Please use this identifier to cite or link to this item: http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/60394
Title: การศึกษาฤทธิ์ปกป้องเซลล์ประสาทของออกซิเรสเวอราทรอล: รายงานการวิจัย
Other Titles: Study of neuroprotective properties of oxyresveratrol
Authors: กิตติศักดิ์ ลิขิตวิทยาวุฒิ
บุญชู ศรีตุลารักษ์
ปิติ จันทร์วรโชติ
Email: Kittisak.L@Chula.ac.th
ไม่มีข้อมูล
Pithi.C@Chula.ac.th
Other author: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะเภสัชศาสตร์
Subjects: เซลล์ประสาท
เรสเวอราทรอล
Issue Date: 2557
Publisher: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Abstract: สาร oxyresveratrol เป็นสารในกลุ่ม polyphenolic stilbene ซึ่งพบในพืชวงศ์ขนุนหลายชนิด เช่น หม่อน และมะหาด สารนี้ได้มีการศึกษาฤทธิ์ทางชีวภาพมากมาย ได้มีผู้เสนอความเห็นว่าสารนี้อาจมีศักยภาพในการปกป้องเซลล์ประสาท เพราะมีรายงานว่า oxyresveratrol สามารถลดอาการบาดเจ็บของสมองหนูที่ขาดเลือดอย่างเฉียบพลัน และสามารถป้องกันเซลล์ประสาทเพาะเลี้ยงจากพิษของ β-amyloid ได้ โครงการวิจัยนี้จึงได้ดำเนินการโดยมีวัตถุประสงค์ที่จะศึกษาศักยภาพของ oxyresveratrol ในการปกป้องเซลล์ประสาทเพาะเลี้ยง 2 ชนิดคือเซลล์ P19 และ SH-SY5Y ในการทดลองกับเซลล์ประสาท P19 นั้น ได้ทำการเหนี่ยวนำให้เกิดพิษต่อเซลล์โดยการงดให้ซีรัม (FBS) ในอาหารเลี้ยงเซลล์ จากผลการทดลอง พบว่า oxyresveratrol ในขนาด 1 ng/ml สามารถป้องกันเซลล์จากภาวะ oxidative stress ที่เกิดจากการงดอาหารซีรัมได้ โดยมีอัตราการรอดชีวิตของเซลล์คิดเป็นร้อยละ 67.60 ± 0.91 ซึ่งสูงกว่าอัตราการรอดชีวิตของเซลล์ที่ไม่ได้รับ oxyresveratrol ซึ่งอยู่ที่ร้อยละ 40.15 ± 6.82 อนึ่งเป็นที่น่าสนใจว่าในการทดลองนี้ oxyresveratrol มีฤทธิ์ปกป้องเซลล์ประสาทสูงกว่า Trolox และ vitamin C ซึ่งเป็นสารต้านออกซิเดชันที่รู้จักกันดี นอกจากนี้โครงการวิจัยได้ศึกษาเพิ่มเติมฤทธิ์ปกป้องเซลล์ประสาทของ dihydrooxyresveratrol ด้วย แต่พบว่าสารนี้มีฤทธิ์อ่อนกว่า oxyresveratrol ส่วนการทดลองกับเซลล์ SH-SY5Y นั้น ได้ใช้ dexamethasone ในขนาด 50 และ 100 μM เหนี่ยวนำให้เกิดพิษต่อเซลล์ ทำให้เซลล์ตาย จากผลการทดลอง พบว่าในสภาวะการทดลองดังกล่าว oxyresveratrol ในขนาด 5-40 μM ไม่สามารถลดอัตราการตายของเซลล์ได้ สรุปได้ว่าผลการทดลองแสดงให้เห็นว่า oxyresveratrol ซึ่งเป็นสารจากธรรมชาติ สามารถเพิ่มอัตราการรอดชีวิตของเซลล์ประสาท P19 ในภาวะขาดซีรัมในอาหารได้ แต่ไม่สามารถป้องกันการตายของเซลล์ที่เกิดจากพิษจากการเหนี่ยวนำโดย dexamethasone ซึ่งเป็นสาร glucocorticoid ข้อมูลใหม่ซึ่งได้จากการศึกษาในครั้งนี้เป็นสิ่งที่ยืนยันว่า oxyresveratrol มีศักยภาพในการปกป้องเซลล์ประสาท และชี้ให้เห็นว่าเราควรจะศึกษาฤทธิ์ของสารนี้ต่อไป โดยใช้แบบจำลองในหลอดทดลองอื่น และในสัตว์ทดลอง เพื่อให้ได้หลักฐานเพิ่มเติม ที่สนับสนุนฤทธิ์ปกป้องเซลล์ประสาทของสารนี้
Other Abstract: Oxyresveratrol is a polyphenolic stilbene found in several plants in the family Moraceae, for example, Morus alba L. and Artocarpus lakoocha Roxb. The compound has been reported for a wide range of biological activities. Its potential application as a neuroprotectant has been suggested from its ability to reduce injury in acute brain ischemia in rats, and prevent cultured rat cortical neurons from β -amyloid-induced damage. This research project was undertaken to examine the in vitro neuroprotective potential of oxyresveratrol in two neuronal cell lines, including P19-derived neurons and SH-SY5Y neuroblastoma cells. In an experiment with P19-derived neuronal cells, cell death was induced by withdrawal of the serum (FBS) from the media. Oxyresveratrol at 1 ng/ml was found to protect the cells against the oxidative stress produced in the system. High cell viability (67.60 ± 0.91 %) was found for the cells treated with oxyresveratrol, whereas only 40.15 ± 6.82 % cell viability was observed for the untreated cells. Interestingly, the neuroprotective property of oxyresveratrol was greater than those of the well-known antioxidants Trolox and vitamin C. Dihydrooxyresveratrol, a hydrogenation product of oxyresveratrol, was also evaluated in a similar manner, but this compound exhibited lower neuroprotective activity. In the experiment with SH-SY5Y cells, dexamethasone (50 or 100 μM) was employed to induce apoptosis, and oxyresveratrol (5-40 μM) was given. The data indicated that oxyresveratrol could not reduce cell death caused by dexamethasone under the present experimental condition. In conclusion, our experimental results showed that the naturally occurring oxyresveratrol could enhance the survivial of P19-derived neuronal cells in serum-deprivation condition, but could not protect SH-SY5Y neuroblastoma cells against the apoptosis induced by the glucocorticoid dexamethasone. The new findings from this study confirm the potential use of oxyresveratrol as a neuroprotectant, and suggest that further investigation to obtain more supporting evidence, in other in vitro models as well as in animals, should be pursued.
URI: http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/60394
Type: Technical Report
Appears in Collections:Pharm - Research Reports

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Kittisak l_Res_2557.pdfFulltext535.73 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.