Please use this identifier to cite or link to this item: http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/17901
Title: การศึกษาเปรียบเทียบเภสัชจลนศาสตร์ ของยานอร์เอ็ดธิสเตอร์โรนอีแนนเธทในตำแหน่งที่ฉีดต่างกัน
Other Titles: Comparative study of pharmacokinetics of norethisterone enanthate at difference sites of injection
Authors: ศิริพร ธนะแพสย์
Advisors: ประมวล วีรุตมเสน
ประภาพักตร์ ศิลปโชติ
Other author: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย
Advisor's Email: ไม่มีข้อมูล
Prapapuck.S@Chula.ac.th
Subjects: นอร์เอ็ดธิสเตอร์โรนอีแนนเธท
คุมกำเนิด
เภสัชจลนศาสตร์
ยาคุมกำเนิด
Issue Date: 2527
Publisher: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Abstract: อาสาสมัครประกอบด้วยสตรีไทย 20 คน มีร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์อยู่ในภาวะเจริญพันธ์ อายุระหว่าง 23-40 ปี มีอายุโดยเฉลี่ย 34.25 ปี สตรีทุกคนมีประวัติการมีรอบระดูปกติไม่ใช้ยาคุมกำเนิดชนิด สเตียรอยด์อย่างน้อย 3 เดือน ก่อนจะรับเข้าทำการศึกษา แบ่งสตรีอาสาสมัครออกเป็น 2 กลุ่มๆ ละ 10 คน กลุ่มแรกจะได้รับยาฉีด norethisterone enanthate 200 มก, เข้ากล้ามเนื้อบริเวณตะโพกและติดตามการศึกษาเป็นเวลา 8 สัปดาห์ ในระหว่างนี้จะเจาะเลือดสัปดาห์ละครั้งเพื่อตรวจหา norethisterone ในน้ำเหลืองเลือด จากนั้นจะได้รับยาฉีด NET-EN 200 มก, อีกครั้งหนึ่ง เข้ากล้ามเนื้อบริเวณต้นแขน ติดตามในลักษณะเดียวกัน 8 สัปดาห์ สตรีอีก 10 คน ได้รับยาฉีด NET-EN 2 เข็มด้วยวิธีเดียวกัน แต่จะกลับกันกับสตรีกลุ่มแรก โดยจะได้รับยาฉีดบริเวณต้นแขนก่อน แล้วจึงจะได้รับยาฉีดเข้าบริเวณตะโพกภายหลัง มีสตรี 6 คน กลุ่มละ 3 คน ที่เจาะเลือดวันเว้นวัน เป็นเวลา 14 วัน หลังจากฉีดยาเข็มแรก และทุกวันใน 10 วันแรกของเข็มที่ 2 มีสตรี 9 คน 4 คน จากกลุ่มที่ได้รับยาฉีดเข้ากล้ามเนื้อบริเวณตะโพก และอีก 5 คน จากกลุ่มที่ได้รับยาบริเวณต้นแขนถูกเจาะเลือดสัปดาห์ละครั้ง เพื่อติดตามระดับของ NET ต่อไป จนถึงสัปดาห์ที่ 12 หลังฉีดยาเข็มที่ 2 นำเลือดที่เจาะได้ไปปั่นแยกและเก็บที่อุณหภูมิ 〖-20〗^∙C ในการวิเคราะห์ใช้สารติดสลาก NET ที่มี specific activity เท่ากับ 84,43 มิลลิคูร์/มิลิกรัม ความแปรเปลี่ยนสัมพันธ์ของการวัดในวันเดียวกันและการวัดต่างวันได้ร้อยละ 10 และ 15 ตามระดับ จากการศึกษาพบว่าเมื่อให้ยาผ่านกล้ามเนื้อต้นแขน ปริมาณยามีแนวโน้มที่จะถูกดูดซึมเข้าร่างกายได้เร็ว ระดับของ NET ซึ่งสูงสุดภายใน 4-7 วัน หลังฉีด NET-EN (3.49-17.57 นก. /มล.) 5 สัปดาห์ต่อมาระดับ NET ในน้ำเหลืองเลือดมีปริมาณเท่ากับ 1 นก. /มล. และหลังจากนี้จะมีปริมาณในน้ำเหลือง เลือดลดลงค่อนข้างช้ามาก ระดับ NET ในน้ำเหลืองเลือดภายหลังที่ได้รับยาเข้าตะโพกคล้ายกันกับที่ได้รับยาที่ต้นแขน และพบว่าไม่มีความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติของระดับ NET ในน้ำเหลืองเลือดหลังฉีด NET- EN เข้ากล้ามเนื้อบริเวณตะโพกและต้นแขน การขจัดยาออกจากร่างกายจะสัมพันธ์กับค่ากึ่งชีพของยาที่ได้รับจากการฉีดเข้าตะโพกและต้นแขนซึ่งมีค่าเท่ากับ 15.716 วัน และ 14.852 วันตามลำดับ ที่สัปดาห์ที่ 8 หลังฉีด ENT-EN บริเวณตะโพก ปริมาณความเข้มข้นของ NET ในน้ำเหลืองเลือดมีค่าโดยเฉลี่ย 0.322 นก. /มล. (ซึ่งมีพิลัย วัดไม่ได้ – 1.05 นก. /มล.) ขณะที่การได้รับยาเข้ากล้ามเนื้อบริเวณต้นแขนจะให้ปริมาณความเข็มข้นของ NET โดยเฉลี่ย 0.347 นก. /มล. (ซึ่งมีพิลัย 0.10-1.43 นก. /มล.) จากการศึกษานี้มีข้อเสนอแนะว่ายาฉีดคุมกำเนิด ENT-EN นั้นไม่ว่าจะฉีดเข้ากล้ามเนื้อบริเวณตะโพกหรือต้นแขนก็จะมีรูปแบบของเภสัชจลนศาสตร์คล้ายกัน
Other Abstract: The volunteers were twenty healthy Thai women of proven fertility aged 23-40 years old with a mean age of 34,25 years. They had been in regular menstrual cycle and never taken steroid contraceptive for at least three months before they entered this study. The subjects were divided into ten for each group. One group received a single injection of 200 mg of norethisterone enanthate via gluteal muscle and was followed for eight weeks, during which blood was drawn at weekly interval for determination of serum norethisterone. They then received another injection of 200 mg of NET-EN, but via deltoid muscle, after which they were followed in the same way for another eight weeks. Similary, the rest ten subjects received two injections of NET-EN and followed in the same fashion, but alternative to group I, they received the injection via deltoid muscle first, and via gluteal muscle later. There was an exception for three subjects of each group from whom blood was collected every other day during fourteen days of the first follow-up period. There were six subjects, three of each group from whom blood was daily, collected during the first ten days after the second injection. There were nine subjects, four subjects of the gluteal injection and five subjects of the deltoid injection; follow-up period was extended to 12 weeks. During the extension period blood was weekly collected for determination of NET. Blood samples were separated and stored below 〖-20〗^∙C until assay. Radioactive norethisterone with a specific activity of 84.43 mCi/mg were used for the assays. The coefficient variation of the intrassay and the interassay were 10% and 15% respectively. It was found that injection via deltoid muscle showed rapid absorption with norethisterone levels reaching its peak approximately 4-7 days after NET-EN administration (3.49-17.57 ng/ml). Five weeks later, norethisterone concentration in the serum was 1 ng/ml and slowly declined thereafter. Patterns of serum norethisterone levels following gluteal injection were more or less the same. There was no statistically significant difference between the NET serum levels after gluteal or deltoid injection of norethisterone enanthate. The overall elimination in the p-phase coresponded to the half-life of 15.716 days and 14.852 days respectively. At eighth week after NET-EN injection via gluteal muscle the mean concentration of serum was 0.322 ng/ml (range undetectable-1.05 ng/ml) while in deltoid injection was 0.347 ng/ml (range 0.10-1.43 ng/ml). It was suggested that norethisterone enanthate injection either via gluteal or deltoid muscle, the pharmacokinetic patterns were more or less the same.
Description: วิทยานิพนธ์ (ภ.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2527
Degree Name: เภสัชศาสตรมหาบัณฑิต
Degree Level: ปริญญาโท
Degree Discipline: เภสัชกรรม
URI: http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/17901
ISBN: 9745630462
Type: Thesis
Appears in Collections:Grad - Theses

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Siriporn_Dh_front.pdf333.1 kBAdobe PDFView/Open
Siriporn_Dh_ch1.pdf283.51 kBAdobe PDFView/Open
Siriporn_Dh_ch2.pdf370.8 kBAdobe PDFView/Open
Siriporn_Dh_ch3.pdf394.1 kBAdobe PDFView/Open
Siriporn_Dh_ch4.pdf254.97 kBAdobe PDFView/Open
Siriporn_Dh_ch5.pdf226.42 kBAdobe PDFView/Open
Siriporn_Dh_back.pdf324.22 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.