Browsing by Author สมหวัง พิธิยานุวัฒน์

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

or enter first few letters:  
Showing results 1 to 20 of 180  next >
Issue DateTitleAuthor(s)
2546กรณีศึกษากระบวนการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในวชิราวุธวิทยาลัยศิริวรรณ โสดา
2543กรณีศึกษาคุณลักษณะของผู้ดำเนินการสนทนาในการวิจัยแบบสนทนากลุ่มกนกวรรณ ชูชีพ, 2518-
2533การกำหนดตัวแปรในการวิจัยสมหวัง พิธิยานุวัฒน์
2529การกำหนดตัวแปรในการวิจัยสมหวัง พิธิยานุวัฒน์
2543การจัดอันดับคุณภาพการศึกษาในสถาบันราชภัฏกรรณิการ์ พรจิตรสุวรรณ, 2515-
2531การติดตามการใช้หลักสูตรมัธยมศึกษาตอนต้น พุทธศักราช 2521 ในโรงเรียนเอกชน กรุงเทพมหานครมัลลิกา จุฑามณี
2527การติดตามผลการปฏิบัติงานของพยาบาลศาสตร์บัณฑิต วิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย ตามการรับรู้ของตนเองและผู้บังคับบัญชาวาริณี เอี่ยมสวัสดิกุล
2522การติดตามผลการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงศึกษาการ ว่าด้วยการประเมินผลการเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นสุมาลี จันทร์ชลอ
2520การติดตามผลการศึกษาของผู้รับทุนรัฐบาลไทยสุนิดา ไชยนันทน์
2529การติดตามโครงการคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยสมหวัง พิธิยานุวัฒน์
2529การทดสอบอิงปริเขตสมหวัง พิธิยานุวัฒน์
2539การทำนายเจตนาต่อการทำวิจัยในชั้นเรียนของครูประถมศึกษา สังกัดกรุงเทพมหานครอารีย์ เมธาภาคย์
2533การนำเสนอรูปแบบการจัดประสบการณ์วิชาชีพ เพื่อส่งเสริมเจตคติทางบวกต่อวิชาชีพครูของนักศึกษาในวิทยาลัยครูบุหงา วัฒนะ
2542การประยุกต์การวิเคราะห์โครงสร้างค่าเฉลี่ยและความแปรปรวนร่วมแบบกลุ่มพหุที่มีตัวแปรแฟนทอม ในการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างตัวบ่งชี้สถานภาพของโรงเรียน ความพึงพอใจในงาน และความผูกพันในอาชีพจิราพร ผลประเสริฐ
2529การประยุกต์เทคนิคการวิเคราะห์ตามลำดับขั้นเพื่อกำหนดความยาวของแบบสองอิงเกณฑ์พิศิษฐ ตัณฑวณิช
2529การประยุกต์เทคนิคการวิเคราะห์ตามลำดับขั้นเพื่อกำหนดความยาวของแบบสองอิงเกณฑ์พิศิษฐ ตัณฑวณิช
2527การประยุกต์ใช้แบบจำลองเคาน์ทิแนนซ์ของสเต็ก ในการประเมินกิจกรรมของกลุ่มโรงเรียนมัธยมศึกษา ในเขตจังหวัดขอนแก่นสุพักตร์ พิบูลย์
2530การประเมินการฝึกอบรมนำร่องตามโครงการปรับปรุงประสิทธิภาพการเรียนการสอนของครูประถมศึกษาสมหวัง พิธิยานุวัฒน์
2530การประเมินการฝึกอบรมนำร่องตามโครงการปรับปรุงประสิทธิภาพการเรียนการสอนของครูประถมศึกษา : อภิปรายผลและข้อเสนอแนะสมหวัง พิธิยานุวัฒน์
2540การประเมินความร่วมมือระหว่างรัฐบาลไทยและสถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเซียส่วนที่รัฐบาลไทยให้การสนับสนุนแก่สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเซียตามแผนการอุดหนุน 5 ปี ระยะที่ 5 (พ.ศ. 2533-2537)สมหวัง พิธิยานุวัฒน์; อวยพร เรืองตระกูล; วิไลวรรณ พิธิยานุวัฒน์; โสภณา ตาแก้ว; ภานุรัตน์ รัตยาภาส; วันทนีย์ ไทยเที่ยง; ทัศนีย์ สหวัฒน์