Browsing by Author ทวีวัฒน์ ปิตยานนท์

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

or enter first few letters:  
Showing results 1 to 20 of 151  next >
Issue DateTitleAuthor(s)
2531การจัดโครงการการศึกษานอกระบบโรงเรียน ให้แก่ผู้สำเร็จการศึกษาชั้นประถมปีที่ 6 ที่ไม่ได้ศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษา : การศึกษาเฉพาะกรณีสุขาภิบาลตำบลสระโบสถ์ อำเภอสระโบสถ์ จังหวัดลพบุรีมานะ ทาแป้ง
2533การตั้งปัญหาในการวิจัยทวีวัฒน์ ปิตยานนท์
2529การตั้งปัญหาในการวิจัยทวีวัฒน์ ปิตยานนท์
2524การทำนายผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาฟิสิกส์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4ทวีศักดิ์ จินดานุรักษ์
2545การนำเสนอรูปแบบการพัฒนาคุณลักษณะภาวะผู้นำของผู้บริหารวิทยาลัยพยาบาล สังกัดกระทรวงสาธารณสุขเบญจพร แก้วมีศรี, 2505-
2539การนำเสนอโปรแกรมการพัฒนาผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษาอรรณพ จีนะวัฒน์
2533การประสานงานของ 5 กระทรวงหลัก ในการจัดการศึกษานอกระบบโรงเรียนแก่สตรี ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เบญจนาฏ วัฒนประดิษฐ์
2537การประเมินความต้องการจำเป็นในการฝึกอบรมเกี่ยวกับ ารวางแผนปฏิบัติการประจำปีในโรงเรียน ของผู้บริหารโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดอุดรธานีสุวรรณ บุราณ
2547การพัฒนากระบวนการคิดแก้ปัญหาสำหรับเด็กปฐมวัยตามแนวคิดทฤษฎีสกีมาปิยะธิดา ขจรชัยกุล
2548การพัฒนากระบวนการเรียนการสอนตามแนวคิดอินเตอร์แอกทีฟคอนสตรักติวิสต์เพื่อส่งเสริมการคิดเชิงวิทยาศาสตร์ และการนำเสนอผลงานวิทยาศาสตร์ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาวัชราภรณ์ แก้วดี
2543การพัฒนากระบวนการเรียนการสอนที่ส่งเสริมคุณลักษะ ของนักเรียนระดับประถมศึกษา ในการสร้างความรู้ตามแนวคอนสตรักติวิซึมสุมาลี กาญจนชาตรี
2535การพัฒนาดัชนีความสอดคล้องของแบบแผนการตอบข้อสอบรายบุคคลพนิชา สังข์เพ็ชร
2546การพัฒนาพรหมวิหาร 4 ของนักศึกษาวิชาชีพครู สังกัดสถาบันราชภัฏ ตามแนวพุทธร่วมกับการเรียนรู้ด้วยตนเองมารศรี กลางประพันธ์
2543การพัฒนารูปแบบการทดสอบและการเสริมสร้างสมรรถภาพทางกายของกำลังพล ในกองบัญชาการทหารสูงสุดสมนึก แสงนาค, 2497-
2553การพัฒนารูปแบบการบริหารระบบเครือข่ายเพื่อส่งเสริมคุณภาพการศึกษา ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานครจำนงค์ แจ่มจันทราวงษ์
2552การพัฒนารูปแบบการฝึกอบรม โดยใช้แนวคิดการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาการปฏิบัติงานของแกนนำ ในการป้องกันและแก้ปัญหาเชื้อเอชไอวีและโรคภูมิคุ้มกันบกพร่องในชุมชนมุสลิมนิรันดร์ สาโรวาท
2551การพัฒนารูปแบบการฝึกอบรมโดยใช้แนวคิดการเรียนรู้ตามสถานการณ์ เพื่อส่งเสริมสมรรถนะในการพัฒนาอาชีพของผู้รับการฝึก กรมพัฒนาฝีมือแรงงานวิรัช คันศร
2547การพัฒนารูปแบบการพัฒนาคุณลักษณะภาวะผู้นำของคณบดีสมบูรณ์ ศิริสรรหิรัญ, 2507-
2547การพัฒนารูปแบบการพัฒนาเชาวน์อารมณ์แบบผสมผสานปิยะวรรณ เลิศพานิช
2540การพัฒนารูปแบบการสอนโดยใช้สาระอิงบริบท เพื่อส่งเสริมความใฝ่รู้ ของนักเรียนระดับประถมศึกษาวิโรจน์ วัฒนานิมิตกูล