Browsing by Author ชัยยงค์ พรหมวงศ์

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

or enter first few letters:  
Showing results 1 to 20 of 52  next >
Issue DateTitleAuthor(s)
2522การดำเนินงานสำนักเทคโนโลยีทางการศึกษาสำหรับระบบมหาวิทยาลัยเปิดชัยยงค์ พรหมวงศ์
2529การนำเสนอระบบการใช้โทรศัพท์เพื่อการศึกษาทางไกล ของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชวาสนา ทวีกุลทรัพย์
2531การพัฒนาระบบการสอนแบบศูนย์การเรียนโดยใช้ชุดการสอนสื่อประสมแผนจุฬา : รายงานผลการวิจัยชัยยงค์ พรหมวงศ์
2552การพัฒนาระบบศูนย์การเรียนรู้สุขภาพสำหรับโรงพยาบาลระดับจังหวัดรัชนีวรรณ ตั้งภักดี
2553การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนทางไกลวิชาพระพุทธศาสนาโดยบูรณาการกิจกรรมการเรียนรู้ 4 MAT และทฤษฎีปลูกฝังนิสัยเพื่อพัฒนาเหตุผลเชิงจริยธรรมของนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 3 ในเขตกรุงเทพมหานครลีลาวดี วัชโรบล
2556การพัฒนาแผนยุทธศาสตร์องค์กรไอซีทีแห่งการเรียนรู้ตามกรอบรางวัลคุณภาพการจัดการภาครัฐมีโชค ทองไสว
2509การศึกษามาตรฐานความสามารถสำหรับผู้ที่จะเป็นครูห้องปฏิบัติการภาษาชัยยงค์ พรหมวงศ์
2523การสร้างชุดการสอนทางไกลวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา สำหรับมหาวิทยาลัยเปิดในประเทศไทยพันธ์นิภา เงินทอง
2521การสร้างชุดการสอนวิชาคณิตศาสตร์สำหรับห้องเรียนแบบศูนย์การเรียน ชั้นอนุบาลปีที่ 2บุษบัน สุนทรศารทูล
2521การสร้างชุดการสอนวิชาคณิตศาสตร์สำหรับห้องเรียนแบบศูนย์การเรียน โรงเรียนที่พระเป็นผู้สอน ในกรุงเทพมหานครอรจรีย์ ณ ตะกั่วทุ่ง
2519การสร้างชุดการสอนวิชาภาษาอังกฤษ 103 ระดับประกาศนียบัตรวิชาการศึกษาสุวัฒน์ ช่างเหล็ก
2522การสร้างชุดการสอนวิชาภูมิศาสตร์สำหรับห้องเรียนแบบศูนย์การเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่หกชลิต พุทธรักษา
2519การสร้างชุดการสอนวิชาวิทยาศาสตร์ เรื่อง "ความร้อนในชีวิตประจำวัน" สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่สองลัดดาวรรณ เจริญศักดิ์ศิริ
2518การสร้างชุดการสอนวิชาวิทยาศาสตร์ เรื่อง "เปลือกโลก" สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1อาภาพร วุฒิศาสตร์
2519การสร้างชุดการสอนวิชาวิทยาศาสตร์เรื่อง "ธรรมชาติของน้ำ" สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2ผ่องศรี หล่อศิริไพบูลย์
2519การสร้างชุดการสอนวิชาวิทยาศาสตร์เรื่อง "เครื่องกล" สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ สามวิฑูรย์ แสงหิรัญ
2519การสร้างชุดการสอนวิชาวิทยาศาสตร์เรื่อง "แสงช่วยในการเห็น" สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2วรุณวดี โชคบรรดาลสุข
2521การสร้างชุดการสอนวิชาสังคมศึกษาสำหรับห้องเรียน แบบศูนย์การเรียนโรงเรียนครูคนเดียวในจังหวัดนครราชสีมาชุลีพร เกษโกวิท
2519การสร้างชุดการสอนสำหรับห้องเรียนแบบศูนย์การเรียนวิชา "การศึกษา 24.2 : การผลิต และการใช้อุปกรณ์การสอนในชั้นมัธยมศึกษา" ในหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาการศึกษาชั้นสูงวารี ภัทรกุล
2519การสร้างชุดการสอนสำหรับห้องเรียนแบบศูนย์การเรียนวิชา "การศึกษา 4 : หลักการสอน 1" ระดับประกาศนียบัตรวิชาการศึกษาพงษ์ศักดิ์ สอนสังข์