Please use this identifier to cite or link to this item: http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/19252
Title: The emergence and development of Thai contemporary arts and artists : a case study of Thai independent cinema
Other Titles: การเกิดขึ้นและพัฒนาการของศิลปะร่วมสมัยไทยและศิลปินไทย : กรณีศึกษาภาพยนตร์แนวอิสระ
Authors: Akiba, Takayuki
Advisors: Ubonrat Siriyuvasak
Other author: Chulalongkorn University. Faculty of Arts
Advisor's Email: Ubonrat.S@chula.ac.th
Subjects: Independent films -- Thailand
Art, Modern -- 21st century
Issue Date: 2007
Publisher: Chulalongkorn University
Abstract: This thesis aims at studying the emergence and development of Thai contemporary arts and artists. It attempts to analyze the cultural politics of emergent arts and artists, Thai cinema in particular, from the aesthetics perspective by using Gramscian theory of hegemony. The analysis reveals that the artists are challenging two notions: the notion of art and the imaginary Thainess constructed in the period of modernization/nation-building. Firstly the study examines that newly emerging Thai artists and their artworks create possibilities to deconstruct conventions of arts in both Thai and international art sphere by using novel and experimental artistic styles and blurring a distinction between art and popular culture. Secondly this thesis examines how it is that the new Thai artists and their artworks challenge Thai hegemony emerged by a narrative of globalization. The study, on one hand, considers that Thai hegemony created by Siamese/Thai elites roots in the mind of Thai artists and its spectators and reflects in their artworks. On the other hand, the new emergent artists and their artworks develop possibilities to challenge Thai hegemony by representing marginalized subjectivities. This study explores how the identity crisis in the globalization era brought about the phenomenon. The thesis looks at the cinematic images of three main concepts; namely Thai national identity, siwilai (or civilized nation) and sexuality by juxtaposing mainstream imageries with the visual and narrative construction in contemporary alternative cinema. The analysis reveals that mainstream filmic works use Thai hegemonic ideas for their expression while independent artists challenge it through alternative portrayals of un-Thainess and the marginal. In filmic representations of Thai national identity, mainstream Thai cinema portrays confrontation between Thainess and un-Thainess and generates nationalistic sentiment while independent filmmakers deal with subjectivities on un-Thainess. Likewise mainstream film portrayals of rural people, ethnic minorities and neighboring countries show their relational views based on degrees of supposed civilization but independent arts represent the subjects more sympathetically. Recent popularity of homosexual subjects in Thai cinema conveys similar tension between mainstream queer cinema, mostly on socially visible transgender and transsexual, from the heterosexual point of view, and independent homosexual-theme films, mostly on gay and lesbian subject matters, focus on their identity and life, which consequently bring homosexuality into the public sphere. The study shows that this group of emergent artists strives to express their identities both aesthetically and politically/socially, and their attitudes toward arts and society bring together like-minds with different backgrounds and form a new community. A community holds the possibility to become a group of intellectuals to challenge against the hegemonic power
Other Abstract: วิทยานิพนธ์ฉบับนี้ศึกษาถึงการเกิดขึ้นและพัฒนาการของศิลปะร่วมสมัยไทยและศิลปินไทย โดยใช้ทฤษฎีการครอง ความเป็นเจ้า (Hegemony) ของอันโตนิโอ กรัมชี่ (Antonio Gramsci) ในการศึกษาวิเคราะห์ถึงการเกิดขึ้นของศิลปะและศิลปิน จากมุมมองของสุนทรียภาพและนโยบายด้านวัฒนธรรม การศึกษาพบว่าศิลปินต้องผจญกับความท้าทายในสองลักษณะ ได้แก่แนวคิดด้านศิลปะและการสร้างความทันสมัยของ ประเทศไทย โดยในส่วนแรกของการวิจัยพบว่าศิลปินรุ่นใหม่ได้สร้างผลงานทางศิลปะรูปแบบใหม่ ที่ลดช่องว่างระหว่างความ เป็นศิลปะบริสุทธิ์และความเป็นวัฒนธรรมประชานิยม รวมทั้งมีการแสวงหาแนวทางการสร้างสรรค์ใหม่ ๆ ที่แตกต่างไปจาก จารีตของศิลปะประเพณีนิยมของไทยและศิลปะสากล ในส่วนที่สองพบว่าผลงานศิลปะในแนวคิดใหม่นี้มีลักษณะที่ท้าทายการ ครอบงำทางความคิดของวาทกรรมอำนาจในสังคมไทยจากอิทธิพลและผลกระทบของกระแสโลกาภิวัตน์ งานวิจัยนี้ได้วิเคราะห์เกี่ยวกับเรื่องอำนาจนิยมในสังคมไทย โดยศึกษาวาทกรรมหลัก 3 ประการได้แก่ 1. อัตลักษณ์ ความเป็นไทย (Thai identity) 2. ความมีอารยธรรมหรือความศิวิไลซ์ (Siwilai) และ 3. เพศสภาวะ (sexuality) จากการศึกษา ผลงานภาพยนตร์กระแสหลักและภาพยนตร์ของกลุ่มศิลปินอิสระพบว่า ผู้สร้างภาพยนตร์กระแสหลักนำเสนองานที่สนับสนุน วาทกรรมหลักของสังคมไทยโดยเน้นประเด็นด้านความรักชาติ ในขณะที่กลุ่มศิลปินอิสระนำเสนอผลงานที่ท้าทายวาทกรรม หลัก โดยการเสนอภาพด้านตรงข้ามกับความเป็นไทย สำหรับเรื่องความมีอารยธรรมนั้น ภาพยนตร์กระแสหลักเสนอภาพชาว ชนบท ชนกลุ่มน้อย และประเทศเพื่อนบ้านในลักษณะความสัมพันธ์เชิงสัมพัทธ์ตามระดับความมากน้อยของความมีอารยธรรม ในทางตรงข้ามภาพยนตร์ของกลุ่มศิลปินอิสระเสนอภาพที่ให้ความเข้าใจหรือเห็นอกเห็นใจคนกลุ่มนี้ และในเรื่องเพศสภาวะ ของกลุ่มรักร่วมเพศ ภาพยนตร์กระแสหลักจะมองเรื่องนี้จากบรรทัดฐานของความสัมพันธ์ระหว่างหญิงและชายทำให้คนกลุ่มนี้ มีภาพน่าขันและผิดแปลกแตกต่างหรือเป็นอื่น ในขณะที่ภาพยนตร์ของศิลปินอิสระจะสื่อเรื่องราวจากสายตาของกลุ่มผู้มี สภาวะรักร่วมเพศอย่างตรงไป ตรงมา เพื่อเปิดพื้นที่ให้กับคนกลุ่มนี้ในเวทีสาธารณะเช่นสื่อภาพยนตร์ ผลงานวิจัยฉบับนี้ชี้ให้เห็นว่ากลุ่มศิลปินอิสระที่เกิดใหม่ พยายามที่จะนำเสนอรูปแบบทางศิลปะที่เป็นเอกลักษณ์ของ ตนเองที่แสดงถึงสุนทรียภาพและแนวความคิดที่ท้าทายวาทกรรมหลักของสังคมไทย นอกจากนี้ ยังมีการรวมกลุ่มกันเป็น เครือข่ายทางความคิดและทำงานร่วมกัน ซึ่งลักษณะการรวมกลุ่มทางสังคมเช่นนี้มีแนวโน้มที่จะเป็นกลุ่มปัญญาชนที่นำเสนอ แนวคิดต่อต้านความเป็นอำนาจนิยม
Description: Thesis (M.A.)--Chulalongkorn University, 2007
Degree Name: Master of Arts
Degree Level: Master's Degree
Degree Discipline: Thai Studies
URI: http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/19252
Type: Thesis
Appears in Collections:Arts - Theses

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Takayuki_ak.pdf1.78 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.