Please use this identifier to cite or link to this item: http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/5717
Title: ความคิดเห็นต่อการเลือกสถานพยาบาลตามโครงการนำร่องเลือกสถานพยาบาลด้วยตนเองของประชาชน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร ภายใต้นโยบายหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า
Other Titles: Opinion of population in Pravet District regarding self selection of Health Service Unit on Pilot Project under the Universal Coverage Health Insurance
Authors: ธนพร สุดยอดสุข
Advisors: อานนท์ วรยิ่งยง
จิรุตม์ ศรีรัตนบัลล์
Other author: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะแพทยศาสตร์
Advisor's Email: Arnond.V@Chula.ac.th
Sjiruth@chula.ac.th, fmedisr@md2.md.chula.ac.th
Subjects: สถานพยาบาล
ประกันสุขภาพ
โรงพยาบาล
ประเวศ (กรุงเทพฯ)
Issue Date: 2546
Publisher: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Abstract: การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ ศึกษาความคิดเห็น การรับรู้ และความเข้าใจ ต่อการให้สิทธิในการเลือกสถานพยาบาล สถานพยาบาลที่เปิดโอกาสให้เลือก และการได้เลือกสถานพยาบาลของประชาชน ตามโครงการนำร่องเลือกสถานพยาบาลด้วยตนเองในเขตประเวศ กรุงเทพมหานคร ภายใต้นโยบายหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า เป็นการศึกษาเชิงพรรณนา ณ จุดเวลาใดเวลาหนึ่ง ศึกษาในช่วง ธันวาคม 2546 กุมภาพันธ์ 2547 โดยใช้แบบสอบถาม จำนวน 794 ฉบับ ส่งไปยังครัวเรือนที่มีบัตรประกันสุขภาพถ้วนหน้า ในเขตประเวศ กรุงเทพมหานคร ได้รับแบบสอบถามตอบกลับทั้งหมด 545 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 72.4 ผลการวิจัย พบว่าผู้ตอบส่วนใหญ่เป็นเพศชาย (52.4%) มีอายุเฉลี่ย 42 ปี จบระดับประถมศึกษา (47.7%) มีอาชีพรับจ้าง (67.4%) สถานการเงินพอกินพอใช้ ไม่เหลือเก็บ (58.8%) ผู้ตอบมีสิทธิในการรักษาพยาบาลเป็นบัตรประกันสุขภาพถ้วนหน้า (30 บาท) (93.9%) บัตรประกันสุขภาพถ้วนหน้า (ยกเว้นค่าธรรมเนียม) (6.1%) สถานพยาบาลที่เดินทางได้สะดวกและใกล้บ้านมากที่สุด คือ โรงพยาบาลรัฐ (32.7%) เมื่อมีโครงการนำร่องเลือกสถานพยาบาลด้วยตนเอง พบว่าไม่มีการประชาสัมพันธ์ก่อนการเลือกสถานพยาบาล (41.0%) และไม่ทราบสิทธิในการเลือกสถานพยาบาล (61.4%) แต่พบกลุ่มตัวอย่างทราบว่า สามารถเลือกสถานพยาบาลได้ตามแขวงที่ตนอาศัยอยู่ เลือกสถานพยาบาลหลักที่เป็นโรงพยาบาล และ เลือกสถานพยาบาลรองที่เป็นศูนย์บริการสาธารณสุขหรือคลินิก (70.4%, 74.2%, 66.1% ตามลำดับ) ความคิดเห็นของประชาชนเห็นด้วยมาก ที่รัฐเปิดโอกาสให้เลือกสถานพยาบาล ให้เลือกสถานพยาบาลได้ทั้งสถานพยาบาลหลัก และสถานพยาบาลรอง สถานพยาบาลที่เปิดโอกาสให้เลือกได้มาตรฐานตรงกับความต้องการ (89.6%, 90.0%, 82.6%ตามลำดับ) ส่วนเหตุผลที่เลือกสถานพยาบาลเพราะเคยไปใช้บริการแล้วพอใจ (46.2%) ผลการศึกษาแสดงให้เห็นว่า จำนวนครัวเรือนมากกว่าครึ่ง ไม่รู้สิทธิในการเลือกสถานพยาบาล และเห็นด้วยมากกว่าครึ่ง ที่มีโครงการนำร่องเลือกสถานพยาบาลด้วยตนเอง ดังนั้นผลการวิจัยครั้งนี้น่าจะเป็นประโยชน์ในการสะท้อนภาพรวมของการบริการด้านการประชาสัมพันธ์ ซึ่งต้องเร่งรัดพัฒนาการบริการมากยิ่งขึ้น ตลอดจนวางแผน กำกับ ประเมินผล โดยประเมินผลต่อเนื่อง
Other Abstract: The objective of this study was to evaluate the opinion and perception of population in Pravet District regarding self selection of Health Service Unit on Pilot Project under the Universal Coverage Health Insurance. The study was a cross-sectional descriptive study conducted during December 2003 February 2004 by self administered questionnaires of 545 representative people from target group of 794 household samples (response rate 72.4 %). The study revealed that the most respondents were male (52.4%), average age 42 years old. The education level was primary school (47.7%). Occupation was a general worker (67.4%) and adequate earning (58.8%). The almost respondents have right to access the health service under the Universal Coverage Health Insurance card (30 bath) (93.9%). The nearest and most convenient transport to health care unit for them is the government hospital (32.7%). When self selection of Health Service Unit on Pilot Project under the Universal Coverage Health Insurance project started, it was observed that the people did not get any information (41.0%) and did not know right to select the health service unit (61.4%). However, they know how to select the health service unit in which chosen by their district, the primary health service unit, and the secondary health service units, (70.4%, 74.2%, and 66.1% respectively). Most people agree with the right to select health service units, primary and secondary health service units and standard health service units for someone{174}s desire (89.6%, 90.0%, and 82.6 % respectively). Moreover, a reason to select that unit is satisfying in service (46.2%). The study indicated that more than fifty percent did not know the right to select health service unit, but more than fifty percent agreed with Self Selection Health Service Unit on Pilot Project. So the study reflects the defect of Information Quality that is result- based indicator in monitoring and evaluation for future health services development.
Description: วิทยานิพนธ์ (วท.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2546
Degree Name: วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
Degree Level: ปริญญาโท
Degree Discipline: เวชศาสตร์ชุมชน
URI: http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/5717
ISBN: 9741745087
Type: Thesis
Appears in Collections:Med - Theses

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Thanaporn.pdf1.55 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.