Search

Search History 


Current filters:

Start a new search
Select to load keywords     
Add filters:

Use filters to refine the search results.

Select to load keywords     

Results 1-10 of 274 (Search time: 0.03 seconds).
Item hits:
Issue DateTitleAuthor(s)
2544พฤติกรรมการถอนตัวและการโวยวายของกลุ่มแม่บ้านผู้ชมละครโทรทัศน์ไทยธิติรัตน์ อรัณยวงศกร, 2518-
2544การวัดประสิทธิผลของการสื่อสารการตลาดแบบผสมผสานในธุรกิจบริการกนกพร ตันติเสาวภาพ
2555การเปิดรับข้อมูลข่าวสาร ความพึงพอใจ และความภักดีต่อตราสินค้า ของสมาชิกเฟซบุ๊กแฟนเพจธุรกิจสินค้าในประเทศไทยพีรพัฒน์ ตุลยาเดชานนท์
2546กระบวนการสังคมกรณ์ของผู้บริโภคและพฤติกรรมการซื้อสินค้าของผู้บริโภคเด็กในกรุงเทพมหานครทรรศยา เทียมเมธ, 2520-
2545การบริโภคสื่อนิตยสารในฐานะสื่อโฆษณาของกลุ่มผู้หญิงวัยทำงานพรรณฤดี ช. เจริญยิ่ง
2545กลยุทธ์สารและการตอบสนองของผู้บริโภคต่อภาพยนตร์โฆษณาส่งเสริมสังคมสิปปณัฐ สำเริง
2544ความเกี่ยวพันและพฤติกรรมผู้บริโภคต่อตราสินค้าบุกเบิกมณีรัตน์ ตันติคุณารักษ์
2545ประสิทธิผลของการสื่อสารการตลาดของผู้สนับสนุนหลักอย่างเป็นทางการ การแข่งขันกีฬาฟุตบอลโลก 2002ภานินี นิมากร, 2518-
2547กลยุทธ์การสื่อสารการตลาดเพื่อสร้างตราสินค้าองค์กรของบริษัทที่แปลงสภาพจากรัฐวิสาหกิจ กับการรับรู้และทัศนคติของผู้บริโภคสลิตตา ลายลิขิต, 2522-
2545ประเทศแหล่งกำเนิด ระดับความเกี่ยวพันของสินค้า และการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภควันดี เหล่าสุวรรณวัฒน์