Please use this identifier to cite or link to this item: http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/16694
Title: เงื่อนไขทางด้านลิขสิทธิ์ กระบวนการผลิต และกลยุทธ์การตลาด ของนิตยสารเนชั่นแนล จีโอกราฟฟิก ฉบับภาษาไทย
Other Titles: Copyright condition, production process and marketing strategies of National Geographic Thai edition
Authors: บุญญารัตน์ มีฮิ่น
Advisors: รจิตลักขณ์ แสงอุไร
Other author: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะนิเทศศาสตร์
Advisor's Email: Rachitluk.S@chula.ac.th
Subjects: วารสาร
ลิขสิทธิ
การตลาด
เนชั่นแนล จีโอกราฟฟิก ฉบับภาษาไทย
Issue Date: 2552
Publisher: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Abstract: ศึกษาเงื่อนไขทางด้านลิขสิทธิ์ กระบวนการผลิต และกลยุทธ์การตลาด ของนิตยสารเนชั่นแนล จีโอกราฟฟิก ฉบับภาษาไทย โดยอาศัยการสัมภาษณ์เชิงลึกและจากการศึกษานิตยสารเนชั่นแนล จีโอกราฟฟิก ฉบับภาษาไทย รวมถึงเอกสารที่เกี่ยวข้อง จากการศึกษาพบว่า ในด้านเงื่อนไขลิขสิทธิ์ สมาคมเนชั่นแนล จีโอกราฟฟิก ซึ่งเป็นเจ้าของนิตยสารเนชั่นแนล จีโอกราฟฟิก นั้น มีเงื่อนไขลิขสิทธิ์ที่เข้มงวดมาก โดยก่อนที่จะมีการซื้อขายลิขสิทธิ์ก็ได้มาตรวจสอบดูศักยภาพของ บริษัทอมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นบริษัทที่ติดต่อขอซื้อลิขสิทธิ์ว่า สามารถผลิตนิตยสารได้ตามมาตรฐานที่กำหนดหรือไม่ หลังจากขายลิขสิทธิ์ให้แล้วก็มีเงื่อนไขในด้านการผลิตที่ต้องปฏิบัติตาม ทั้งนี้ก็เพื่อให้ผู้อ่านมั่นใจในคุณภาพของนิตยสาร และเป็นการรักษาชื่อเสียงที่มีมายาวนานกว่า 122 ปี เงื่อนไขลิขสิทธิ์ที่เข้มงวดมีผลต่อกระบวนการผลิตของนิตยสารเนชั่นแนล จีโอกราฟฟิก ฉบับภาษาไทย ทั้งในด้านของต้นฉบับ การจัดวางเลย์เอาต์ และการพิมพ์ ซึ่งทางกองบรรณาธิการไทยต้องคอยตรวจสอบความถูกต้องทั้งในด้านของเนื้อหาและตัวเล่มนิตยสาร เพราะทางฉบับแม่จะสุ่มตรวจคุณภาพของนิตยสารเนชั่นแนล จีโอกราฟฟิก ฉบับภาษาไทย ทุกปี โดยการว่าจ้างคนไทยในสหรัฐอเมริกาเป็นผู้อ่าน ทางด้านการตลาด นิตยสารเนชั่นแนล จีโอกราฟฟิก ฉบับภาษาไทย ได้นำส่วนประสมการตลาดมาใช้เพื่อดำเนินกลยุทธ์ทางด้านการตลาดที่เหมาะสมกับนิตยสาร นอกจากนี้ยังใช้เว็บไซต์เป็นอีกช่องทางหนึ่งในการให้ผู้สนใจเข้ามาติดตามเรื่องราวโดยย่อของสารคดีประจำเดือน ดาวน์โหลดภาพ หรือสมัครสมาชิกออนไลน์ ซึ่งแนวโน้มในอนาคตเว็บไซต์จะเข้ามามีบทบาทมากขึ้นทั้งต่อผู้จัดทำและผู้อ่าน เพราะเป็นช่องทางการสื่อสารที่สะดวกรวดเร็ว และประหยัดค่าใช้จ่าย
Other Abstract: To study conditions of licensing, production process and marketing strategies of a licensed magazine, National Geographic (Thai edition). The methodology used is an in-depth interview and a study of the magazine’s contents and related documents. The finding shows that, regarding the licensing, National Geographic Society, which owns the copyright and license of the magazine, has strict conditions on licensing. Before the license was granted, it had evaluated the potential of the licensee, or Amarin Printing and Publishing Public Company Limited in this case, in order to ascertain whether or not the licensee can meet the high standard of the international publication. After an official license, the licensee must strictly follow the entailed rules in order to maintain the quality and the legacy of this 122 year magazine. Such strict rules dictate the production process of the Thai Edition, including quality of writing, layout, and printing. The Thai editorial department monitors accuracy of contents and quality of the final print. The licensor randomly monitors the quality of the published copies on a yearly basis - by employing Thai readers in the USA to provide feedbacks. Regarding marketing strategies, the Thai Edition relies on integrated marketing tactics suitable for the target audience. A website is another channel for interested readers to follow a monthly synopsis of the magazine, download photos and register for a subscription. It is expected that the website will play a more important role for communication between editorial teams and readers - thanks to its fast accessibility and low costs.
Description: วิทยานิพนธ์ (นศ.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2552
Degree Name: นิเทศศาสตรมหาบัณฑิต
Degree Level: ปริญญาโท
Degree Discipline: วารสารสนเทศ
URI: http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/16694
Type: Thesis
Appears in Collections:Comm - Theses

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
boonyarat_me.pdf5.93 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.