Econ - Theses : [695] Collection home page

Browse
Subscribe to this collection to receive daily e-mail notification of new additions RSS Feed RSS Feed RSS Feed
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 21 to 40 of 695
Issue DateTitleAuthor(s)
2560บทบาทการพัฒนาทางการเงินและความยากง่ายในการประกอบธุรกิจต่อการจัดตั้งธุรกิจใหม่ปิยาพัชร ล้อจรัสศรีวงษ์
2560ผลกระทบของการใช้จ่ายของนักท่องเที่ยวต่อระบบเศรษฐกิจไทย: ศึกษาโดยใช้ตารางปัจจัยการผลิตและผลผลิตระหว่างภาคอาทิตย์ ว่องวิกย์การ
2560การประมาณการและการกระจายต้นทุนการคลังจากการอุดหนุนสถาบันการเงินเฉพาะกิจและสหกรณ์รัฐชิตา โพธินา
2017DETERMINANTS OF INWARD FOREIGN DIRECT INVESTMENT FROM CHINA, SOUTH KOREA AND JAPAN AND ITS CONTRIBUTION TO ECONOMIC GROWTH IN CAMBODIAPuthi Phan Kan
2560ความเหลื่อมล้ำของค่าจ้างกับวัฏจักรเศรษฐกิจจารุวัฒน์ เอมซ์บุตร
2560ผลกระทบจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนที่มีต่อการค้าระหว่างประเทศของไทยกับประเทศคู่ค้าที่สำคัญจักรกวินท์ เปี่ยมวรการุณย์
2560บทบาทของมุสลิมไทยในการเคลื่อนไหวทางสังคมผลักดันการพัฒนาเศรษฐกิจอิสลามในประเทศไทยสมพร หลงจิ
2017Asset Pricing and Network TopologyHarnchai Eng-uthaiwat
2553การแพร่กระจายอุดมการณ์ทางการเมืองของกลุ่มพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยผ่านสถานีโทรทัศน์ผ่านดาวเทียม ASTV : กรณีศึกษาการชุมนุมวันที่ 25 พฤษภาคม-3 ธันวาคม 2551กมลพร วรกุล
2552ความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรธุรกิจ : กรณีศึกษาความรับผิดชอบต่อสังคมของ บมจ.ปตท.เรืองอุไร เพชรสังข์
2551ผลกระทบของนโยบายจำกัดเวลาโฆษณาต่ออุปสงค์การบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เอกรินทร์ วาณิชย์เจริญ
2549ผลกระทบของมาตรการการบังคับออมแบบไหม่ต่อสมาชิกและกองทุนประกันสังคมกรณีชราภาพอาภาพรรณ คำวชิรพิทักษ์
2551เศรษฐศาสตร์การเมืองว่าด้วยนโยบายน้ำในสังคมไทย : ศึกษาในช่วงปี พ.ศ.2503-ปีปัจจุบันกนกพร คุณภูริปัญญา
2551การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจจากการศึกษาในประเทศไทยโดยศึกษาเปรียบเทียบ วิธีกำลังสองน้อยที่สุดกับวิธิโครงข่ายประสาทเทียมยืนยง นิลสยาม
2551เศรษฐศาสตร์การเมืองว่าด้วยกระบวนการกำหนดนโยบายในกิจการไฟฟ้าไทย : กรณีศึกษาแผนพัฒนากำลังการผลิตไฟฟ้าของประเทศไทย พ.ศ. 2550-2564 (PDP2007)สายรุ้ง ทองปลอน
2551กฎของเทย์เลอร์และโครงสร้างของอัตราดอกเบี้ยในประเทศไทยศันศนีย์ แซ่เบ๊
2017FACTORS INFLUENCING HEALTH CARE UTILIZATION AMONG MIDDLE AGED AND ELDERLY PEOPLE IN CHINAQilimuge -
2016COST ANALYSIS OF ANATOMICAL PATHOLOGY LABORATORYPattanatip Saksribundee
2016COSTING OF CLINICAL SERVICES AND COST DETERMINANTS AT PUBLIC DISTRICT HEALTH FACILITIES IN FOUR PROVINCES OF VIETNAMDo Tra My
2016THE IMPACT OF CROSS-CULTURAL TRAINING PROVISION FOR OVERSEAS WORKERS ON JOB PERFORMANCE- A case study of Chinese teachers from Hanban (The Confucius Institute Headquarter) in ThailandYing Pei
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 21 to 40 of 695