Browsing by Author ศนันท์กรณ์ โสตถิพันธุ์

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

or enter first few letters:  
Showing results 1 to 20 of 76  next >
Issue DateTitleAuthor(s)
2553การคืนทรัพย์ตามลักษณะลาภมิควรได้พูนศักดิ์ อ้นขำ
2560การคุ้มครองการได้มาซึ่งทรัพย์ของบุคคลภายนอกจากนิติกรรมที่ไม่สมบูรณ์ : ศึกษากรณีนิติกรรมที่เป็นโมฆะและโมฆียะสุธาวี พันธุ์อุบล
2552การจัดการทรัพย์สินของผู้เยาว์ที่สมรสแล้วกนกวรรณ ชูชื่น
2555การจัดการทรัพย์สินของผู้เยาว์โดยผู้ใช้อำนาจปกครองบงกชสุดา ทองละไม
2551การทำพินัยกรรม : ศึกษากรณีการกันส่วนมรดกให่แก่ทายาทโดยธรรมปิยฉัตร ศักดิ์ศรีเวชกุล
2549การนำหลัก Hardship มาใช้ในกฎหมายไทยอมราลักษณ์ รักษ์วงศ์
2550การประกันภัยความรับผิดผู้ประกอบวิชาชีพทนายความสุวัตร ปะวะภูโต
2553การประกันภัยความรับผิดในค่าสินไหมทดแทนเพื่อการลงโทษนับทอง วนวัฒนาวงศ์
2561การปรับใช้ความรับผิดตามสัญญาและละเมิดในข้อเท็จจริงเดียวกันศิรประภา ปรีดา
2551การผิดสัญญาที่คาดหมายได้ล่วงหน้าว่าจะเกิดขึ้นในอนาคต (Anticipatory Breach) ในสัญญาซื้อขายสินค้าทางพาณิชย์อัญชัน ศรีพิทักษ์กุล
2556การแสดงเจตนาทำนิติกรรมที่กฎหมายกำหนด : ศึกษาวิธีการและผลอธิพร สุขเนตร
2550ข้อเสนอแก้ไขประมวลกฏหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา 703นิพนธ์ แย้มประยูร
2555ความรับผิดทางละเมิดในการให้คำแนะนำโดยประมาทปวรา โพธิพิพิธ
2552ความรับผิดทางแพ่งของบริษัทข้อมูลเครดิตต่อการเปิดเผยข้อมูล จนเป็นเหตุให้เกิดความเสียหายแก่เจ้าของข้อมูลชุธิดา สุภัคกิตติมณีกุล
2556ความรับผิดทางแพ่งของผู้อนุญาตให้ใช้ประโยชน์ในอาคารหรือสถานที่ : ศึกษาเฉพาะกรณีที่ผู้ใช้อาคารหรือสถานที่ประกอบการละเมิดลิขสิทธิ์บัว แก้วจิตร
2553ความรับผิดทางแพ่งอันเกิดจากการล่วงละเมิดข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลอัจจิมา กนกมณีโชติกุล
2559ความรับผิดในทางละเมิดของวิชาชีพการสัตวแพทย์ : ศึกษากรณีสัตว์ที่เลี้ยงเป็นเพื่อนพีรวัส วุฒิชัย
2560ความสำคัญผิดในข้อกฎหมายตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ชัญญานิษฐ์ เชี่ยวชาญศิลป์
2552ค่าเสียหายสำหรับความเสียหายที่ไม่เป็นตัวเงิน : ศึกษาในกรณีผิดสัญญาญาดา รัตนอารักขา
2550นายหน้าซื้อขายล่วงหน้าในตลาดซื้อขายสินค้าเกษตรล่วงหน้าโพชฌงค์ เพ็ชรน้อย