Search

Search History 


Current filters:
Start a new search
Select to load keywords     
Add filters:

Use filters to refine the search results.

Select to load keywords     

Results 1-10 of 13 (Search time: 0.005 seconds).
Item hits:
Issue DateTitleAuthor(s)
2552การจัดทำคลังข้อมูลภาพดิจิทัลชัชวาล ศรีสละ
2550คู่มือแนวปฏิบัติที่ดีด้านการพัฒนาปรับปรุงกระบวนการอย่างต่อเนื่อง เรื่อง การปรับลดขั้นตอนและรอบระยะเวลาการทำงาน งานบริการและสนับสนุนจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. ส่วนประกันคุณภาพ
2552Pilot project การจัดทำหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ในโครงการหนังสือหายากออนไลน์ : E text ภาค 1 การจัดทำโครงการชัชวาล ศรีสละ
2552Pilot project การจัดทำหนังสือหายากอิเล็กทรอนิกส์ในโครงการหนังสือหายากออนไลน์ : E textชัชวาล ศรีสละ
2549คู่มืองานถ่ายภาพแบบ Conventional type ของศูนย์โสตทัศนศึกษากลาง สถาบันวิทยบริการชัชวาล ศรีสละ
2551คู่มือหลักการและวิธีปฏิบัติงานผลิตสื่อภาพดิจิทัล ภาพถ่าย ภาพสไลด์ชัชวาล ศรีสละ
2558Crosswalk ช่วยดึงข้อมูลต่างระบบ : ฐานข้อมูลห้องสมุด (Sierra) สู่ ThaiLIS Digital Collectionสุนิตา เข็มทอง
2551การใช้งานกล้องถ่ายภาพดิจิทัลและการจัดการภาพชัชวาล ศรีสละ
2548Welcome to E-Libraryเบญจา รุ่งเรืองศิลป์; ระเบียบ แสงจันทร์
2552คู่มือการสร้างและแก้ไขข้อมูลเว็บเพจฝ่ายบริการผู้อ่านระเบียบ แสงจันทร์