Search

Search History 


Current filters:
Start a new search
Select to load keywords     
Add filters:

Use filters to refine the search results.

Select to load keywords     

Results 1-10 of 25 (Search time: 0.012 seconds).
Item hits:
Issue DateTitleAuthor(s)
2546พฤติกรรมการแสวงหาสารนิเทศของบรรณารักษ์หอสมุดกลางสถาบันอุดมศึกษาของรัฐทักษพร จินตพยุงกุล
2547ผลกระทบของการออกแบบอาคาร ที่มีต่อบรรณรักษ์ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเอกชนกันยา วสุธารัตน์
2544ทัศนะของผู้บริหารห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ ต่อการเปลี่ยนแปลงองค์การพรเพ็ญ ทัศนเมธิน
2557ความต้องการกิจกรรมพัฒนาบุคลากรของบรรณารักษ์วิเคราะห์ทรัพยากรสารนิเทศในห้องสมุดมหาวิทยาลัยรัชฎาพร เจริญสุข
2544การใช้อินเทอร์เน็ตของบรรณารักษ์บริการตอบคำถามและช่วยการค้นคว้า ในห้องสมุดมหาวิทยาลัยระเบียบ ปาวิเศษ
2549การใช้วารสารวิชาการในรูปแบบสิ่งพิมพ์และอิเล็กทรอนิกส์ของอาจารย์และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาสาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์วราพรรณ อภิศุภะโชค
2548การใช้วารสารวิชาการในรูปแบบสิ่งพิมพ์และอิเล็กทรอนิกส์ของอาจารย์และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์วราพรรณ อภิศุภะโชค
2542การใช้บริการอินเทอร์เน็ตของนิสิตในห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยรุ่งอรุณ ผาสุกสกุล
2552การส่งเสริมการใช้ห้องสมุดสำหรับนักศึกษาของห้องสมุดมหาวิทยาลัยประภาศรี เขียวคง
2554การส่งเสริมการรู้สารนิเทศสำหรับนักศึกษาในห้องสมุดมหาวิทยาลัยฐิติ คำหอมกุล