Browsing by Author ประพัฒน์ ลักษณพิสุทธิ์

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

or enter first few letters:  
Showing results 1 to 20 of 97  next >
Issue DateTitleAuthor(s)
2537การนำเสนอแนวทางในการพัฒนาสมาคมสุขศึกษาพลศึกษา และสันทนาการแห่งประเทศไทยสุพจน์ จันตราชู
2538การประเมินโปรแกรมพลศึกษาของโรงเรียนมัธยมศึกษา ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือเด่นชัย บูรณสรรค์
2538การประเมินโปรแกรมพลศึกษาของโรงเรียนมัธยมศึกษาในกรุงเทพมหานครยุพาภรณ์ สิงห์ลำพอง
2560การพัฒนารูปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความภักดีของแฟนสโมสรฟุตบอลในการแข่งขันฟุตบอลไทยพรีเมียร์ลีกวรวีร์ นาคพนม
2549การพัฒนารูปแบบโปรแกรมนันทนจิตศึกษาสำหรับเด็กที่มีความบกพร่องทางสติปัญญาภูฟ้า เสวกพันธ์
2555การพัฒนาแนวทางการจัดการศูนย์กีฬาของกรุงเทพมหานครกฤตยา ช่างประดับ
2532การวิเคราะห์กติกาด้านคุณค่าเชิงคุณธรรมและความปลอดภัย ของกีฬาประเภททีมปะทะกนกวดี เกิดแก้ว
2533การวิเคราะห์แบบสอบสมรรถภาพทางกายไอซีเอสพีเอฟทีสุพจน์ เชื้อประกอบกิจ
2529การศึกษากฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับความรับผิดชอบในงานของครูพลศึกษากมล อุปผล
2535การศึกษาการปรับตัวทางสังคมของนักกีฬาที่ชนะเลิศการแข่งขัน และนักกีฬาที่ไม่ชนะเลิศการแข่งขันในการแข่งขันกีฬาวิทยาลัยพลศึกษาแห่ง ประเทศไทย ครั้งที่ 17 ประจำปีพุทธศักราช 2534ประภาส พริพล
2555การศึกษาความฉลาดทางอารมณ์ของนิสิตนักศึกษาวิชาเอกนันทนาการและวิชาเอกอื่นสถาบันอุดมศึกษาในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลวิชชา อุทัยรัตน์
2533การศึกษาความวิตกกังวลในการแข่งขันกีฬาของนักกีฬาพิการที่เข้าแข่งขันกีฬาคนพิการแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 12 ประจำปี พ.ศ. 2533นพพร เล้าเรืองศิลป์ชัย
2551การศึกษาความสามารถในการรองรับนักท่องเที่ยวของแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ตามการรับรู้ของนักท่องเที่ยวและคนในท้องถิ่นนพวัชร์ แดงสระน้อย
2552การศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อความสำเร็จในการประกอบกิจการที่พักสัมผัสวัฒนธรรมชนบทอาภาพร กระโหมวงศ์
2542การศึกษาปัญหาการจัดและดำเนินการโครงการนันทนาการในโรงเรียน สำหรับเด็กพิเศษณัฐพล อันตรเสน
2544การศึกษาสภาพและปัญหาการพัฒนากีฬามวยไทยเพื่อการอาชีพวิสุทธิ์ ทิพย์พงษ์
2538การศึกษาสมรรถภาพทางกายของนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ในกรุงเทพมหานครจิราพร โฉมยงค์
2539การศึกษาสมรรถภาพทางกายของนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ในโรงเรียนส่วนภูมิภาคนวพร ศรีวงษ์ชัย
2547การศึกษาสมรรถภาพที่พึงประสงค์ของครูพลศึกษาในยุคปฏิรูปการศึกษาไทย พ.ศ. 2542แสวง วิทยพิทักษ์
2530การสร้างเกณฑ์การให้คะแนนทักษะวิชายืดหยุ่น สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นลัดดา เรืองมโนธรรม