Please use this identifier to cite or link to this item: http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/46522
Title: การพัฒนาอุปกรณ์ตรวจวิเคราะห์บนกระดาษสำหรับการตรวจวัดครีแอทินินในปัสสาวะด้วยหลักการเอนไซม์
Other Titles: DEVERLOPMENT OF AN ENZYMATIC PAPER-BASED ANALYTICAL DEVICE FOR THE DETERMINATION OF URINE CREATININE
Authors: ขวัญฤทัย ตาละลักษณ์
Advisors: วนิดา หลายวัฒนไพศาล
Other author: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะสหเวชศาสตร์
Advisor's Email: wanida.k@chula.ac.th,wanida.l@chula.ac.th
Issue Date: 2557
Publisher: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Abstract: ครีแอทินินเป็นตัวบ่งชี้หนึ่งที่ถูกใช้ในการประเมินสมรรถภาพการทำงานของไต งานวิจัยนี้พัฒนาอุปกรณ์การตรวจวิเคราะห์บนกระดาษสำหรับตรวจวัดครีแอทินินในปัสสาวะด้วยหลักการเอนไซม์ที่มีราคาถูก หรือเรียกว่า enz-PAD โดยใช้ปริมาตรน้ำยาที่เหลือจากตลับน้ำยาสำเร็จรูปของเครื่องวิเคราะห์อัตโนมัติในห้องปฏิบัติการทางคลินิกมาสร้าง enz-PAD บนกระดาษ Whatman No.3 ที่มีขนาด 4 x 40 มิลลิเมตรและมีบริเวณในการดูดซับน้ำยา 2 ชนิดแยกส่วนกัน การตรวจวัด ครีแอทินินในปัสสาวะทดสอบโดยจุ่ม enz-PAD ลงในหลุมที่มีตัวอย่างตรวจ เพื่อให้ครีแอทินินในตัวอย่างตรวจเคลื่อนที่ด้วยแรงแคปิลลารีของกระดาษมาทำปฏิกิริยากับน้ำยาที่ถูกดูดซับไว้ แล้วเกิดเป็นสารประกอบเชิงซ้อนที่มีสีสะสมอยู่ที่บริเวณตรวจวัดสีที่เกิดขึ้น เกิดจากปฏิกิริยาของเอนไซม์ครีแอทินิเนส เอนไซม์ครีแอทิเนส และเอนไซม์ซาโคซีนออกซิเดสที่เปลี่ยนครีแอทินินในตัวอย่างตรวจเป็น H2O2 ซึ่งสามารถทำปฏิกิริยากับ 4-aminophenazone และ 2,4,6-triiodo-3-hydrozybenzoic acid โดยมีเอนไซม์เปอร์ออกซิเดสเป็นตัวเร่งปฏิกิริยาเกิดสารประกอบเชิงซ้อนสีชมพูของ quinoneimine บนพื้นที่สำหรับตรวจวัด การตรวจวัดครีแอทินินด้วย enz-PAD ที่พัฒนาขึ้น มีช่วงความเป็นเส้นตรง 2.5 – 25 mg dL-1 (r2 = 0.983) และความสามารถในการตรวจวัดต่ำสุดเท่ากับ 1.9 mg dL-1 เมื่อทำการตรวจวัดครีแอทินินในปัสสาวะที่ผ่านการเจือจางแล้วด้วย enz-PAD เปรียบเทียบกับวิธีที่ใช้ในห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ทั้ง 2 วิธีคือ วิธีอัลคาไลน์พิเครทแบบไคเนติกพบว่ามีความสัมพันธ์เชิงเส้น (r2) เท่ากับ 0.977 และไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (p = 0.606, paired sample t-test, n = 40) และวิธีเอนไซม์มีความสัมพันธ์เชิงเส้น (r2) เท่ากับ 0.911 และไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (p = 0.858, paired sample t-test, n = 50) ดังนั้นอุปกรณ์ตรวจวัดบนกระดาษที่พัฒนาขึ้นถือเป็นวิธีทางเลือกใหม่สำหรับตรวจกรองปริมาณ ครีแอทินินในปัสสาวะ เนื่องจากใช้งานง่าย ราคาถูก อีกทั้งยังมีประโยชน์อย่างมากสำหรับการใช้งานในประเทศกำลังพัฒนา
Other Abstract: Creatinine is one of many markers used to investigate kidney function. This paper describes a low-cost enzymatic paper-based analytical device (enz-PAD) for determining urine creatinine. The disposable dead volumes of creatinine enzyme reagents from an automatic analyser cassette were utilised. Whatman No. 3 paper was cut into long rectangular shapes (4x40 mm) on which the enzyme reagents, R1 and R2, were adsorbed in two consecutive regions. The assay was performed by immersing test strips into urine samples contained in microwells to allow the creatinine in the sample to react with the immobilised active ingredients and, then, traverse via capillary action to the detection area where the chromogen products accumulated. The method is based on hydrogen peroxide (H2O2) formation via creatinine conversion using creatininase, creatinase, and sarcosine oxidase. The liberated H2O2 reacts with 4-aminophenazone and 2,4,6-triiodo-3-hydroxybenzoic acid to form quinoneimine with a pink-red colour at the detection zone. The linear range of the creatinine assay was 2.5 - 25 mg dL-1 (r2 = 0.983), and the detection limit was 1.9 mg dL-1. The colorimetric enz-PADs for the creatinine assay were highly correlated and were not significantly different with the conventional kinetic alkaline picrate method (r2 = 0.977; p = 0.606, paired sample t-test, n = 40) and enzymatic method (r2 = 0.911; p = 0.858, paired sample t-test, n = 50) when real urine samples were evaluated. This simple and nearly zero-cost paper-based device provides a novel alternative method for screen for urinary creatinine.
Description: วิทยานิพนธ์ (วท.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2557
Degree Name: วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
Degree Level: ปริญญาโท
Degree Discipline: ชีวเคมีคลินิกและอณูทางการแพทย์
URI: http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/46522
Type: Thesis
Appears in Collections:All - Theses

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
5576667037.pdf5.85 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.