Psy - Theses : [457] Collection home page

Browse
Subscribe to this collection to receive daily e-mail notification of new additions RSS Feed RSS Feed RSS Feed
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 457
Issue DateTitleAuthor(s)
2547การสื่อสารกับความพึงพอใจในชีวิตสมรสของผู้สมรสขวัญวดี เชียรชัยนิรัติศัย, 2519-
2546ความสัมพันธ์ระหว่างบทบาททางเพศ การกล้าแสดงออกและปฏิกิริยาทางอารมณ์ ต่อภาวะที่อาจก่อให้เกิดความเครียดนันทกา จุลยนันท์
2546ความสัมพันธ์ระหว่างตัวก่อความเครียดในงาน เรื่องรบกวนในชีวิตประจำวัน และความเครียด โดยมีรูปแบบพฤติกรรมแบบเอ ความเชื่อในแหล่งการควบคุม และความเชื่อมั่นในความสามารถของตนเป็นตัวแปรกำกับนฤชยา กองจินดา
2547ปัจจัยคัดสรรที่สัมพันธ์กับเชาวน์อารมณ์ของนิสิตนักศึกษามหาวิทยาลัยจิตตินันท์ ชุมทอง
2546ผลของความไว้วางใจระหว่างบุคคล ความผูกใจมั่นต่อองค์การ และการรับรู้คุณค่าของการปันความรู้ระหว่างกัน ต่อการปันความรู้ระหว่างกันในองค์การอิสระ พัฒนศึกษา
2546ปัจจัยของพ่อแม่ที่สัมพันธ์กับการสื่อสารเรื่องเพศกับลูกวัยรุ่นจิรวัฒนา แก้วหนองเสม็ด
2546ปัจจัยคัดสรรที่สัมพันธ์กับการติดยาเสพติดของวัยรุ่นชายตอนต้นในกรุงเทพมหานครประไพ การะเกตุ
2546จรรยาวิพากษ์ของวัยรุ่นเกี่ยวกับพฤติกรรมทางเพศในการนัดพบระหว่างชาย-หญิงดารณี เลิศปีติวาณิชย์
2545ผลของการนวดทารกแบบมัลติโมดัลในทารกคลอดก่อนกำหนดต่อพัฒนาการทารกและปฏิสัมพันธ์ระหว่างมารดาและทารกอภิวันท์ นิยมลักษณ์สกุล
2545การเปรียบเทียบความสามารถในการค้นหาวัตถุที่มีการเคลื่อนย้ายที่มองไม่เห็นในเด็กอายุ 3-4 ปีอภิรดี ลิ่มศิลา
2544การกระตุ้นพัฒนาการระยะแรกเริ่ม สำหรับเด็กที่เป็นอัมพาตของสมองใหญ่ : กรณีศึกษาสุมนา โภคสมภพ
2561การพัฒนาโมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของพฤติกรรมการรับประทานอาหารเพื่อสุขภาพและการออกกำลังกายในวัยรุ่นไทย และการศึกษาความไม่แปรเปลี่ยนของโมเดลระหว่างเพศนภัษ ลิ่มอรุณ
2561อิทธิพลของอารมณ์ขันทางลบ การละเลยคุณธรรม และการรับรู้ความนิรนาม ต่อพฤติกรรมการข่มเหงรังแกทางเฟซบุ๊กอภิญญา หิรัญญะเวช
2561ความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะนิสัยแบบฟื้นคืนพลัง ความหมายในชีวิต และปัญหาทางจิตใจของนักเรียนทุนที่ศึกษาต่อต่างประเทศสุจิรา ประกอบสุข
2561อิทธิพลของการจินตนาการถึงการมีปฏิสัมพันธ์กับคนนอกกลุ่มแบบร่วมมือกัน และได้รับการสนับสนุนจากผู้มีอำนาจต่อเจตคติรังเกียจกลุ่ม : การศึกษาตัวแปรส่งผ่านสองตัวสรวงศนันท์ สิริประภาพล
2561ความสัมพันธ์ระหว่างการสร้างสรรค์เชิงศิลปะ ความหมายในชีวิต และภาวะซึมเศร้าในนิสิตนักศึกษาศิลปะวิภาวี วรวุฒิวิทยารักษ์
2561การพัฒนาโมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของทักษะทางสังคมในเด็กหูหนวกโดยมีความสามารถในการเข้าใจความคิดของผู้อื่นเป็นตัวแปรส่งผ่านปริญญา สิริอัตตะกุล
2561ผลของกลุ่มการเล่นบำบัดแบบเกสตัลท์ต่อการพัฒนาทักษะทางสังคมในเด็กชั้นประถมศึกษาตอนปลายพิมพิกา ตันสุวรรณ
2561ประสบการณ์ทางจิตใจในการทำวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาระดับปริญญาเอกปณดา เหล่าธนถาวร
2561ผลของกลุ่มการปรึกษาเชิงจิตวิทยาแนวปัญญาพฤติกรรมนิยมต่อความวิตกกังวลในวัยรุ่นตอนต้นบุญจิรา ชลธารนที
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 457