Please use this identifier to cite or link to this item: http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/46201
Title: การประยุกต์วิศวกรรมคุณค่าและซิกซ์ซิกมาในกระบวนการติดยึดหัวอ่านเขียนฮาร์ดดิสก์ไดร์ฟ
Other Titles: APPLICATION OF VALUE ENGINEERING AND SIX SIGMAIN HEAD STACK ASSEMBLY TAIL TACKING PROCESS
Authors: พริมพ์ธีรา พิมพานนท์
Advisors: ปารเมศ ชุติมา
Other author: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิศวกรรมศาสตร์
Advisor's Email: Parames.C@Chula.ac.th,cparames@chula.ac.th
Subjects: อุตสาหกรรมอุปกรณ์หน่วยเก็บ -- การควบคุมต้นทุนการผลิต
ซิกซ์ซิกมา (มาตรฐานการควบคุมคุณภาพ)
การวิเคราะห์คุณค่า (การควบคุมต้นทุนการผลิต)
Computer storage device industry -- Cost control
Six sigma (Quality control standard)
Value analysis (Cost control)
Issue Date: 2557
Publisher: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Abstract: ในสังคมโลกยุคปัจจุบันเทคโนโลยีการสื่อสารข้อมูลนับว่ามีบทบาทและความสำคัญในการอำนวยความสะดวกและตอบสนองความต้องการของมนุษย์ในชีวิตประจำวันเป็นอย่างมาก ซึ่งเทคโนโลยีที่ต้องมีการพัฒนาควบคู่ไปด้วยนั้นก็คือ เทคโนโลยีทางด้านการบันทึกข้อมูล (Data storage technology) อุปกรณ์บันทึกข้อมูลที่เป็นที่นิยมใช้ในการเก็บข้อมูลในปัจจุบันนั้นก็คือ ฮาร์ดดิสก์ไดร์ฟ (HDD) ซึ่งการพัฒนาเทคโนโลยีการบันทึกข้อมูลในปัจจุบันจะมุ่งเน้นความสำคัญมากในเรื่องการเพิ่มความจุของข้อมูลการลดขนาดของอุปกรณ์ และการเพิ่มความน่าเชื่อถือในการบันทึกข้อมูล ในภาวะการแข่งขันที่รุนแรงในปัจจุบันเพื่อให้ธุรกิจสามารถอยู่รอดได้ การลดต้นทุนรวมทั้งการเพิ่มความพึงพอใจให้กับลูกค้านับเป็นสิ่งที่ท้าท้ายผู้ผลิตฮาร์ดดิสก์ไดร์ฟในปัจจุบันเป็นอย่างมาก งานวิจัยนี้ได้นำเสนอการบูรณาการหลักการวิศวกรรมคุณค่า (Value Engineering) และซิกซ์ซิกมา (Six Sigma) ในการลดต้นทุนของผลิตภัณฑ์ในกระบวนการผลิตส่วนประกอบของฮาร์ดดิสก์ไดร์ฟ แผนงาน 8 ขั้นตอนซึ่งเกิดจากการบูรณาการหลักการวิศวกรรมคุณค่าและซิกซ์ซิกมาได้ถูกพัฒนาขึ้นภายใต้กรอบแนวคิด แผนงานวิศวกรรมคุณค่าและหลักการ DMAIC และได้ถูกนำมาประยุกต์ใช้ในกรณีศึกษาในกระบวนการติดยึดหัวอ่านเขียนฮาร์ดดิสก์ไดร์ฟ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อลดต้นทุนในการผลิตโดยที่หน้าที่ของผลิตภัณฑ์ ความน่าเชื่อถือ และ คุณภาพของผลิตภัณฑ์ไม่เปลี่ยนแปลง ผลจากการศึกษาคาดว่าในปี พ.ศ 2558 จะสามารถลดต้นทุนวัตถุดิบทางอ้อมของหัวอ่านเขียนฮาร์ดดิสก์ไดร์ฟได้คิดเป็นมูลค่าคิดเป็นมูลค่า 615,490 เหรียญสหรัฐ หรือคิดเป็นร้อยละ 53
Other Abstract: Demand for data storage devices such as hard disk is rapidly increasing as almost every aspect of modern life has been digitized. The capacity requirement has increased, whereas the size of HDD has to be maintained or reduced. Consequently, the hard disk and its components have been designed to achieve quality and reliability, the key characteristics to HDD’s performance. Nowadays, one of the main challenges for storage manufacturer is to reduce operational cost while increasing the customer satisfaction so that the company can survive in the fierce competition. Recognizing the necessity of continuous improvement, this research has adopted an integrated Value Engineering VE-based and Six Sigma methodology for cost reduction in the manufacturing process of hard disk components. The 8-phase work plans were developed within the framework of the VE and DMAIC methodology, called synergic work plan. This proposed approach has been implemented and validated in a case study, which focused on Head Stack Assembly Tail Tacking Process to reduce cost whereas its functionality and quality are maintained or enhanced. Application results showed that the indirect materials product cost significantly will be decreased total 615,490 US dollars or 53% while the targets of main functionalities have been achieved.
Description: วิทยานิพนธ์ (วศ.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2557
Degree Name: วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต
Degree Level: ปริญญาโท
Degree Discipline: วิศวกรรมอุตสาหการ
URI: http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/46201
URI: http://doi.org/10.14457/CU.the.2014.1085
metadata.dc.identifier.DOI: 10.14457/CU.the.2014.1085
Type: Thesis
Appears in Collections:Eng - Theses

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
5670938121.pdf5.15 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.