Please use this identifier to cite or link to this item: https://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/82113
Title: แนวทางการจัดการศึกษาเพื่อสืบสานศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นตามแนวพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี : กรณีศึกษา โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน : รายงานการวิจัย
Other Titles: Education provision guidelines of the local arts and culture following the thought of Her Royal Highness Princess Maha Chakri Sirindhorn : a case study of border patrolpolice schools.
Authors: ดวงกมล บางชวด
อุบลวรรณ หงษ์วิทยากร
ปัญญา อัครพุทธพงศ์
เปศล ชอบผล
Other author: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะครุศาสตร์
Subjects: โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน -- การบริหาร
โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน -- หลักสูตร
การอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม
Issue Date: 2565
Publisher: คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Abstract: งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ 2 ประการคือ 1) เพื่อวิเคราะห์แนวคิด หลักปฏิบัติงานและการจัดการศึกษาเพื่อการสืบสานศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นของโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน และ 2) เพื่อนำเสนอแนวทางการจัดการเรียนการสอนเพื่อสืบสานศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นของโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนตาม แนวพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี วิธีที่ใช้ในการวิจัยคือ การศึกษาเอกสาร การสัมภาษณ์ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง การสนทนากลุ่มครูใหญ่ ครู ปราชญ์ ชุมชน ผู้นำชุมชน ผู้ปกครองและศิษย์เก่าของโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนจาก 6 โรงเรียนตำรวจตระเวน ชายแดน และ 2 ศูนย์การเรียนตำรวจตระเวนชายแดน ภาคละ 2 แห่ง เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยคือ แบบ สัมภาษณ์ และแบบสนทนากลุ่ม ผลการวิจัยพบว่า การจัดการศึกษาเป็นภารกิจหนึ่งของตำรวจตระเวนชายแดนที่จัดให้กับเด็กและ เยาวชนในถิ่นทุรกันดารโดยไม่เลือกชาติพันธุ์ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพร้อมกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตเพื่อการประกอบอาชีพและพึ่งตนเองได้ ทุกโรงเรียนส่งเสริมการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น ในรูปแบบที่แตกต่างกัน อาทิ การจัดทำหลักสูตรท้องถิ่น การนำไปบูรณาการกับรายวิชาอื่น หรือการจัดกิจกรรม ในรูปแบบของชมรมโดยมีกองกำกับตำรวจตระเวนชายแดน หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และชุมชนร่วมดำเนินการซึ่งมีเป้าหมายที่แตกต่างกันคือเพื่อให้นักเรียนเรียนรู้และมีส่วนร่วมในประเพณีวัฒนธรรมของท้องถิ่น ในขณะที่บางโรงเพื่อให้นำความรู้และทักษะไปต่อยอดสร้างรายได้ให้กับตนเองและครอบครัว การนำเสนอ แนวทางการจัดการศึกษาเพื่อสืบสานวัฒนธรรมท้องถิ่นของโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนมี 2 แนวทางคือ 1) การจัดการศึกษาแบบ Top-down คือการสั่งการเพื่อจัดระบบการพัฒนาครูอย่างต่อเนื่อง การสร้างขวัญและ กำลังใจให้กับครู มีระบบติดตามการดำเนินงานที่มีเป้าหมายและตัวชี้วัดที่ชัดเจน การกำหนดเกณฑ์การประเมิน การดำเนินงานโดยอิงจากเกณฑ์ของหลักสูตรแกนกลาง การสร้างความเข้าใจของครูสังกัดอื่นที่มาร่วมสอน การสร้างความเข้าใจเรื่องการขอรับงบประมาณสนับสนุนกิจกรรม และการกำหนดแนวปฏิบัติที่ส่งเสริมความ ตระหนักถึงความสำคัญของศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น 2) การจัดการศึกษาแบบ Bottom-up โดยเริ่มจากการรับฟัง ความต้องการของครูด้วยการจัดพื้นที่แลกเปลี่ยนเรียนรู้และสรุปองค์ความรู้เพื่อเผยแพร่ การจัดเก็บข้อมูลอย่าง เป็นระบบ การสร้างโอกาสการพัฒนาความรู้ทางการศึกษาของครูในลักษณะของพื้นที่ทดลอง (Sandbox) และ การสะสมหน่วยกิตความรู้จากการทำงาน (Credit bank) การให้ความรู้และลงมือปฏิบัติเรื่องการบูรณาการการ จัดการเรียนการสอนและการเขียนหลักสูตรท้องถิ่น การตั้งชมรมศิษย์เก่า และการจัดทำสื่อสังคมออนไลน์ที่รวม รวมผลิตภัณฑ์ของโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนเพื่อการจัดจำหน่าย
URI: https://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/82113
Type: Technical Report
Appears in Collections:Edu - Research Reports

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Doungkamol_Ba_Res_Aug2565.pdfรายงานการวิจัยฉบับเต็ม (Fulltext)112.22 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.