Please use this identifier to cite or link to this item: http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/61892
Title: การเตรียมและสมบัติของอีวีเอ/พอลิสไตรีน/มอนต์มอริลโลไนต์นาโนคอมพอสิต
Other Titles: Preparation and properties of eva/polystyrene/montmorillonite nanocomposities
Authors: ชุติมา วรวาส
Email: ไม่มีข้อมูล
Advisors: เสาวรจน์ ช่วยจุลจิตร์
Other author: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิทยาศาสตร์
Advisor's Email: saowaroj.c@chula.ac.th
Subjects: Nanocomposites (Materials)
Polystyrene
Montmorillonite
นาโนคอมพอสิต
โพลิสไตรีน
มอนต์มอริลโลไนต์
Issue Date: 2552
Publisher: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Abstract: งานวิจัยนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อเตรียมนาโนคอมพอสิตจากเอทิลีนไวนิลแอซีเทตโคพอลิเมอร์ (อีวีเอ) พอลิสไตรีนอนุภาคขนาดนาโนเมตร และมอนต์มอริลโลไนต์ด้วยการผสมในสภาพเลเท็กซ์ ซึ่งนาโนเลเท็กซ์ของพอลิสไตรีนถูกสังเคราะห์ด้วยกระบวนการเกิดพอลิเมอร์แบบดิฟเฟอเรนเชียลไมโครอิมัลชัน โดยใช้โซเดียมโดเดซิลซัลเฟต และ 2,2’-อะโซบิสไอโซบิวทิโรไนไตร์ลเป็นสารลดแรงตึงผิวและสารเริ่มปฎิกิริยา ตามลำดับ โดยปริมาณของแข็งในนาโนเลเท็กซ์ที่วัดด้วยวิธีชั่งน้ำหนักมีค่าประมาณ 22 เปอร์เซ็นต์ ขนาดอนุภาคเฉลี่ยของพอลิสไตรีนที่หาจากเครื่องวัดขนาดอนุภาคด้วยเทคนิคการกระเจิงแสงแบบพลวัตมีค่าเท่ากับ 15 นาโนเมตร และสัณฐานของอนุภาคพอลิสไตรีนรูปทรงกลมถูกตรวจพบด้วยกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องผ่าน พอลิเมอร์ผสมของอีวีเอและพอลิสไตรีนขนาดอนุภาคระดับนาโนเมตรที่มีอัตราส่วนโดยน้ำหนักแห้งเท่ากับ 90/10, 80/20 และ70/30 ได้ถูกผสมกับมอนต์มอริลโลไนต์ปริมาณ 1, 3 และ 5 ส่วนต่อเรซินร้อยส่วน ด้วยเครื่องปั่นผสมความเร็วสูง ที่ความเร็ว 3000 รอบต่อนาที เป็นเวลา 5 นาที ของผสมที่เตรียมได้ถูกหล่อ ในแม่แบบที่ทำจากกระจก แล้วนำไปขึ้นรูปด้วยวิธีอัดแบบให้เป็นแผ่นบางๆ ต่อไป จากนั้นชิ้นงานได้ถูกตรวจสอบโครงสร้าง สมบัติด้านความทนแรงดึง สมบัติเชิงกลพลวัต พฤติกรรมทางความร้อน และสัณฐานวิทยาด้วยเครื่องเอ็กซเรย์ดิฟแฟรกโทมิเตอร์ เครื่องทดสอบยูนิเวอร์แซล เครื่องวิเคราะห์สมบัติเชิงกลพลวัต เครื่องเทอร์โมแกรวิเมทริกแอนาไลเซอร์ และกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราด ตามลำดับ ผลการทดลองแสดงให้เห็นว่า สมบัติด้านความทนแรงดึง สมบัติเชิงกลพลวัต เสถียรภาพทางความร้อนของนาโนคอมพอสิตได้ถูกปรับปรุงเมื่อเติมมอนต์มอ-ริลโลไนต์ในปริมาณที่เหมาะสม
Other Abstract: The aim of this research is to prepare nanocomposites from ethylene vinyl acetate copolymer (EVA), polystyrene (PS) nanoparticles and montmorillonite (MMT) by latex compounding. The nanolatex of PS was synthesized by differential microemulsion polymerization using sodium dodecyl sulfate and 2,2'-azobisisobutyronitrile as a surfactant and an initiator, respectively. Solid content of the nanolatex determined by gravimetric method is about 22%. Average particle size of PS nanoparticles measured by a dynamic light scattering analyzer was 15 nm. Spherical-shaped PS nanoparticles were observed under a transmission electron microscope. The polymer blends of EVA and PS at EVA/PS dry weight ratios of 90/10, 80/20 and 70/30 were mixed with MMT at the amount of 1, 3 and 5 phr using a high speed mixer at 3000 rpm for 5 min. The latex mixtures were cast on a glass mold and then compressed into thin sheets. After that, the samples were examined for their structures, tensile properties, dynamic mechanical properties, thermal behaviors and morphology using an X-ray diffractometer, universal testing machine, dynamic mechanical analyzer, thermal gravimetric analyzer and scanning electron microscope, respectively. The results showed that the tensile properties, dynamic mechanical properties and thermal stability of the obtained intercalated nanocomposites could be improved by the addition of an appropriate amount of MMT.
Description: วิทยานิพนธ์ (วท.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2552
Degree Name: วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
Degree Level: ปริญญาโท
Degree Discipline: วิทยาศาสตร์พอลิเมอร์ประยุกต์และเทคโนโลยีสิ่งทอ
URI: http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/61892
URI: http://doi.org/10.14457/CU.the.2009.2168
metadata.dc.identifier.DOI: 10.14457/CU.the.2009.2168
Type: Thesis
Appears in Collections:Sci - Theses

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
5172262423_2552.pdf2.52 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.