Please use this identifier to cite or link to this item: http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/7885
Title: การศึกษาสภาพการทำงานและความพึงพอใจในการทำงานของบุคลากร ในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
Other Titles: A study of job condition and job satisfaction of staff in Suranaree University of Technology
Authors: ประเทืองทิพย์ ไกรวิวัฒน์
Advisors: สุกัญญา โฆวิไลกูล
Other author: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย
Advisor's Email: ไม่มีข้อมูล
Subjects: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี -- การบริหารงานบุคคล
ความพอใจในการทำงาน
Issue Date: 2539
Publisher: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Abstract: การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสภาพการทำงานและความพึงพอใจในการทำงานของบุคลากรในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ผลการวิจัยจากการศึกษาเอกสาร สัมภาษณ์และแบบสอบถาม พบว่า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยของรัฐที่ไม่เป็นส่วนราชการแห่งแรกของประเทศไทย แต่มีรูปแบบเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐบาล การจัดโครงสร้างและระบบบริหารยึดหลักการกระจายอำนาจที่มีลักษณะปกครองตนเอง การตัดสินใจ สั่งการส่วนใหญ่ สิ้นสุดภายในมหาวิทยาลัย มีสภามหาวิทยาลัย และสภาวิชาการเป็นองค์กรที่มีอำนาจสูงสุด การจัดส่วนงานจัดตามลักษณะงาน ได้แก่ สำนักงานอธิการบดี สำนักวิชา สถาบัน และศูนย์ สำหรับการจัดระบบบริหารภายในมหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยจัดแบ่งออกเป็น 4 ระบบ คือ 1) ระบบการเงินและทรัพย์สิน ได้จัดระบบงบประมาณแบบเงินอุดหนุนทั่วไป (Block grant) รายงานการเงินและการตรวจสอบภายหลัง 2) ระบบการบริหารบุคคล ใช้ระบบคุณธรรม ยึดหลักเข้ายากออกง่าย และได้ใช้ระบบการประเมินผลการปฏิบัติการมาใช้ 3) ระบบบริหารวิชาการ ได้จัดวางระเบียบการศึกษาและระบบบริหารวิชาการที่เอื้อต่อการผสมผสานวิชาการในลักษณะพหุวิทยา และบูรณาการ รวมทั้งสร้างความสัมพันธ์ระหว่างความรู้ทางทฤษฎีและการปฏิบัติในลักษณะของสหกิจศึกษา 4)และระบบการจัดการทั่วไป ได้จัดระบบการจัดการด้านบริหารและบริการโดยยึดหลัก "รวมบริการประสานภารกิจ" และการถ่ายโอนงานให้ภาคเอกชนร่วมดำเนินการ จากการจัดระบบบริหารงานภายในดังกล่าวช่วยให้การดำเนินงานมีความคล่องตัว ช่วยประหยัดทรัพยากรและใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ในส่วนความพึงพอใจในการทำงานของบุคลากรมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีพบว่า ในภาพรวมบุคลากรสายวิชาการมีความพึงพอใจในระดับมาก แต่เมื่อนำมาจัดลำดับความพึงพอใจในแต่ละด้านแล้ว บุคลากรมีความพึงพอใจมากที่สุดโดยเรียงตามลำดับจากมากที่สุด 1)ลักษณะงานที่ทำ 2) สภาพแวดล้อมในการทำงาน 3) การบริหารของผู้บังคับบัญชาชั้นต้น 4) ค่าจ้างและสวัสดิการ 5) ความมั่นคงและความก้าวหน้าในการทำงาน สำหรับบุคลากรสายปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไป ในภาพรวมพบว่า บุคลากรมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากแต่เมื่อนำมาจัดลำดับพบว่า มีความพึงพอใจมากที่สุด โดยเรียงลำดับจากมากที่สุด ดังนี้ 1) สภาพแวดล้อมในการทำงาน 2) ลักษณะงานที่ทำ 3) การบริหารงานของผู้บังคับบัญชาชั้นต้น 4) ค่าจ้างและสวัสดิการ 5) ความมั่นคงและความก้าวหน้าในการทำงาน ข้อเสนอแนะผลการวิจัยพบว่าในเรื่องของระบบงานไม่มีปัญหาแต่ว่ามีปัญหาที่เกิดจากบุคลากรยังไม่เข้าใจระบบและบางหน่วยงานยังขาดการกำหนดขอบเขตงานและคู่มือการปฏิบัติงานที่ชัดเจน ดังนั้นมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีควรจัดอบรมบุคลากรทุกระดับให้เข้าใจระบบ ตลอดจนจัดทำคู่มือการปฏิบัติงานให้ครบทุกหน่วยงาน ในส่วนของมหาวิทยาลัยในระบบควรนำระบบรวมบริการประสานภารกิจมาดัดแปลงใช้เพื่อให้ได้ใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์และมีประสิทธิภาพ
Other Abstract: The purposes of this research were to study the condition of job and job satisfaction of the personnel of Suranaree University of Technology. The results of the study from the documents interview and questionnaires revealed that Suranaree University of Technology is a state university of Thailand. It is a juridical body under the supervision of the Minister of University Affairs. It has instituted its own administrative structure and system in accordance with the principle of authority decentralization for self governance and full autonomy so that decision making on administrative and management matters of University. It has the University Council and the Academic Senate which the mechanism with highest administrative authority of the university. The structural units of university were four categories of its main task such as 1. Office of the Rector 2.Teaching Institute 3.Non Teaching Institutes 4.Centers. Suranaree University Technology is external to the governmental administrative system. It has 4 systems: that is 1) Financial and property systems. A block-grant budgeting system, financial statement reporting and post-auditing system 2)Personnel Administration System. A system that is based upon the principles of merit, "difficult entry and easy exit" it has continuous performance evaluation. The position categories are academic positions general service positions and academic administration positions. 3)Academic Administration System. A system that is based upon the multi-disciplinary and integrative approach the cooperative education principle and 4) General Administration System. An administration and service management system that is based upon the principle of combined services and coordination of responsibilities. The study of the job satisfaction revealed that Academic Personnel has job satisfaction in a very satisfy level. When five factors were considered by ranking the factors of satisfaction, it was found that 1.Job description 2. Environment 3. Wage and Walfare 4. Administrator 5. Security and advancement. The general service personnel has job satisfaction in a very satisfy level. When five factors were considered by ranking the factors of satisfaction, it was found that 1. Environment 2. Job description 3. Administrator 4. Wage and walfare 5. Security and advancement.
Description: วิทยานิพนธ์ (ค.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2539
Degree Name: ครุศาสตรมหาบัณฑิต
Degree Level: ปริญญาโท
Degree Discipline: อุดมศึกษา
URI: http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/7885
ISBN: 9746358596
Type: Thesis
Appears in Collections:Grad - Theses

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Prathueangtip_Kr_front.pdf795.93 kBAdobe PDFView/Open
Prathueangtip_Kr_ch1.pdf755.77 kBAdobe PDFView/Open
Prathueangtip_Kr_ch2.pdf1.12 MBAdobe PDFView/Open
Prathueangtip_Kr_ch3.pdf713.13 kBAdobe PDFView/Open
Prathueangtip_Kr_ch4.pdf1.3 MBAdobe PDFView/Open
Prathueangtip_Kr_ch5.pdf1.05 MBAdobe PDFView/Open
Prathueangtip_Kr_back.pdf1.22 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.