Browsing by Author เทิดศักดิ์ เตชะกิจขจร

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

or enter first few letters:  
Showing results 1 to 20 of 35  next >
Issue DateTitleAuthor(s)
2561กระบวนการก่อสร้างเรือนปกาเกอะญอแบบดั้งเดิมกรณีศึกษาโครงการบ้านวัฒนธรรมบ้านโป่งลึก-บางกลอย อำเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรีพงศ์ชวิน อุดหนุนสมบัต
2554การดีดบ้านไม้ 2 ชั้น : กรณีศึกษา เทศบาลตำบลหัวเวียง ตำบลหัวเวียง อำเภอเสนา จังหวัดอยุธยาพลสิทธิ์ แซ่เฮ้ง
2553การศึกษาตึกแถวในสมัยรัชกาลที่ 5 จากแผนที่กรุงเทพฯ ปี พ.ศ.2450 เขตสัมพันธวงศ์ควิน ลิมป์
2554การศึกษารูปแบบทางกายภาพเรือนแพทรงไทย กรณีศึกษา ชุมชนหัวเวียง ตำบลหัวเวียง อำเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยาอารยา เรืองคงเกียรติ
2555การศึกษาสัณฐานกระบวนการเปลี่ยนแปลงลักษณะพื้นที่ริมน้ำ คลองบางลำพูศันสนีย์ ชูโชติถาวร
2556การศึกษาเปรียบเทียบลักษณะพื้นที่รองรับกิจกรรมแห่พระพุทธเกษรทางน้ำจรรยาพัชญ์ แก้วมโนรมย์
2552การศึกษาเปรียบเทียบอาคารและพื้นที่ริมแม่น้ำเจ้าพระยา พ.ศ. 2475 และ พ.ศ. 2551 บริเวณปากคลองบางซื่อ จังหวัดนนทบุรีชัชวาลย์ อินทุสมิต
2560การอนุรักษ์โถงโรงภาพยนตร์สกาล่าสิรินดา มธุรสสุคนธ์
2561การเปรียบเทียบองค์ประกอบทางสถาปัตยกรรมด้านสีเมืองเก่าน่านและพะเยาวัชรวิชญ์ จิรวงศาพันธุ์
2552การเปลี่ยนแปลงการถือครองที่ดินในกรุงเทพฯ กรณ๊ศึกษาบริเวณถนนบำรุงเมือง สำราญราษฎร์ เสาชิงช้านิธิ ลิศนันท์
2556การเปลี่ยนแปลงการใช้พื้นที่โล่งว่างภายในวัดริมน้ำ เพื่อรองรับกิจกรรมงานประเพณีประชุมชน กรณีศึกษาวัดกระโดงทอง จังหวัดพระนครศรีอยุธยาเสฎฐวุฒิ บำรุงกุล
2552การเปลี่ยนแปลงทางน้ำที่ส่งผลต่อรูปแบบเมืองกรุงเทพฯศิริวัฒน์ สาระเขตต์
2544การเปลี่ยนแปลงที่อยู่อาศัยริมคลองบางกอกน้อยบัณฑิต จุลาสัย; เทิดศักดิ์ เตชะกิจขจร; ศักดิ์สิน ทองสุขมาก
2553การเปลี่ยนแปลงรูปแบบการตั้งถิ่นฐานบนพื้นที่สวนบริเวณคลองบางกอกใหญ่-คลองชักพระ ฝั่งตะวันตก ระหว่าง พ.ศ. 2453 ถึง พ.ศ. 2553พีรเดช ลำดับวงศ์
2554การเปลี่ยนแปลงสัณฐานระดับพื้นของที่อยู่อาศัยริมแม่น้ำน้อย กรณีศึกษาชุมชนเทศบาลตำบลหัวเวียง อำเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยาภัทรพล ตั้งกลชาญ
2552การใช้สอยที่ว่างในตลาด : กรณีศึกษาตลาดตรอกหม้อ แขวงวัดราชบพิธ กรุงเทพฯดำเนิน เตจ๊ะใหม่
2557ความเปลี่ยนแปลงของปูนหมักในงานอนุรักษ์สถาปัตยกรรมไทยกนกวรรณ บรรเจิดสกุล
2553ที่อยู่อาศัยของผู้สูงอายุชาวญี่ปุ่นที่พำนักระยะยาวในเชียงใหม่ชูเฮ ฮะมะยะ
2557นวัตกรรมเรือนแพชุมชนต้นแบบ ตำบลบ้านโพธิ์ อำเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยาศุภรรัตน์ วณิชย์มณีบุษย์
2554บทบาทของผู้ถือครองและผู้ดูแลที่มีผลต่อการคงอยู่ของพื้นที่สวนบริเวณคลองบางกอกใหญ่-คลองชักพระฝั่งตะวันตกพิสูจน์ แฝงสีคำ