้ำทะเลในอัตราส่วนต่าง ๆ กัน 4 อัตราส่วน ทุกอัตราส่วนจะมีผลทำให้ผลผลิตปฐมภูมิของน้ำทะเลสูงขึ้นในระดับต่าง ๆ กัน ทั้งนี้แสดงว่ามีสารพวกฟอสเฟตและแอมโมเนียถูกปล่อยออกมาจากหัวปะการัง และหมุนเวียนอยู่ภายในถุงพลาสติกเพื่อให้แพลงตอนพืชนำไปใช้ได้ น้ำจากบริเวณป่าชายเลนไม่แสดงผลทางชีววิเคราะห์อย่างชัดเจน ทั้งนี้เพราะมีปัจจัยที่เป็นตัวแปรหลายชนิดที่มีอิทธิพลต่อผลผลิตปฐมภูมิ การเปรียบเทียบจาก 3 บริเวณ ของป่าชายเลน คือ ส่วนในสุด ส่วนกลาง และส่วนนอก ปรากฏว่าน้ำจากส่วนในสุดของป่าชายเลนจะแสดงลักษณะลักษณะของการให้ผลผลิตปฐมภูมิที่สูงกว่าบริเวณอื่น และผลการทดลองยังแสดงว่าคงมีปัจจัยบางประการที่จำกัดการผลิตปฐมภูมิของแพลงตอนพืชเมื่อเติมน้ำจากป่าชายเลน น้ำทิ้งจากบ้านเรือนบริเวณเมืองภูเก็ตบางครั้งจะมีสารอาหารอยู่ด้วยมาก ซึ่งไปเสริมการผลิตปฐมภูมิให้สูงขึ้น แต่บางครั้งจะมีบางสิ่งซึ่งจะเป็นผลเสียต่อการสังเคราะห์แสงของแพลงตอนพืช ทำให้ผลผลิตปฐมภูมิลดต่ำลง เมื่อผสมน้ำทิ้งดังกล่าวแล้วลงไปในน้ำทะเล น้ำจากเหมืองแร่บนบกจะมีสารอาหารสูงมากเช่นกัน เมื่อนำมาผสมกับน้ำทะเลจะทำให้ผลผลิตปฐมภูมิของน้ำทะเลสูงขึ้น
Other Abstract: Bioassay experiments concerning nutrient limitation and effect of water from different habitats such as coral head, mangrove, domestic sewage and on-land tin mine were carried out. The micronutrients No₃̄ - N, NH₄⁺ - N, PŌ₄ - P, Si, Fe⁺³ - F and the chelator EDTA, were use either separately or in combination to mix with coastal sea water in order to show the effect on gross primary production of the natural phytoplankton population. Nitrate and phosphate were found to be the most essential nutrients, when these compounds were added separately However, combination of all elements used in the assay showed the highest increase of gross primary production. Water obtained in a big plastic bag enclosed a coral head showed the highest value of dissolved oxygen after 4 hours of incubation, This coral water when mixed with sea water in 4 dilutions all showed high rates of gross primary production. It shows that nutrients such as phosphate and ammonia released from the coral polyps are recycled and make the coral reef self-sustained to some degree. Mangrove water did not give specific results in the bioassays, probably due to many variable factors influencing the primary production. A comparison of the 3 stations, inner, middle and outer part of the mangrove, shows that the inner part seems to be more productive than the others. The results also show that there are some factors which limited the production of phytoplankton in the sea water when mangrove water was added. Sewage discharge from Phuket Town sometimes were rich in nutrients and stimulated primary production, but sometimes it might contain some parameters which caused harmful effect on phytoplankton photosynthesis. Water from tin mines were also rich in nutrients, when mixing with sea water the gross primary production of sea sater increased
Description: Thesis (M.Sc.)--Chulalongkorn University, 1984
Degree Name: Master of Science
Degree Level: Master's Degree
Degree Discipline: Marine Science
URI: http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/62191
ISBN: 9745632384
Type: Thesis
Appears in Collections:Grad - E-Theses

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Nipavan_Vo_front.pdf946.38 kBAdobe PDFView/Open
Nipavan_Vo_ch1.pdf1.08 MBAdobe PDFView/Open
Nipavan_Vo_ch2.pdf1.12 MBAdobe PDFView/Open
Nipavan_Vo_ch3.pdf1.57 MBAdobe PDFView/Open
Nipavan_Vo_ch4.pdf981.95 kBAdobe PDFView/Open
Nipavan_Vo_ch5.pdf764.07 kBAdobe PDFView/Open
Nipavan_Vo_back.pdf950.22 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.