Please use this identifier to cite or link to this item: http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/59078
Title: ความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรธุรกิจ : กรณีศึกษาความรับผิดชอบต่อสังคมของ บมจ.ปตท.
Other Titles: Corporate social responsibility (CSR) : Case study of ptt plc.
Authors: เรืองอุไร เพชรสังข์
Advisors: แล ดิลกวิทยรัตน์
Other author: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะเศรษฐศาสตร์
Advisor's Email: lae.d@chula.ac.th
Subjects: บริษัท ปตท.
ความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์การธุรกิจ
PTT (Firm)
Social responsibility of business
Issue Date: 2552
Publisher: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Abstract: วัตถุประสงค์ในการศึกษาครั้งนี้เพื่อศึกษาความจริงจังของการดำเนินความรับผิดชอบต่อสังคมของ บมจ. ปตท ที่เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม เนื่องจากมองว่าปตท.มีบทบาทสำคัญต่อเศรษฐกิจไทย เป็นบริษัทที่ประกอบธุรกิจพลังงานขนาดใหญ่ของประเทศและเนื้องานคาบเกี่ยวกับการทำลายสิ่งแวดล้อมอย่างมาก ดังนั้นจากปัญหาสิ่งแวดล้อมกำลังเป็นวาระสำคัญของสังคมโลกในปัจจุบัน ดังนั้นความรับผิดชอบต่อสังคมที่ปตท.ดำเนินการขึ้นมาจึงมีข้อสมมติฐานว่าเกิดขึ้นเพื่อตามแก้ปัญหาที่ได้ก่อขึ้น สร้างภาพลักษณ์ที่ดีต่อองค์กร และหวังผลกำไรต่อเนื่องตามเป้าหมายของธุรกิจโดยทั่วไป ไม่ได้เกิดจากความสมัครใจที่ต้องการดูแลสังคมสิ่งแวดล้อมให้อยู่รอดร่วมกัน เพื่อนำไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนของประเทศ การวิจัยชิ้นนี้ศึกษาจากเอกสารและบทสัมภาษณ์พนักงานของปตท. ถึงการขับเคลื่อนแผนความรับผิดชอบต่อสังคมของ ปตท. ตั้งแต่เริ่มดำเนินงานจนถึงปัจจุบันว่าแต่ละกิจกรรมของความรับผิดชอบต่อสังคมได้ดำเนินการจนส่งผลต่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนต่อผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทตั้งแต่พนักงาน คู่ค้า ลูกค้า ผู้ถือหุ้น สังคมและประเทศชาติ ขณะเดียวกันก็ได้สัมภาษณ์นักวิชาการด้านสิ่งแวดล้อม ชาวบ้าน นักอนุรักษ์ในพื้นที่ที่มีปัญหากับปตท. ถึงกิจกรรมความรับผิดชอบที่ปตท.ได้ดำเนินการนั้น ว่าส่งผลอย่างไร ผลการศึกษาพบว่าปตท.ดำเนินกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมเพื่อแก้ปัญหาจากการดำเนินธุรกิจของปตท.มากกว่าดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมอย่างเต็มใจ โดยพิจารณาจากเกณฑ์การจัดทำโครงการความรับผิดชอบต่อสังคมของปตท. จะเริ่มจากการพิจารณาปัญหาที่ปตท.ได้ก่อไว้ จากนั้นจึงมีโครงการต่างๆลงไปตามแก้ปัญหาเพื่อลดแรงต่อต้านของประชาชนในชุมชน หรือเพื่อสร้างการยอมรับจากสังคมภายนอก เมื่อเป็นไปตามเป้าหมายที่ปตท.ได้วางไว้ ผลสะท้อนกลับมาก็คือการเพิ่มความมั่งคั่งให้กับปตท.เอง ซึ่งไม่ใช่การพัฒนาที่ยั่งยืนของประเทศ
Other Abstract: This dissertation is an attempt to study the effort of Thailand’s leading enterprise, PTT plc., in its corporate social responsibility regarding environmental issues. As the country’s biggest energy entrepreneur, the business activities of PTT greatly involves environmental pollution. Variety of its environmentally-friendly projects are initiated in order to improve the corporate public image compensating for the damages it causes, as well as to show its vision as part of the global effort in environmental protection. Consequently, PTT’s policy changes are not aimed for sustainable development, but rather the benefits gain for the corporate. This study is based upon document as well as interviews of PTT employees regarding the corporate social responsibility plans from its establishment to the present. It is to analyze how each corporate social responsibility plan effect the enterprise’s various stakeholders, including its employees, partners, customers, shareholders, society as well as the country. The analysis includes also the interviews of environmental experts and activists as well as villagers affected by PTT’s business activities. Considering the corporate’s criteria in formulating its social responsibility projects which emphasizes the pollution caused PTT’s activities, the study concludes PTT’s corporate social responsibility is not voluntary, but an attempt to contain the negative effects caused by its business activities. The initiation mainly serves to minimize the resistance from affected local communities as well as to gain public consent for the corporate’s cause. The effort is explicitly for PTT’s economic benefit and not the sustainability of the society.
Description: วิทยานิพนธ์ (ศศ.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2552
Degree Name: ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต
Degree Level: ปริญญาโท
Degree Discipline: เศรษฐศาสตร์การเมือง
URI: http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/59078
Type: Thesis
Appears in Collections:Econ - Theses

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Ruangurai Petsang.pdf940.09 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.