Please use this identifier to cite or link to this item: http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/10165
Title: การคัดเลือกเชื้อและการผลิตเอกโซพอลีแซคคาไรด์จากแลคติกแอซิดแบคทีเรีย
Other Titles: Screening and production of exopolysaccharides from lactic acid bacteria
Authors: จันทร์จนา ตันสกุล
Advisors: สุวิมล กีรติพิบูล
ฐิตาภา เขียวขจี
Other author: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย
Advisor's Email: Suwimon.K@Chula.ac.th
ไม่มีข้อมูล
Subjects: โพลีแซคคาไรด์
แบคทีเรียกรดแล็กติก
อาหาร -- จุลชีววิทยา
อาหารเลี้ยงเชื้อ
อาหารหมักดอง
Issue Date: 2539
Publisher: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Abstract: งานวิจัยนี้ได้แยกเชื้อแลคติกแอซิดแบคทีเรียที่แยกได้จากอาหารหมักดองจำนวน 104 เชื้อ และจากน้ำอ้อยจำนวน 23 เชื้อ ถูกนำมาทดสอบความสามารถในการผลิต Exopolysaccharides (EPS) บนอาหารเลี้ยงเชื้อ MRS ชนิดแข็งและเหลวที่แปรชนิดของน้ำตาล คือ ซูโครส แลคโตส กลูโคส และฟรุคโตส พบว่าเชื้อ AP-1 และ AP-3 สามารถสร้าง EPS ได้สูงสุดในอาหารที่มีน้ำตาลซูโครสเป็นแหล่งคาร์บอน การสร้าง EPS นี้สัมพันธ์กับการเจริญ เมื่อเลี้ยงเชื้อในอาหารเหลว ผลการศึกษาลักษณะทางสัณฐานวิทยา การเจริญ สรีรวิทยา และชีวเคมี พบว่าทั้ง AP-1 และ AP-3 จัดอยู่ในสปีชีส์ Pediococcus pentosaceus จากการศึกษาสูตรอาหารและภาวะที่เหมาะสมต่อการผลิต พบว่าเชื้อ AP-1 และ AP-3 ผลิต EPS ได้น้ำหนัก EPS ต่อน้ำหนักซูโครสสูง เมื่อใช้อาหารที่ดัดแปลงสูตรโดยประกอบด้วยน้ำตาลซูโครส 4% และ 10% ตามลำดับ แหล่งไนโตรเจนที่ประกอบด้วย Yeast extract เท่ากับ 0.5 และ 0.5 กรัมต่อลิตร Peptone เท่ากับ 1.5 และ 1.5 กรัมต่อลิตร Beef extract เท่ากับ 1.0 และ 1.5 กรัมต่อลิตร ตามลำดับ แหล่งแร่ธาตุที่ประกอบด้วย MgSO4 0.2 และ 0.4 กรัมต่อลิตร MnSO4 เท่ากับ 0.025 และ 0 กรัมต่อลิตร ตามลำดับ โดยมีภาวะที่เหมาะสมต่อการผลิต ที่อุณหภูมิ 30 องศาเซลเซียส แบบไม่ให้อากาศในภาวะที่เหมาะสมนี้เชื้อ AP-1 สามารถผลิต EPS ได้ 6.32 กรัมต่อลิตร ในขณะที่เชื้อ AP-3 สามารถผลิตได้ 18.56 กรัมต่อลิตร เมื่อนำสารละลาย EPS ของเชื้อ AP-1 และ AP-3 ไปทดสอบคุณสมบัติด้านความหนืดพบว่า มีลักษณะเป็นแบบ Pseudoplastic โดยให้คุณสมบัติ Shear thinning เมื่อ shear rate สูงขึ้นความหนืดจะลดลง อย่างไรก็ตามความหนืดของสารละลายไม่คงตัวต่ออุณหภูมิและที่ pH ต่ำและยังพบว่าเมื่อละลาย EPS ในสารละลายที่มีความเข้มข้นของเกลือ NaCl และ KCl ตั้งแต่ 1% ขึ้นไป จะมีผลทำให้ความหนืดของสารละลายสูงขึ้นแต่ EPS ที่ผลิตได้จาก AP-1 และ AP-3 จะไม่ละลายน้ำเมื่อความเข้มข้นของเกลือ KCl สูงถึง 8% และ 10% ตามลำดับ จากการจำแนกชนิดประจุของพอลีแซคคาไรด์ตามลักษณะประจุไฟฟ้า และชนิดของน้ำตาลที่เป็นองค์ประกอบพบว่า EPS จากทั้ง AP-1 และ AP-3 มีประจุเป็นกลาง และมีน้ำตาลกลูโคสเป็นองค์ประกอบ มีปริมาณน้ำตาลทั้งหมด 90.25% และ 85.20% มีปริมาณไนโตรเจน 0.001 และ 0.004% และมีน้ำหนักโมเลกุล 16747 และ 6x10 6 - 4x10 7 ดาลตัน ตามลำดับ
Other Abstract: One hundred and fours strains of lactic acid bacteria (LAB) isolated from fermented foods and twenty strains from sugarcane juice in Thailand were screened for exopolysaccharides (EPS) production on MRS agar and MRS broth with different sugars, such as sucrose, lactose glucose and fructose. AP-1 and AP-3 were found to produce a large amount of EPS from sucrose. The strain production of EPS was associated with growth when cultivated in broth. This on the basis of morphological, physiological and Biochemical tests, AP-1 and AP-3 were idenified as Pediococcus pentosaceus. Conditions that allowed high EPS production in broth of AP-1 and AP-3 were as follows sucrose 4% and 10%, nitrogen ; yeast extract 0.5 and 0.5 g/l, peptone 1.0 and 1.5 g/l, beef extract 1.0 and 1.5 g/l, MgSO4 0.2 and 0.4 g/l, MnSO4 0.025 and 0 g/l, respectively, at 30ํC and no aeration. Under this optimum condition, the AP-1 and AP-3 could produce 16.32 g/l and 18.56 g/l, respectively. Polysaccharides from AP-1 and AP-3 showed pseudoplastic (shear thinning) properties. However, the viscosity of both polysaccharides were not stable to high temperature or low pH and it increased in the presence of NaCl or KCl using at concentration more than 1% but it became insoluble in water when the concentration of KCl was increased to 8% and 10%. The partially purified EPS produced by AP-1 and AP-3 strains were shown to be neutral polysaccharides consisting predominately of glucose. Both polysaccharides contained 90.25% and 85.20% in total sugar, 0.01 and 0.04 g/l in total nitrogen and had estimated molecular weight about 16747 Da and 6x10 6 - 4x10 7 Da, respectively.
Description: วิทยานิพนธ์ (วท.ม)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2539
Degree Name: วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
Degree Level: ปริญญาโท
Degree Discipline: เทคโนโลยีทางอาหาร
URI: http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/10165
ISBN: 9746368559
Type: Thesis
Appears in Collections:Grad - Theses

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Chanchana_Tu_front.pdf816.47 kBAdobe PDFView/Open
Chanchana_Tu_ch1.pdf695.61 kBAdobe PDFView/Open
Chanchana_Tu_ch2.pdf1.11 MBAdobe PDFView/Open
Chanchana_Tu_ch3.pdf841.34 kBAdobe PDFView/Open
Chanchana_Tu_ch4.pdf1.47 MBAdobe PDFView/Open
Chanchana_Tu_ch5.pdf809.53 kBAdobe PDFView/Open
Chanchana_Tu_ch6.pdf693.33 kBAdobe PDFView/Open
Chanchana_Tu_back.pdf1.18 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.