Please use this identifier to cite or link to this item: http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/7457
Title: แนวโน้มการประชาสัมพันธ์ของสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก ช่อง 5 ในทศวรรษหน้า (พ.ศ.2539-2549)
Other Titles: Public relations trends of the Thai Army Television Channel 5 in the next decade (1996-2006)
Authors: กันตชาติ เกษมสันต์ ณ อยุธยา
Advisors: อรวรรณ ปิลันธน์โอวาท
Other author: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย
Advisor's Email: Orawan.P@chula.ac.th
Subjects: สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก ช่อง 5 -- การประชาสัมพันธ์
ภาพลักษณ์
Issue Date: 2539
Publisher: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Abstract: ศึกษา แนวโน้ม บทบาท งานประสัมพันธ์ของสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก ช่อง 5 ในทศวรรศหน้า (พ.ศ.2539-2549) ตามทัศนะของผู้เชี่ยวชาญ ด้านการประชาสัมพันธ์ โดยใช้เทคนิควิจัยแบบ EDFR (Ethnographic Delphi Future Research) โดยรวบรวมข้อมูลด้วยการสัมภาษณ์ และการใช้แบบสอบถามกับกลุ่มผู้เชียวชาญ จำนวน 25 คน ผลการวิจัยพบว่า 1. บทบาทและสภาพงานประชาสัมพันธ์ ของ ททบ.5 ในปัจจุบัน มีบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถด้านการประชาสัมพันธ์ คณะผู้บริหารให้การสนับสนุนงานประชาสัมพันธ์อย่างเต็มที่ มีการดำเนินงานในระบบราชการ ทำให้ขาดความคล่องตัว การทำประชาสัมพันธ์ยังน้อยเกินไป และเป็นเชิงรับมากกว่าเชิงรุก 2. บทบาทและสภาพงานประชาสัมพันธ์ของ ททบ.5 ตามความคิดในอุดมการณ์ของผู้เชี่ยวชาญ คือ ควรมีการวางแผนการประชาสัมพันธ์ล่วงหน้า ทำการประชาสัมพันธ์เชิงรุก ประชาสัมพันธ์ข้อมูลต่างๆให้มากขึ้น และต่อเนื่อง ใช้สื่อให้หลากหลาย ใช้ Internet ให้มีประสิทธิภาพ ทำโปรโมชั่นร่วมกับนิทรรศการ ที่สำคัญๆ มากขึ้น และควรแบ่งหน้าที่บุคลากรในประชาสัมพันธ์ให้ชัดเจน เพื่อความสะดวกในการทำงานเป็นทีม 3. แนวโน้ม บทบาท สภาพงานประชาสัมพันธ์ของ ททบ.5 ในอนาคต จะมีการใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยมากขึ้น ทำการประชาสัมพันธ์เชิงรุกมากขึ้น ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมาย และรวดเร็วยิ่งขึ้น รวมถึงคณะผู้บริหารจะให้ความสำคัญกับการประชาสัมพันธ์มากขึ้น 4. ผู้เชี่ยวชาญได้ให้ข้อเสนอแนะในงานประชาสัมพันธ์ของ ททบ.5 ว่า ควรเปลี่ยนภาพลักษณ์จากโทรทัศน์เพื่อทหาร มาเป็นเพื่อประชาชน ควรนำเสนอรายการที่มีคุณภาพ สอดคล้องกับความต้องการของประชาชน ควรส่งเสริมจุดขายของ ททบ.5 ให้ชัดเจน ควรให้ผู้จัดรายการทำโปรโมทรายการของตน มาให้ใช้ในการออกอากาศประชาสัมพันธ์ ควรแบ่งหน้าที่บุคลากรในแผนกประชาสัมพันธ์ให้ชัดเจน ผู้บริหารควรเปิดตัว มีส่วนร่วมในงานต่างๆ มากขึ้นควรเร่งจัดตั้งบริษัท ททบ.5 จำกัดให้เป็นรูปธรรมโดยเร็วที่สุด เพื่อลบภาพลักษณ์ที่ว่า ททบ.5 เป็นโทรทัศน์สำหรับทหารเท่านั้น จากผลการศึกษาวิจัยทำให้เชื่อว่า แนวโน้มการประชาสัมพันธ์ของสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก ช่อง 5 ในทศวรรษหน้า จะมีการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีขึ้น สอดคล้องกับทัศนะของผู้เชี่ยวชาญ
Other Abstract: Studies the public relations trends of the Thai Army Television Channel 5 in the next decade (1996-2006). The research had been significantly based on the views of public relations experts by applying EDFR (Ethnographic Delpli Future Research) technique. The data had been gathered from interviews and questionnaires conducted with 25 public relations experts. The findings are as follows : 1. At present, the T.V. channel 5's public relations personnel have been fully supported by the administrative officers. However, the bureaucratic red tape system has caused the lack of flexibility. There is little public relations campaign launched. In addition, the passive strategy has been adopted rather than the active one. 2. From the experts' points of views, the ideal public relations for the T.V. channel 5 should comprise advanced public relations planning, active public relations campaign, more and continuous launches of public relations news, use of various media including Internet and promotions at important exhibitions. Finally, the right public relations personnel should to be put the right job to form an efficient team. 3. Regarding the foreseeable future of the T.V. channel 5's public modern technology will be applied increasingly. Active public relations campaigning will be significantly adopter to cover a wider target market at a faster pace. In this connection, the administrative officers must pay more attention to the priorities of public relations work. 4. The experts have pointed out many suggestions for public relations of the T.V. channel 5. The image of television served for military purposes should be changed for public purposes. Quality programmers should be presented in relevance to the need of the public. Strong sale points of The Thai Army Television Channel 5 should be promoted clearly. Individual progamme operators should be allowed to promote their own programmes on air. Roles and duties of public relations personnel should be given clearly. The administrative officers should take part more in public participations. "The Thai Army Television Channel 5 Company Limited" should be urgently established and allow private sector to co-operate in order to change the old image that the T.V. channel 5 is served for military purposes. From the findings of this research, the public relations trend of The Thai Army Television Channel 5 in the next decade is believed to change to better direction as proposed by the public relations experts.
Description: วิทยานิพนธ์ (นศ.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2539
Degree Name: นิเทศศาสตรมหาบัณฑิต
Degree Level: ปริญญาโท
Degree Discipline: นิเทศศาสตรพัฒนาการ
URI: http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/7457
ISBN: 9746361007
Type: Thesis
Appears in Collections:Grad - Theses

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Guntachart_Ka_front.pdf971.88 kBAdobe PDFView/Open
Guntachart_Ka_ch1.pdf886.47 kBAdobe PDFView/Open
Guntachart_Ka_ch2.pdf2.09 MBAdobe PDFView/Open
Guntachart_Ka_ch3.pdf809.44 kBAdobe PDFView/Open
Guntachart_Ka_ch4.pdf964.12 kBAdobe PDFView/Open
Guntachart_Ka_ch5.pdf2.14 MBAdobe PDFView/Open
Guntachart_Ka_back.pdf1.63 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.