Please use this identifier to cite or link to this item: http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/29255
Title: การศึกษาพฤติกรรมผู้บริโภคต่อบริการด้านทันตกรรม ของคลีนิคเอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร
Other Titles: A study on consumers' behavior on private dental clinic service in Bangkok metropolitan area
Authors: เสาวณี แย้มแสง
Advisors: เกษม พินิจเบญจพล
เพลินทิพย์ โกเมศโสภา
Other author: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย
Issue Date: 2528
Publisher: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Abstract: จากสภาพการเป็นโรคฟันและโรคเหงือก รวมทั้งโรคต่าง ๆในช่องปาก ของประชาชนที่เพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ ตามจำนวนการเพิ่มของประชาชนนั้น จึงได้มีการศึกษาเกี่ยวกับพฤติกรรมของผู้บริโภคต่อบริการด้านทันตกรรมจากคลินิกเอกชนในเขตกรุงเทพมหานครเท่านั้น โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาวิจัยเกี่ยวกับปัจจัยสำคัญที่มีอิทธิพลต่อการเลือกรับบริการด้านทันตกรรมของผู้บริโภคจากคลินิกเอกชน รวมทั้งศึกษาความต้องการด้านทันตกรรมของผู้บริโภคในการใช้บริการด้านทันตกรรมจากคลินิกเอกชนว่ามีมากน้อยเพียงใด อันจะทำให้เข้าใจพฤติกรรมของประชาชนเกี่ยวกับทันตสุขภาพได้ดีขึ้น โดยใช้ข้อมูลจากประชากรตัวอย่างจำนวน 400 ราย จากการสอบถามผู้บริโภคที่มีอายุ 15 ปี ขึ้นไปที่มารับบริการด้านทันตกรรมกับคลินิกทันตกรรม เอกชนที่มีสถานพยาบาลในเขตกรุงเทพมหานคร 491 คลินิก ผลการศึกษาพฤติกรรมผู้บริโภคที่มีต่อบริการด้านทันตกรรมของคลินิกในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่าผู้บริโภคส่วนใหญ่เคยรับบริการด้านทันตกรรมมาแล้ว และเคย รับบริการด้านทันตกรรมจากคลินิกทันตกรรมเอกชนประมาณ ร้อยละ 71 ด้วยเหตุผลที่คลินิก เอกชนมีทันตแพทย์ที่มีความสามารถและให้ความสะดวกรวดเร็วกว่าโรงพยาบาลหรือสถาน บริการของรัฐบาล แต่ผู้บริโภคจะตัดสินใจเข้าพบทันตแพทย์ เพื่อรับบริการก็เมื่อรู้สึกว่ามี อาการผิดปกติ เกิดขึ้นในช่องปากจนทนต่ออาการไม่ไหวแล้วเท่านั้น นอกจากนี้การเลือกรับบริการด้านทันตกรรมจากคลินิกทันตกรรมแต่ละแห่งนั้น ผู้บริโภคส่วนใหญ่คำนึงถึงคุณภาพของบริการ รองลงมาคือความสะดวกในการเดินทาง และอาจจะเป็นคลินิกที่เพื่อนหรือญาติเป็นผู้แนะนำให้ สำหรับประเภทของบริการด้านทันตกรรมที่ผู้บริโภค เข้ารับบริการมากที่สุดคือการอุดฟัน รองลงมาคือการถอนฟัน ส่วนอัตราค่าบริการด้านทันตกรรม ผู้บริโภคส่วนใหญ่ เห็นว่าอัตราค่าบริการของคลินิกทันตกรรมของเอกชน ค่าบริการแพงเกินไปในขณะที่โรงพยาบาลและสถานบริการของรัฐบาลอัตราค่าบริการถูกกว่า สำหรับความต้องการบริการด้านทันตกรรมของผู้บริโภคตามที่วิจัยพบว่า จำนวนคลินิกทันตกรรมของ เอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร นั้นพอกับความต้องการของผู้บริโภค ดังนั้นควรที่จะขยายคลินิกทันตกรรรมด้านเอกชนออกสู่ชนบทหรือนอกเขตกรุงเทพมหานครให้มากขึ้นกว่าปัจจุบันดีกว่า ปัญหาในการดำเนินงาน คลินิกเอกชนนั้นต้องประสบกับปัญหาเกี่ยวกับการผลิต คือด้าน เครื่องมือและอุปกรณ์ทางด้านทันตกรรมบางประเภทต้องสั่งซื้อจากต่างประเทศ ซึ่งทำให้เกิดต้นทุนในการผลิตสูงขึ้น รวมทั้งขาดแคลนทันตแพทย์ด้วย เหตุผลที่จำนวนประชากรของประเทศเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว มากกว่าจำนวนทันตแพทย์ที่สำเร็จออกมาหลายเท่า นอกจากนี้คลินิกทันตกรรมของเอกชนในกรุงเทพมหานคร ต้องแข่งขันกัน เองและต้องแข่งขันกับโรงพยาบาลของรัฐและโรงพยาบาลของเอกชน ทำให้ต้องเพิ่มคุณภาพและต้องให้บริการในด้านความสะดวกสบาย ซึ่งสิ่งเหล่านี้ทำให้ต้นทุนในการดำเนินงานสูงตามไปด้วย ข้อเสนอแนะ ภาครัฐบาลควรแก้ไขด้านการขาดแคลนทันตแพทย์โดยผลิตบุคคลากร ทางด้านทันตกรรม ซึ่งมีระดับการศึกษาต่ำกว่าทันตแพทย์ปริญญาให้มากกว่า เดิม และคลินิกทันตกรรมของ เอกชนไม่ควรที่จะเรียกอัตราค่าบริการในอัตราที่สูงเกินไป ควรให้เหมาะสมกับบริการที่ให้และจำเป็นต้องมีทันตแพทย์ที่ชำนาญงานประจำคลินิก ตลอดจนติดตามอาการของผู้บริโภค เป็นประจำโดยการนัดกับผู้บริโภคบ่อย ๆ เน้นการส่งเสริมและปรับปรุงในด้านบริการต่าง ๆ รวมทั้งบรรยากาศให้ดีเสมอ อัตราค่าบริการต่าง ๆอาจจัดทำเป็นแบบฟอร์มไว้ เพี่อแสดงให้ผู้บริโภคทราบ เพี่อก่อให้ เกิดความเข้าใจที่ถูกต้องในด้านราคา และควรมีบริการตรวจสุขภาพฟันฟรีให้แก่ผู้บริโภคครั้งแรก เพื่อเป็นการบำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม และสร้างศรัทธาความเชื่อถือในคลินิกให้เกิดขึ้นด้วย
Other Abstract: As there is an increase in the dental and Periodontal diseases as well as oral cavity diseases in correlation to the population increase, this study, has therefore been conducted concerning the behavior of consumers towards dental services in the Bangkok metropolitan area. The objective is to study significant factors that affect the consumer choice of dental] service from private clinics. Also, the objective is to study the amount of consumer demand on dental service from private clinics. This can lead to a better understanding of the population's dental health. The members of the study (400 clients whose ages are above 15 Years) were interviewed from 491 clinics in the Bangkok area. It was found That most of the population studied have had dental service before and about 71% of them have had service from private clinics. Their reasons for their preference of private clinics to government hospitals or heath centers are related to much more efficient dentists and faster service at the former. Furthermore, it was found that the consumers usually go to the dentist when they cannot tolerate the pain anymore. Their choice of private clinics are based firstly upon the quality of the Service, Secondly upon transportation convenience, and thirdly upon which clinics are recommended by friends or relatives. The types of Services sought by consumers most are cavity fillings, followed by tooth extractions. With regard to private dental clinic costs, most of the consumer feels that the fees are far too expensive when compared with government hospitals or health centers fees. As for the demand of the consumers on dental services, the study reveals that the number of private dental clinics in Bangkok is sufficient to meet the demand of the clients. Therefore, dental clinics should expand into rural areas or suburban areas of Bangkok rather than in the Bangkok metropolitan area. Problem in the operation Private dental clinics have to face the problem of production of equipment and tools in dentistry especially those items that must be imported at a high cost. There is also a shortage of dentists due to the rapid increase in population which exceeds the number of dentists who graduated, by several times. Moreover, private dental clinics in Bangkok have to compete not only with one another but also with public and private hospitals. Therefore, must improve their services with regard to convenience and comfort, which of course leads to higher operating costs. Recommendation The public sector should amend the problem of a dentist shortage by producing personnel with qualifications below University level: Futheremore, the private dental clinics should not charge excessive service fees, the fees should be commensurate with the service rendered. There should also be experienced dentists stationed at the clinics and follow ups should also made on the symptoms of the clients by making regular appointments with the consumers. There should also be upon the promotion and improvement of various services as well as an improved clinic atmosphere. The rate of fees should be arranged into a special format to show the various type of charges so that the clients may have a better understanding of dental fees. Finally, there should be free dental health check service for time as a taken contribution to the wellbeing of society and the create trust and belief in clinics among consumers.
Description: วิทยานิพนธ์ (พณ.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2528
Degree Name: พาณิชยศาสตรมหาบัณฑิต
Degree Level: ปริญญาโท
Degree Discipline: การตลาด
URI: http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/29255
ISBN: 9745645974
Type: Thesis
Appears in Collections:Grad - Theses

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Saovanee_ya_front.pdf5.99 MBAdobe PDFView/Open
Saovanee_ya_ch1.pdf3.51 MBAdobe PDFView/Open
Saovanee_ya_ch2.pdf3.57 MBAdobe PDFView/Open
Saovanee_ya_ch3.pdf6.06 MBAdobe PDFView/Open
Saovanee_ya_ch4.pdf24.26 MBAdobe PDFView/Open
Saovanee_ya_ch5.pdf3.49 MBAdobe PDFView/Open
Saovanee_ya_back.pdf5.98 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.