Please use this identifier to cite or link to this item: http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/50857
Title: การผลิต การหาลักษณะสมบัติ และการขึ้นรูปแผ่นฟิล์มของเอกโซพอลิแซ็กคาไรด์จาก Aureobasidium pullulans YTP6-14
Other Titles: PRODUCTION, CHARACTERIZATION AND FILM FORMATION OF EXOPOLYSACCHARIDE FROM Aureobasidium pullulans YTP6-14
Authors: ศุภิศา เอกเผ่าพันธุ์
Advisors: จิราภรณ์ ธนียวัน
สุเทพ ธนียวัน
Other author: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิทยาศาสตร์
Advisor's Email: Jiraporn.Th@Chula.ac.th,Jiraporn.Th@Chula.ac.th
Suthep.T@Chula.ac.th
Issue Date: 2558
Publisher: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Abstract: Aureobasidium pullulans YTP6-14 เป็นราคล้ายยีสต์ที่แยกจากบริเวณชายฝั่งเกาะสีชัง จังหวัดชลบุรี เมื่อทำการศึกษาปัจจัยการผลิตเอกโซพอลิแซ็กคาไรด์ คุณสมบัติทางเคมีและทางกายภาพ และการขึ้นรูปฟิล์ม พบว่า เมื่อเลี้ยงในอาหารเลี้ยงเชื้อ YM ที่ประกอบด้วยน้ำตาลซูโครส 6 เปอร์เซ็นต์ (w/v) เป็นแหล่งคาร์บอน เปปโทน 0.5 เปอร์เซ็นต์ (w/v) เป็นแหล่งไนโตรเจน ที่ค่าความเป็นกรดเบสเริ่มต้น 3.5 เป็นเวลา 4 วัน ที่ 30 องศาเซลเซียส อัตราการเขย่า 200 รอบต่อนาที ให้ผลผลิตเอกโซพอลิแซ็กคาไรด์สูงสุดที่ 12.33 กรัมต่อลิตร เอกโซพอลิแซ็กคาไรด์ที่ได้ละลายน้ำได้ปานกลางโดยมีตะกอนเล็กน้อย และไม่ละลายในตัวทำละลายอินทรีย์ มีความสามารถในการอุ้มน้ำเทียบเท่ากับคาราจีแนน มีองค์ประกอบเป็นน้ำตาลกลูโคสเพียงชนิดเดียว มีความสามารถการเป็นอิมัลซิไฟเออร์ใกล้เคียงกับแซนแทนกัมในน้ำมันถั่วเหลืองและน้ำมันทานตะวัน ไม่มีความสามารถในการก่อเจล มีประจุเป็นกลาง ทนความร้อนได้สูง และมีพฤติกรรมการไหลแบบนอนนิวโตเนียน ชนิดซูโดพลาสติกโดยเมื่อเพิ่มความเข้มข้นของพอลิแซ็กคาไรด์พบว่ามีความหนืดเพิ่มขึ้น พอลิแซ็กคาไรด์ที่ความเข้มข้น 4 เปอร์เซ็นต์ (w/v) ที่ไม่เติมกลีเซอรอลและที่เติมกลีเซอรอลซึ่งเป็น พลาสติไซเซอร์ ที่ความเข้มข้นต่างๆ คือ 1, 1.5 และ 2 เปอร์เซ็นต์ (w/v) มาขึ้นฟิล์มเทียบกับฟิล์มยืดหุ้มห่ออาหาร ยี่ห้อเทสโก้ พบว่าฟิล์มที่ไม่มีการเติมกลีเซอรอลมีลักษณะเปราะ แข็ง และไม่ยืดหยุ่น ส่วนฟิล์มที่เติมกลีเซอรอลจะเพิ่มความยืดหยุ่นได้ นอกจากนี้กลีเซอรอลยังทำให้ฟิล์มมีความหนา ความยืดที่จุดขาด การซึมผ่านของไอน้ำ การละลายเพิ่มขึ้น และความต้านทานแรงดึงลดลง เมื่อเพิ่มความเข้มข้นของกลีเซอรอล ฟิล์มพอลิแซ็กคาไรด์ที่ผลิตจาก A. pullulans YTP6-14 มีค่าความต้านทานแรงดึงต่ำกว่าฟิล์มยืดหุ้มห่ออาหาร ยี่ห้อเทสโก้ แต่มีความยืดหยุ่นสูงกว่าทางการค้า การซึมผ่านของไอน้ำและการละลายสูงกว่าฟิล์มยืดหุ้มห่ออาหาร ยี่ห้อเทสโก้
Other Abstract: A yeast-like fungus Aureobasidium pullulans YTP6-14 was isolated from the coastal area of Koh Si Chang, Chonburi province, Thailand. The aim of this study was to formulate a suitable medium as well as optimum condition for the production of exopolysaccharides, chemical and physical properties of polysaccharide and their film formation. It was found that the optimal medium for exopolysaccharide production by this strain was yeast malt extract (YM) with 6% sucrose (w/v) as a carbon source and peptone at 0.5% (w/v) as a nitrogen source, pH 3.5 at 30 oC for 96 h with agitation speed of 200 rpm. Under these conditions a yield of 12.33 g/L was obtained. Chemical and physical properties of polysaccharide are as followed; the polysaccharide is partly soluble in water but not in other solvents (methanol, acetone, isopropanol and n-butanol), water holding capacity quite the same as carrageenan. These polysaccharide consist of glucose, not form gel, neutral charge, high temperature resistant, good emulsifier comparable to xanthan gum in soybean oil and sunflower oil and exhibiting a non-Newtonian pseudoplastic behavior. When glycerol (as plasticizer) were added at 1, 1.5 and 2 % (w/v), film without glycerol were brittle and rigid while glycerol improved flexibility of the films. In addition, increasing concentration of glycerol resulted in decreased tensile strength (TS) but increased in elongation (E), thickness, water vapor permeability (WVP) and film solubility. Film polysaccharide had a elongation, water vapor permeability and solubility higher than Tesco cling film but with lower tensile.
Description: วิทยานิพนธ์ (วท.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2558
Degree Name: วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
Degree Level: ปริญญาโท
Degree Discipline: จุลชีววิทยาและเทคโนโลยีจุลินทรีย์
URI: http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/50857
Type: Thesis
Appears in Collections:Sci - Theses

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
5672109623.pdf3.5 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.