Browsing by Author จุฬา สุขมานพ

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

or enter first few letters:  
Showing results 1 to 16 of 16
Issue DateTitleAuthor(s)
2547การช่วยเหลือกู้ภัยทางทะเล - วิเคราะห์ร่างพระราชบัญญัติการช่วยเหลือกู้ภัยทางทะเล พ.ศ....ทวีศักดิ์ เอื้ออมรวนิช, 2522-
2539การบังคับตามสิทธิของเจ้าหนี้ที่มีบุริมสิทธิทางทะเลกนกพร วชิราภากร
2549การประกันภัยความรับผิดของผู้ประกอบการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ : ศึกษาเฉพาะกรมธรรม์ประกันภัยความรับผิดที่ใช้ในสมาคมผู้รับจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศแห่งประเทศไทยสวรส สุวรรณวัฒน์
2542การใช้บังคับกรมธรรม์ประกันภัยตัวเรือมาตรฐานของสถาบันผู้รับประกันภัยแห่งลอนดอนในประเทศไทยธีระพล มิตรประยูร
2550ความรับผิดทางแพ่งในการขนส่งสินค้าอันตรายพิมสิริ อึงขจรกุล
2549บทบาทและสถานภาพของผู้รับจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศตามกฎหมายไทยจงรักษ์ เมธาวรกุล
2539ปัญหากฎหมายเกี่ยวกับการช่วยเหลือกู้ภัยทางทะเล : สิทธิ หน้าที่และความรับผิดทางแพ่งทวีศักดิ์ ล้วนไพศาลนนท์
2551ปัญหาของประเทศไทยจากการเข้าเป็นภาคีในอนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยการ้องกันมลพิษจากเรือ ค.ศ.1973 และพิธีสาร ค.ศ.1978จิตชาย มุสิกบุตร
2544ผลกระทบทางกฎหมายของอนุสัญญาการกักเรือ ค.ศ. 1999 ต่อกฎหมายไทยเอกพจน์ ถิรวณิชย์, 2518-
2553ผลทางกฎหมายของสัญญาชาร์เตอร์เรือแบบมีกำหนดเวลาตามแบบมาตรฐานของนิวยอร์ค โปรดิวซ์ เอ็กซเนจ์ ค.ศ. 1993ชวนรรถ อยู่สุวรรณ
2555วิเคราะห์พระราชบัญญัติจัดวางการรถไฟแลทางหลวง พระพุทธศักราช 2464 เพื่อการปรับปรุงมิ่งขวัญ สิทธิมณฑล
2553วิเคราะห์ร่างพระราชบัญญัติการรับขนของทางถนนระหว่างประเทศ พ.ศ....นวลจินดา กุลเจริญ
2553วิเคราะห์ร่างพระราชบัญญัติการรับขนคนโดยสารและสัมภาระทางถนนระหว่างประเทศ พ.ศ..วรพัชรา กอบพิพัฒน์
2547สิทธิของผู้ขนส่งตามสัญญาที่เกี่ยวเนื่องกับการรับขนของทางทะเล : ศึกษาเปรียบเทียบกฎหมายไทยกับกฎหมายอังกฤษและกฎหมายสหรัฐอเมริกาณัฎฐา เจือทอง
2538สิทธิของผู้รับจำนอง : ศึกษากรณีการรับจำนองเรือนิรวรรณ ภาคย์พีรนันท์
2550แนวทางการพัฒนาหลักเกณฑ์การประกอบการขนส่งด้วยรถบรรทุกตามพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ. 2522บัญญัติ คันธา