Please use this identifier to cite or link to this item: http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/16590
Title: เครื่องมือประเมินการให้บริการสวนสาธารณะระดับชุมชนสำหรับพื้นที่กรุงเทพมหานคร
Other Titles: Assessing tool for community park in Bangkok Metropolitan area
Authors: พรภัทร์ ลือบุญธวัชชัย
Advisors: นิลุบล คล่องเวสสะ
ประเสริฐ อัครประถมพงศ์
Other author: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
Advisor's Email: Nilubol.K@Chula.ac.th
Prasert.A@chula.ac.th
Subjects: สวนสาธารณะ -- ไทย -- กรุงเทพฯ
การประเมิน
Issue Date: 2552
Publisher: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Abstract: ศึกษาทฤษฎีและประยุกต์กระบวนการประเมินการให้บริการสวนสาธารณะ เพื่อจัดทำเครื่องมือประเมินที่มีตัวชี้วัดชัดเจน สำหรับเป็นแนวทางในการปรับปรุงสวน และสามารถใช้ประเมินได้เป็นประจำทุกรอบปีโดยเจ้าหน้าที่เทศบาล ข้อมูลที่เก็บด้วยเครื่องมือที่พัฒนานี้จะสามารถประเมินค่า และเปรียบเทียบกับเกณฑ์การประเมินเพื่อให้เห็นภาพรวมของสวนได้โดยไม่ซับซ้อน การวิจัยประกอบด้วย ขั้นตอนการสร้างเครื่องมือจากการทบทวนวรรณกรรมเพื่อศึกษา 1) กระบวนการประเมินโดยทั่วไป ควบคู่กับ 2) ข้อพิจารณาสวนสาธารณะระดับชุมชน เมื่อทราบแนวคิดโดยรวมของการประเมินการให้บริการสวนสาธารณะแล้ว จึงนำหัวข้อพิจารณาทั้งหมดจากการวิเคราะห์ไปปรึกษานักออกแบบและผู้บริหารสวน รวมถึงสัมภาษณ์ความเห็นจากผู้ใช้งานสวนสาธารณะระดับชุมชน เพื่อนำไปพัฒนาเป็นตัวชี้วัดในเครื่องมือ และเลือกเทคนิคการเก็บข้อมูลที่เหมาะสม ในขั้นตอนการทดสอบเครื่องมือ ผู้วิจัยได้ทดสอบเครื่องมือกับกลุ่มตัวอย่าง 200 คน จากกลุ่มผู้ใช้งานสวนสาธารณะชุมชนขนาดเล็กและขนาดใหญ่ ด้วยชุดแบบสอบถามระดับความสำคัญและระดับความพึงพอใจ จากนั้นได้นำผลการประเมินมาวิเคราะห์ด้วยแผนภาพหลายแกนในหัวข้อพิจารณาต่างๆ ในช่วงท้ายของขั้นตอนประเมินผล พบว่า นอกจากการประเมินตัวชี้วัดผ่านแผนภาพหลายแกนแล้ว ยังสามารถนำข้อมูลสัดส่วนผู้ใช้งานและรายละเอียดส่วนบุคคลมาวิเคราะห์ร่วมกัน เพื่อศึกษาผลการประเมินในมิติอื่นๆ และผู้วิจัยได้เสนอแนวทางพัฒนาเครื่องมือประเมิน เพื่อให้สามารถเก็บข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
Other Abstract: To review and apply the assessment procedures to be more appropriate to be used by the municipality. The assessing tool which developed could be used to assess the quality of park services annually. The data which collected with the tool could be easy to evaluate and compare to the criteria. The results could come out obviously, and suggest some alternatives to improve the services of the park. The study basically consisted of two parts. First is assessing tool-design stage, started with literature reviews on 1) general assessment procedures along with 2) the community park criteria. After getting the whole concept of park assessment, the researcher has brought some criteria from the analysis to check the content validity by expert and focus group interviews, and select the appropriate technique for collecting data. Second is assessing tool-testing stage from 200 user-sampling. The sampling was divided to a large park and a small park as the case studies. By using the developed assessing tool, the researcher has brought the result to do the analysis through radar charts in various categories. In the last section, the researcher has found some patterns in data analysis, and summarize those patterns into the visual graphics as the criteria for each topic. At the end of the study, the researcher has given some guideline to develop the tool for some further purpose.
Description: วิทยานิพนธ์ (สถ.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2552
Degree Name: ภูมิสถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต
Degree Level: ปริญญาโท
Degree Discipline: ภูมิสถาปัตยกรรม
URI: http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/16590
Type: Thesis
Appears in Collections:Arch - Theses

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Pornpat_lu.pdf3.11 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.