Browsing by Author พรชุลี อาชวอำรุง

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

or enter first few letters:  
Showing results 1 to 20 of 65  next >
Issue DateTitleAuthor(s)
2537กลวิธีวิจัยอนาคต : กระบวนการอนาคตปริทัศน์พรชุลี อาชวอำรุง
2525การติดตามผลมหาบัณฑิต สาขาวิชามนุษยศาสตร์ศรีลักษณ์ สง่าเมือง
2549การนำเสนอร่างกฎหมายการศึกษาระดับอุดมศึกษาเพื่อรองรับการเปิดเสรีการค้าบริการการศึกษาณัฐพัชร จันทรสูตร
2547การนำเสนอวาระปฏิบัติเพื่อพัฒนาวัฒนธรรมองค์การของมหาวิทยาลัยราชภัฏ สู่ความเป็นเลิศในการปฏิบัติงานในฐานะสถาบันอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นศุภลักษณ์ วิริยะสุมน, 2501-
2546การนำเสนอแผนกลยุทธ์ในการพัฒนาค่านิยมสำหรับนิสิตนักศึกษาไทยมุสลิม ในสถาบันอุดมศึกษาจำกัดรับสมบูรณ์แบบอะห์มัด ยี่สุ่นทรง, 2499-
2547การน้อมนำสาระสำคัญของหลักธรรมในพระไตรปิฎกเพื่อพัฒนารูปแบบการพัฒนานิสิตนักศึกษาดรุณี ชูประยูร, 2504-
2527การประเมินหลักสูตรวิชาเอกดนตรีศึกษาในวิทยาลัยครูอรุณ วิวัฒนปฐพี
2545การพัฒนากฎบัตรสิทธิและหน้าที่นิสิตนักศึกษาไทย พร้อมด้วยกระบวนการพิจารณาทางนิตินัยมาลินี อยู่โพธิ์
2550การพัฒนากลยุทธ์การบริหารงานกิจการนิสิตนักศึกษาตามแนวทศพิธราชธรรมสุพิตรา เศลวัตนะกุล
2552การพัฒนาต้นแบบสำนักงานสภามหาวิทยาลัยสำหรับมหาวิทยาลัยของรัฐ ในประเทศไทยฉวีวรรณ หลิมวัฒนา
2539การพัฒนาพรีเรควิซิทโมเดลวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน สำหรับหลักสูตรด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในระดับปริญญาตรี โดยใช้แผนที่มโนทัศน์ชนศักดิ์ บ่ายเที่ยง
2542การพัฒนาระบบการรับรองปริญญาของต่างประเทศ เพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษาของไทยจิรณี ตันติรัตนวงศ์
2551การพัฒนาระบบการรับรองวิทยฐานะปราชญ์ภูมิปัญญาไทยในฐานะผู้สอนระดับอุดมศึกษาวรวรรณ ศรีตะลานุกค์
2546การพัฒนารูปแบบการจัดการสิ่งแวดล้อมในสถาบันราชภัฏนพวรรณ เชาว์ดำรงสกุล
2546การพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการความรู้ในสถาบันอุดมศึกษาไทยบุญส่ง หาญพานิช, 2496-
2547การพัฒนารูปแบบการผลิตครูวิชาชีพของไทยดาวรุ่ง ชะระอ่ำ, 2493-
2549การพัฒนารูปแบบการฝึกอบรมผู้ฝึกสอนกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย เพื่อปลูกฝังคุณลักษณะที่พึงประสงค์นกุล โสตถิพันธุ์
2552การพัฒนารูปแบบการพัฒนาคณาจารย์สถาบันอุดมศึกษาเอกชนขนิษฐา ทรงจักรแก้ว
2550การพัฒนารูปแบบการพัฒนาทักษะทางสังคมสำหรับนิสิตนักศึกษาอัจฉรา ไชยูปถัมภ์
2554การพัฒนารูปแบบการพัฒนาภาวะผู้นำพหุวัฒนธรรมของหัวหน้าสาขาวิชาภาษาอังกฤษในมหาวิทยาลัยเอกชนศรีมณา เกษสาคร