Please use this identifier to cite or link to this item: http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/11675
Title: การพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์สำหรับการวิเคราะห์ การออกแบบการประเมินและเปรียบเทียบราคาของระบบบำบัดน้ำเสียทางชีวภาพแบบต่างๆกัน
Other Titles: Development of a computer program for analysis, design, cost estimation and comparison of different biological wasterwater treatment systems
Authors: ธนพัฒน์ โปรียานนท์
Advisors: ชวลิต รัตนธรรมสกุล
Other author: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิศวกรรมศาสตร์
Advisor's Email: Chavalit.R@Chula.ac.th
Subjects: ซอฟต์แวร์ -- การพัฒนา
น้ำเสีย -- การบำบัด
Issue Date: 2544
Publisher: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Abstract: งานศึกษาชิ้นนี้เป็นการพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ด้วยภาษาวิชวลเบสิก เพื่อใช้ในงานวิเคราะห์ ออกแบบ ประเมินและเปรียบเทียบราคาค่าใช้จ่ายต่างๆ ในเบื้องต้นของระบบบำบัดน้ำเสียแบบชีวภาพ โดยแบ่งโครงสร้างของโปรแกรมออกเป็น 8 ส่วนหลักคือ หน้าจอหลักรวม การคำนวณสมดุลอัตราการไหลและมวลสาร การคำนวณออกแบบ การจัดวางผังโรงบำบัดน้ำเสีย การพิจารณาทางชลศาสตร์ การประเมินราคา การเปรียบเทียบราคาและการวิเคราะห์โรงบำบัดน้ำเสีย สำหรับในส่วนของการคำนวณออกแบบนั้น โดยโปรแกรมจะประกอบไปด้วยกระบวนการบำบัดน้ำเสียต่างๆ ให้เลือกใช้ได้ ดังนี้ ถังดักกรวดทรายหรือกริต ถังปรับเสมอหรือถังปรับดุล ถังตกตะกอนขั้นต้น กระบวนการแอกทิเวเต็ดสลัดจ์ ถังทำใสหรือถังตกตะกอนขั้นสอง สระเติมอากาศ บ่อปรับเสถียรน้ำเสีย (บ่อแฟคัลเททีฟ บ่อเหม็น บ่อบ่ม) การฆ่าเชื้อโรคด้วยคลอรีน การฆ่าเชื้อโรคด้วยโอโซน การฆ่าเชื้อโรคด้วยแสงอัลตราไวโอเล็ต กระบวนการย่อยแบบไร้อากาศ ลานตากสลัดจ์ ระบบเครื่องอัดกรอง สายพานรีดน้ำ ระบบโปรยกรอง ระบบแผ่นหมุนชีวภาพ การย่อยแบบใช้อากาศ ถังกรองไร้อากาศ กระบวนการสัมผัสแอนเอโรบิก ถังปฏิกิริยาฟลูอิดไดซ์ การแปรสภาพแอมโมเนียด้วยการไนตริฟิเคชันทางชีวภาพชนิดการเติบโตแบบแขวนลอย (การคาร์บอนออกซิเดชันและไนตริฟิเคชันแบบขั้นเดียว การไนตริฟิเคชันแบบแยก) การแปรสภาพแอมโมเนียด้วยการไนตริฟิเคชันทางชีวภาพชนิดการเติบโตแบบเกาะติด (ระบบโปรยกรองแบบแยก ระบบโปรยกรองแบบขั้นเดียว การไนตริฟิเคชันแบบรวมของระบบแผ่นหมุนชีวภาพ การไนตริฟิเคชันแบบแยกของระบบแผ่นหมุนชีวภาพ) การกำจัดฟอสฟอรัสโดยวิธีทางชีวภาพ การกำจัดไนโตรเจนและฟอสฟอรัสโดยวิธีการทางชีวภาพ ถังทำข้นแรงโน้มถ่วง การลอยตัวด้วยอากาศละลาย (ดีเอเอฟ) ซึ่งจะเป็นการช่วยวิศวกรในการออกแบบกระบวนการบำบัดน้ำเสียต่างๆ ให้เหมาะสมถูกต้อง ในระยะเวลาอันสั้น และสามารถเปลี่ยนแปลง แก้ไข ค่าพารามิเตอร์ต่างๆ จนกว่าจะได้ผลลัพธ์เป็นที่พอใจ ได้อย่างรวดเร็ว การนำเอาคอมพิวเตอร์เข้ามาช่วยในการวิเคราะห์ ออกแบบระบบบำบัดน้ำเสีย ทำการประมาณและเปรียบเทียบราคาเบื้องต้นนี้ ก่อให้เกิดประโยชน์ ทั้งในแง่ทุ่นแรงวิศวกรในการออกแบบ ช่วยในการป้องกันความผิดพลาดของผลลัพธ์ในการคำนวณออกแบบ อันเนื่องมาจากการคำนวณด้วยมือ และยังช่วยวิศวกรสรุปในการเลือกกระบวนการบำบัดน้ำเสียที่เหมาะสมในแง่เศรษฐศาสตร์
Other Abstract: The main objective of this study is to develop a visual basic language program to be used for primary analysis, design and preliminary cost estimation and comparison of biological wastewater treatment systems. This program includes main menu, flow and mass balance, design, plant lay out, hydraulic consideration, cost estimation, cost comparison and analysis parts. The design function of this program includes sand trap or grit chamber, equalization tank, primary sedimentation tank, aeration tank, secondary clarifier, aerated lagoon, anaerobic pond, facultative pond, maturation pond, trickling filter, rotating biological contactor (RBC), anaerobic filter, anaerobic contact process, anaerobic expanded bed, single-stage nitrification, separate-stage nitrification, separate-stage tricking filter, single-stage trickling filter, RBC with combined nitrification, RBC with separate nitrification, nitrogen removal, phosphorus removal, nutrient removal, disinfection (chlorination, ozonation and UV radiation), gravity thickener, dissolved-air flotation (DAF), aerobic digestion, anaerobic digestion, sludge drying beds, filter press and belt filter press. This program will enable engineers in designing more proper and precise wastewater treatment plants in a shorter time. All parameters in this program can be easily changed or corrected in order to give the most satisfying results. Using computer in design and primary cost estimation of wastewater treatment systems can be very useful, because of its time saving and mistake-free calculation. By letting user explore different treatment approaches, one can analyze and finally get the most economical process.
Description: วิทยานิพนธ์ (วศ.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2544
Degree Name: วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต
Degree Level: ปริญญาโท
Degree Discipline: วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
URI: http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/11675
ISBN: 9741705743
Type: Thesis
Appears in Collections:Eng - Theses

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
tanapat.pdf34.66 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.